کسب رتبه اول در امتحان جامع علوم پايه شهريور ماه سال 1383


۱۲ اسفند ۱۳۸۳

نمايش تصاوير دانشجويان


       دانشجويان دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب ميانگين نمره 132 در امتحان جامع علوم پايه  شهريور ماه سال 1383 در بين ساير دانشگاهها رتبه اول را کسب نمودند.


در اين امتحان اسامی دانشجويان حائز رتبه های برتر (دربين 750 دانشجو ) به شرح ذيل است :


1. فائزه سلحشور بانمره 196                                 رتبه اول در بين 750 نفر


2. استاد رحيمی نيما با نمره 180                رتبه سوم در بين 750 نفر


3. آزاده علمی با نمره 177                         رتبه چهارم در بين 750 نفر


4. سيامک عبدی ديزچی با نمره 174                        رتبه ششم در بين 750 نفر


5. نوابخش ـ بهروز با نمره 173                              رتبه هفتم در بين 750 نفر


6. بهناز اسماعيلی با نمره 172                               رتبه هشتم در بين 750 نفر


7. سيد هادی مير فضائليان با نمره 171                     رتبه نهم در بين 750 نفر


8. منا صلاحی با نمره 171                                    رتبه نهم در بين 750 نفر


9. زهرا مهدی زاده با نمره 171                              رتبه نهم در بين 750 نفر


10 امير عطا رهنمای آذر 170                                رتبه دهم در بين 750 نفر


 
منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي