خلاصه گزارش پیشرفت طرح تکفاب (پرونده الکترونیک بیمار) در اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)


۱۴ فروردین ۱۳۸۴
اقدامات مهم انجام شده در راستاي طراحي ، نصب و راه اندازي سيستم يكپارچه نظام جامع اطلاعات بيمارستاني (HIS ) بيمار محور (Patient – Based ) با همكاري دبيرخانه تكفاب ( توسعه كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات بهداشتي) :
1- استقرار شبكه فيبر نوري در مجتمع بيمارستاني.
2-بررسي وضعيت موجود سخت افزار ي و نرم افزاري كليه واحدهاي مجتمع .
3-تعيين اعضاء و واحدهاي درگير فرايند هاي اورژانس ( ذينفعان ، مسئولين و مجريان فرايند) به منظور بررسي و مشخص نمودن فرايندها .
4-مشاركت كادر درماني - آموزشي ( اعضاء هيات علمي ، دستياران اورژانس ، كادر پرستاري ، پاراكلينيكي و اداري اورژانس ) در كارگاههاي آموزشي تكفاب به منظور آشنايي با سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني(HIS ) در جهت تحقق پرونده الكترونيك سلامت ( EHR ) .
5-مشاركت پرسنل درگير در فرايندهاي اورژانس در مصاحبه هاي دور اول و دوم به مديريت گروه كارشناسان ايران و با نظارت مديران ارشد مجتمع بيمارستاني .
6-مطالعه و ثبت فرايندهاي پرستاري ، پاراكلينيكي ، پذيرش ، ترخيص ، بايگاني و پشتيباني توسط گروه كارشناسان ايران ( وابسته به دبيرخانه تكفاب ) .
7-ارائه فلوچارت فرايندها و فهرست مستندات مربوط به نتايج مصاحبه مرحله دوم توسط گروه كارشناسان ايران .
8-تعيين كميته هاي 5 گانه ساختار تشكيلاتي، تغييرات فيزيكي، اطلاعات وآمار، آموزش، دارو و تجهيزات اورژانس .
9-انتخاب اعضاء كميته هاي فوق الذكر و ابلاغ به آنان .
10-تهيه برنامه زمان بندي جلسات .
11-تشكيل مستمر كميته هاي 5 گانه به منظور اصلاح فرايندها ، ايجاد هماهنگي و يكپارچگي لازم در سيستم اورژانس و مشخص نمودن ارتباط كاري و اطلاعاتي قسمت هاي مختلف اورژانس .
12-تقسيم كار بر اساس اهداف كميته هاي مذكور .
13-تشكيل كميته هاي فرعي به منظور تسريع در تغيير و اصلاح فرايندها.
14-تغيير ساختار اورژانس و استقرار سيستم طب اورژانس .
15-بررسي و پيشنهاد جداسازي درب ورودي و خروجي اورژانس به منظورتخليه سريع بيماران اورژانس ، عدم تداخل با ساير قسمت هاي بيمارستان و كاهش ازدحام.
16-انتشار بروشور راهنماي مراجعان به مركز تصويربرداري پزشكي
17-انتشار بروشور راهنماي مراجعان به انستيتوكانسر و مراكز درماني سانترال ( در زير چاپ) .
18-تشكيل كلاسهاي آموزشي در رابطه با مباحث ترياژ و مديريت فرايندي جهت پرسنل درگير در اورژانس .
19-دعوت از مديران ارشدتشكيلات آموزش و بودجه دانشگاه ( جناب آقاي بخشايشي ، جناب آقاي كلباسي و سركار خانم افلاطوني ) به منظور شركت در كميته هاي آموزش و ساختار سازماني اورژانس .
20-دعوت از مديريت محترم دفتر نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه ( جناب آقاي مهندس ذوقي ) جهت شركت در كميته تغييرات فيزيكي اورژانس .
21-برگزاري جلسات متوالي شوراي راهبري دبيرخانه تكفاب .
22-تدوين شرح وظايف كادر اورژانس و تهيه چارت سازماني مربوطه به منظور ارائه و پيشنهاد ساختار سازماني اورژانس با نگرش فرايندي .
23-مشاركت در انتخاب شركت هاي طرف قرارداد خارجي و داخلي تهيه و نصب نرم افزار نوري براي اجراي طرح پرونده الكترونيك بيمار كه مراحل اجرائي آن تا مرحله انتخاب طرف خارجي و طرف هاي داخلي انجام شده و انتخاب نوع و توانايي هاي نرم افزار در حال اجرا است .


منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي