گزارش جلسه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان درمجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)


۱۹ اسفند ۱۳۸۳
جلسه ايي در مورخ 11/12/83 با حضور رياست محترم دانشكده پزشكي , معاونت محترم آموزشي مجتمع , اعضاء كميته آموزش كارورزي-كارآموزي , اعضاء هيئت علمي مسئول آموزش كارآموزي از گروهها و بخش هاي مختلف آموزشي و هفت نفر از نمايندگان دانشجويان برگزار و مسائل زير مطرح گرديد .
در ابتدا آقاي دكتر سيد اميرحسين امامي گزارش كوتاهي از فعاليت هاي حوزه معاونت آموزشي مجتمع در جهت رفع مشكلات آموزشي دانشجويان ارائه كرد. سپس آقاي دكتر سليماني در مورد اهداف برپايي اين جلسه توضيح دادند. در ادامه نمايندگان دانشجويان به بيان نقطه نظرات خود پرداختند. اهم مطالب مطروحه و خواسته هاي دانشجويان به قرار زير بود :
1- تقويت آموزش عملي و كاربردي بجاي مباحث تئوري غير كاربردي.
2- انتقال درسهاي تئوري در ابتداي دوره هاي عملي.
3- برقراري راندهاي آموزشي اختصاصي جهت كارآموزان با حضور اساتيد خصوصاً در بخش هايي كه نياز به آموزش از طريق سمع است مثل بخش هاي قلب و ريه .
4- امكان حضور استاژرها در اطاق عمل ها و آموزش بعضي كارهاي عملي مثل سوچر زدن.
5- مشكلات ازدياد بيماران و كمبود اساتيد در درمانگاهها كه فرصت آموزشي كافي به دانشجو را محدود ميكند.
6- مشخص نبودن جايگاه وناديده گرفتن استاژرها كه اين امرباعث بي اعتنايي پرسنل وبيماران به استاژرها ميشود.
7- پيگيري اساتيد در الزام فلوها و دستياران پزشكي براي آموزش استاژرها.
8- تنظيم برنامه ها به شكلي باشد كه در مراكز آموزشي استاژر اولين كسي باشد كه از گروه پزشكي بيمار را معاينه مي كند و پرسنل پرستاري و بيماران هم در اين رابطه توجيه شوند.
9- تقويت جنبه آموزشي درمانگاه هاي بعدازظهر و امكان حضور دانشجو در اين درمانگاهها.
10- بهبود وضعيت رفاهي دانشجويان ازجمله برقراري بوفه در محل مناسب , اصلاح ساعات كار پاويون استاژرها و درنظرگرفتن محل مناسبي جهت استراحت دانشجويان در شيفت هاي بعدازظهر و شب.
سپس مسئولين آموزش كارآموزي و اعضاء هيئت علمي از بخش هاي مختلف مشكلات بخش هاي مربوطه را تشريح كردند.
اهم مطالب مطروحه از طرف اعضاء هيئت علمي به قرار زير بود :
1- مشكلات ارايه آموزش در بخش هاي تخصصي بعلت ازدياد و تنوع افراد آموزش گيرنده مثل فلو, رزيدنت, اينترن, استاژر و بعلاوه كوتاه بودن زمان حضور دانشجويان در اين بخش ها .
2- لزوم تقويت آموزش سميولوژي و اصلاح سيستم آموزشي سميولوژي توسط دانشكده پزشكي.
3- لزوم تقويت كادر هيئت علمي , چون بخاطر تعداد كم و تنوع وظايف و مشغله هاي مختلف ازجمله شركت در جلسات مختلف آموزشي و پژوهشي امكان حضور موثرتر آنها در بخش ها كمتر مي شود .
4- مشكلات كمبود فضاهاي آموزشي و زياد بودن تعداد بيماران .
5- شفاف سازي must know ها و تجديد نظر در course plan ها در جهت كاربردي كردن آنها.
6- برقراري دوره هاي آموزشي براي اعضاءهيئت علمي درجهت آماده سازي آنها براي روشهاي جديد آموزشي.
7- اصلاح سيستم آموزشي كه آموزش صرفاً از بالا به پائين نباشد و تقويت انگيزه هاي دانشجويان در جهت مطالعه و تحقيق و استفاده از بخش هاي آموزشي و اساتيد بعنوان راهنما.
8- امكان استفاده از كلينيك هاي خصوصي بعضي از اساتيد خارج از دانشگاه در جهت آموزش موردي دانشجويان كه در خاتمه منجر به صدور گواهي دوره از طرف استاد مربوطه شود.
9- برقراري جلسات مشابه در بخش هاي مختلف جهت توجيه اعضاء هيئت علمي و دانشجويان.
10- پذيرش مسئوليت آموزش دانشجويان در بخش ها از طرف يك عضو هيئت علمي ثابت در هر دوره تا از تداخل و تكرار مطالب آموزشي جلوگيري شود.
دبير كميته آموزش كارورزي – كارآموزي مجتمع نيز به برقراري جلسات مشابه با بخش ها و گروههاي مختلف در مجتمع اشاره و اولين جلسه در اين مورد را با مدير گروه و روساي بخش ها و اعضاء هيئت علمي و دانشجويان و كارورزان بخش هاي داخلي در ارديبهشت ماه اعلام كرد.
در خاتمه آقاي دكتر سليماني ضمن تشكر از حاضرين و جمع بندي مطالب مطروحه مساعدت بيشتر اعضاء هيئت علمي را در پيشبرد برنامه هاي آموزشي خواستار شدند.


منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي