معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
19 آذر 1395
برگزاری  جلسه ژورنال کلاب هفتگی
3 تیر 1394
ژورنال پزشكي ورزشي
21 خرداد 1393
برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "خواب سالم"
18 خرداد 1393
فراخوان همایشهای ماهانه سلامت و زندگی
18 خرداد 1393
پیام مشترک سفیران سلامت: یک عمر سلامتی با خود مراقبتی
18 خرداد 1393
برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی"
17 خرداد 1393
برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "با خود مراقبتی یک برنده باش"
17 دی 1392
برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی
23 مرداد 1392
برگزاری ژورنال و کلاس های آموزشی گروه پزشکی ورزشی
22 بهمن 1390
برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی
آرشیو اخبار و مقالات