امروز : یکشنبه 4 فروردین 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پزشکان بخش بیهوشی

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر عارف اسدی آملی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدمجید حسنی برزی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر علیرضا خواجه نصیری
حذف
ویرایشگر متن
دکتر آرش درودی نیا
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سوسن سلطانی محمدی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر علیرضا سلیمی نیا
حذف
ویرایشگر متن
دکتر گیتا شعیبی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر مصطفی صادقی 
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر آرمان طاهری
حذف
ویرایشگر متن
دکتر رضا عاطف یکتا
حذف
ویرایشگر متن
دکتر امید عظیم عراقی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدمجتبی مرعشی
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر علی موافق 
حذف
ویرایشگر متن
دکتر آرش هروآبادی