اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پزشکی ورزشی
مدیر دکتر فرزین حلب چی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،انتهاي بلوار كشاورز، ضلع شمالي درب شرقي مجتمع بيمارستان امام خميني(ره)،جنب ساختمان ريحانه، بخش پزشكي ورزشي