نشست مسولين دانشكده واساتيد راهنما با دانشجويان جديد الورود دانشكده پزشكي (بهمن83)


۱۸ اسفند ۱۳۸۳

 نمايش عکسها

نشست مسولين دانشكده و اساتيد راهنما با دانشجويان جديدالورود ساعت 15/
1مورخ27/11/ 83در محل تالار ابن سينا وبا حضور جناب آقايان دكتر مير صالحيان (معاون آموزشي)
, دكتر پوريعقوب (معاون دانشجويي)  و دكتر شيرازي (مدير دفتر راهنمايي تحصيلي) واساتيد راهنما (آقايان دكترمينايي , دكتر اميرزرگر , دكترشيرازي و خانمها دكترتوتونچي , دكتر كاربخش و دكترپاس بخش موقتا به جاي دكتر كدخدايي) برگزار گرديد .


برنامه اين نشست به صورت زيربود :


1.تلاوت آياتي از كلام الله مجيد


2. سخنراني معاون آموزشي دانشكده:


آقاي دكترميرصالحيان در مورد قوانين ومقررات آموزشي ومشكلاتي كه عدم رعايت ويا عدم آگاهي از اين قوانين براي دانشجويان ايجاد مي كند سخنراني كردند و در مورد روش مطالعه به دانشجويان توصيه هايي ارائه كردند.همچنين به دانشجويان


اعلام شد درصورت داشتن هر گونه سوالي در مورد موارد فوق به طبقه دوم ساختمان آموزش مراجعه نمايند .


3. . سخنراني معاون دانشجويي _فرهنگي دانشكده :


آقاي دكتر پوريعقوب در موردامكانات فرهنگي و رفاهي دانشكده وچگونگي دستيابي به آنها به ايراد سخنراني پرداختندوبه دانشجويان توصيه شد در صورت داشتن هر گونه سوالي در اين موارد  به معاونت دانشجويي واقع در سالن شهدا مراجعه نمايند.


4.سخنراني مدير دفتر راهنمايي تحصيلي :


آقاي دكتر شيرازي به معرفي دفتر راهنمايي تحصيلي پرداختند.


5. تهيه عكس


6. دانشجويان راس ساعت 30/2به محل كتابخانه اعزام شدند ودر آنجا هر يك از اساتيد راهنما جلسه اي با دانشجويان خود داشتند وپذيرايي از آنها به عمل آمد .


درپايان فرم نظر خواهي پيرامون محتواي جلسه برگزار شده , ميان دانشجويان توزيع و جمع آوري شد كه نتايج اين نظر سنجي  به صورت زير ميباشد :


1-برگزاري اين نشست توانست اطلاع وآگاهي مرا از مقررات آموزشي افزايش دهد


موافقم۸۱٪       بي نظر۱۲.۲٪       مخالفم۶.۸٪


2-اين نشست توانست ارتباط خوبي بين من واستاد راهنما ايجاد نمايدموافقم۶۵.۷٪      بي نظر۳۰.۱٪     مخالفم۴.۲٪


3-اين نشست توانست مرا با مسئولين دانشكده و وظايف هر يك آشنا نمايد


موافقم ۶۷.۱٪    بي نظر۲۰.۵٪      مخالفم۱۲.۳٪


4-محل برگزاري اين نشست مناسب بود


موافقم۸۷.۶٪    بي نظر۱۱٪       مخالفم۱.۴٪


5-محتواي سخنرانيهاي ارائه شده  مناسب بود


موافقم۶۱.۶٪     بي نظر۲۷.۴٪     مخالفم۱۱٪


 


همچنين در اين جلسه به دانشجويان ديكشنري دورلندي از طرف معاونت دانشجويي اهدا شد .


 


اين جشن براي 107نفردانشجوي ورودي بهمن تدارك ديده شده بود .


تعداد دانشجويان دختر 66 نفر وتعداد دانشجويان پسر 31  نفر وتعداد دانشجويان خارجي 10 نفربود .


 


اين نشست راس ساعت 15/13 پايان پذيرفت . 
منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي