مصوبات اخیر کمیته CPR مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)


۱۸ اسفند ۱۳۸۳

جلسه کمیتهCPR مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در مورخ 3/12/83 در خصوص بررسی الگوریتم فرایند احیای قلبی ریوی برگزار و تصميمات زير اتخاذ گردید .
 در ابتدا در مورد امكان تعيين بيماراني بعنوان No  Code  بحثهايي مطرح شد ليكن به نتيجه گيري نهايي منتهي نگرديد. مقرر شد در اين زمينه در جلسه بعد تصميم گيري شود.
تعداد اعضاي تيم احياء :
اعضاي تيم احياء به تعداد شش نفر مي باشند كه وظايف ذيل را بر عهده خواهند داشت :
۱
- Air way Managing (بازكردن راه هوايي و تعبيه لوله تراشه)
2- Chest  Compressing  (ماساژ قلبي)
۳
- IV  Accessing  &  Drug  Managing  (تعبيه مسير وريدي مناسب و آماده كردن داروها)
4- Monitor  &  Instruments  Providing (تهيه و تعبيه وسايل لازم و مانيتور قلبي)     
 5- خدمات (پرسنل خدمات بخش) .
6- ثبت دقيق كليه وقايع.
اعضاي تيم شش نفره احياء در قسمت هاي مختلف مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) :
الف – بيمارستان حضرت وليعصر(عج) :
1-رهبر تيم : فلوي نوزادان 2- مسئول Air  way : تكنسين بيهوشي 3,4و5- مسئولين Breathing , Chest  Compression و Drug : پرستاراني كه از سوي دفتر پرستاري جهت هر شيفت تعيين ميشوند. 6- سوپر وايزر وقت: هماهنگي و ثبت وقايع را برعهده خواهد داشت.
ب- بيمارستان امام خميني(ره) :
1- رهبر تيم: رزيدنت قلب 2- مسئول Air way : رزيدنت بيهوشي . بقيه اعضاء مانند بيمارستان وليعصر(عج).
ج – اورژانس : اعضاي تيم دقيقاً مشابه اعضاي تيم بيمارستان امام خميني(ره).
 د- انستيتوكانسر:
1- رهبر تيم: جراح مقيم 2- سوپروايزر وقت 3,4,5و6- مسئولين A,B,CوD : پرستاران آموزش ديده اي كه از سوي دفتر پرستاري جهت هر شيفت تعيين ميشوند.
تذكرات مهم :
1- اعضاي مشخص شده تيمهاي احياء در هر يك از بيمارستان هاي مجتمع مي بايست پس از اعلام كد در كوتاهترين زمان در محل اعلام شده حضور يابند.
2- وظيفه شروع اقدامات ابتدايي احياء تا زمان رسيدن اعضاي تيم احياء برعهده پرسنل بخش مي باشد.
3- تعداد دستگاههاي مانيتورينگ قلبي مورد نياز و نحوه توزيع آنها در بخشهاي مختلف مجتمع بصورتيكه با حداقل تعداد ممكن بيشترين دسترسي را فراهم نمايند, توسط سوپروايزرهاي محترم آموزش مجتمع بررسي و مشخص شده و گزارش آن كتباً به كميته CPR مجتمع ارائه خواهد شد.
4- نظارت بر تجهيزات , ترالي كد و داروهاي CPR بخشها توسط همكاران عضو كميته CPR مجتمع انجام و نقائص موجود بر اساس استاندارهاي وزارت بهداشت به اين كميته گزارش خواهد شد.


 منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي