ژورنال پزشكي ورزشي

ژورنال پزشكي ورزشي

3 4 1394

برگزاري ژورنال با موضوعCan parallel use of different running shoes decreaserunning-related injury risk?مورخ ششم تيرماه 1394 در محل آموزشي پزشكي ورزشي برگزار خواهد شد.


منبع:گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0