فهرست عناوين كنفرانسهاي عمومي بيمارستان سِنا مربوط به نيمسال دوم 84 - 83


۱۸ اسفند ۱۳۸۳
27/11/83 CPC گروه جراحي اعصاب
( دكتر كتابچي – دكتر قدسي – دكتر افتخار )
پاتولوژيست دكتر كريمي شهيدي
27/11/83 CPC گروه جراحي اعصاب
( دكتر كتابچي – دكتر قدسي – دكتر افتخار )
پاتولوژيست دكتر كريمي شهيدي
راديولوژيست دكتر بخت آور
رييس جلسه : دكتر كتابچي

4/12/83 معرفي موارد جالب گروه نورولوژي
( دكتر معتمدي – دكتر قيني – دكتر صحرائيان )
رييس جلسه : دكتر معتمدي

11/12/83 توموربورد ارتوپدي
گروه ارتوپدي
(دكتر سوادكوهي – دكتر حبيب ا...زاده – دكتر كرمي)
پاتولوژيست دكتر سيدعلي احمدي
راديولوژيست دكتر شيراني
رييس جلسه : دكتر سادات

18/12/83 CPR
گروه بيهوشي & گروه نورولوژي
( دكتر تقاء - دكتر مجتهدزاده – دكتر پناه خواهي )
دكتر فراهاني – دكتر دائمي
رييس جلسه : دكتر مجتهد زاده

16/1/84 علل افزايش بيوماركرهاي قلبي
در موارد غير از انفاركتوس قلبي
آقاي دكتر واشقاني فراهاني

23/1/84 توموربورد جراحي اعصاب
گروه جراحي اعصاب
( دكتر اميرجمشيدي – دكتر روزبه – دكتر شيراني )
پاتولوژيست دكتر كريمي شهيدي
راديولوژيست دكتر بخت آور
رييس جلسه : دكتر امير جمشيدي

30/1/84 CPC
بخش جراحي عروق
( دكتر معيني )
پاتولوژيست دكتر سيدعلي احمدي
راديولوژيست دكتر اخلاقپور
رييس جلسه : دكتر بهادري

13/2/84 تازه هاي آنتي بيوتيك ها
دكتر حدادي


20/2/84 توموربورد جراحي عمومي
بخش جراحي يك
دكتر برادران – دكتر تقوي – دكتر دائمي - دكتر سميعي
پاتولوژيست دكتر سيدعلي احمدي
راديولوژيست دكتر كرجاليان
رييس جلسه : دكتر برادران

27/2/84 CPC گروه اورولوژي
( دكتر محسني – دكتر آقامير – دكتر فرهمند)
پاتولوژيست دكتر كريمي شهيدي
راديولوژيست دكتر بي نياز
رييس جلسه : دكتر بهادري

3/3/84 نانومديسين دكتر پورمند

10/3/84 معرفي موارد جالب
بخش جراحي دو
( دكتر يعقوبي – دكتر هادي احمدي)
راديولوژيست دكتر اخلاقپور
رييس جلسه : دكتر يعقوبي

17/3/84 EBM
دكتر كريمي شهيدي


24/3/84 توموربورد بخش ميزراه دو
( دكتر نيكوبخت – دكتر پورمند – دكتر مهرساي )
& انكولوژيست
پاتولوژيست دكتر كريمي شهيدي
راديولوژيست دكتر بي نياز
رييس جلسه : دكتر پورمند

31/3/84 CPC
بخش داخلي -غدد (دكتر مفيد)
پاتولوژيست دكتر سيدعلي احمدي
راديولوژيست دكتر كرجاليان
رييس جلسه : دكتر دولتشاهي

7/4/84 ABG - معرفي مورد
گروه داخلي -نفرولوژي - گروه بيهوشي
(دكتر نجفي– دكتر شريعت محرري – دكتر رازقي)
رييس جلسه : دكتر نجفي

14/4/84 معرفي موارد جالب
گروه ارتوپدي
( دكتر سادات – دكتر زهتاب )
راديولوژيست دكتر شكوري راد
رييس جلسه : دكتر سوادكوهي


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي