برگزاري دوره بازآموزي پرستاري نوزادان در بيمارستان بهرامي


۱۳ اسفند ۱۳۸۳
دوره بازآموزي نوزادان ويژه کادر پرستاري با شرکت کادر پرستاري مراکز تابعه دانشگاه از تاريخ ۸/۱۲/۸۳  آغاز گرديد و تا روز يکشنبه ۱۶/۱۲/۸۳ ادامه خواهد يافت .(به مدت ۳۰ ساعت)

منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي