عمليات اجرايي سيستم HIS بيمارستان بهرامي


۱۷ اسفند ۱۳۸۳
عمليات اجرايي کابلکشي شبکه LAN بيمارستان بهرامي به منظور پياده سازي سيستمHIS(Hospital Information System) اغاز گرديد .
اين شبکه با ۶۰ node  و مجموع کابلکشي در حدود ۲۰۰۰ متردر دو مجموعه ساختماني طراحي گرديده که در کنار ديگر شبکه LAN فعال اين بيمارستان در آينده نزديک مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي