گزارش عملكرد سه ماهه نخست سال 89 بيمارستان جامع بانوان آرش


۲۰ تیر ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومي بيمارستان جامع بانوان آرش آقای محمدرضا شهبازي مقدم مديريت بيمارستان، اهم فعاليت ها و برنامه هاي عملياتي سه ماهه اول سال 89 اين بيمارستان را به شرح ذيل اعلام نمود:

افتتاح و راه اندازي آشپزخانه مركزي و سالن غذاخوري بيمارستان

بهبود وضعيت سرو غذا در بخش هاي بيمارستان

راه اندازي و افتتاح مجهزترين بخش IVF (نازائي ) در بيمارستان هاي دولتي به مساحت 252 متر مربع با حضور 3 متخصص و پرستاران دوره ديده و باتجربه

تهيه، توزيع و بازخورد گيري فرم هاي نظر سنجي و رضايتمندي پرسنل درماني و اداري بيمارستان

تهيه، توزيع و بازخوردگيري فرم هاي نظر سنجيو رضايتمندي از ارباب رجوع و بيماران مراجعه كننده به بيمارستان

شروع به كار شيفت شب راديولوژي

بهبود وضعيت تغذيه اي بيماران

راه انذازي و شروع به كار درمانگاه هاي جديد تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان

راه اندازي و شروع به كار درمانگاه VIP (درمانگاه با پذيرش بيماران خصوصي)

استقرار سيستم پذيرش نوبت دهي

استقرار دستگاه كارت خوان و عابر بانك ملت

استقرار دستگاه ATM

استقرار دستگاه كارت خوان (POS )در قسمت صندوق بيمارستان در شيفت عصر و شب به منظور تكريم ارباب رجوع و صرفه جوئي در وقت و هزينه هاي رفت و آمد

تهيه و تكميل فرم هاي گزارشات تحول اداري بيمارستان و ارسال آن به واحد تحول اداري دانشگاهمنبع: بيمارستان آرش دانشکده پزشکي