امروز : یکشنبه 9 آذر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پذیرش بیماران اورژانس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
راهنمای نحوه پذیرش بیماران اورژانس
- در اورژانس بیمارستان فقط بیمارانی که وضعیت اورژانسی دارند بستری میگردد. بیمار اورژانسی به بيماري گفته مي شود كه بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن نسبت به ارايه خدمات تشخيصي درماني براي او اقدام شود و براي بيمار اورژانسي سرعت عمل و زمان در ارايه خدمات درماني نقشي اساسي دارد (نظير زايمان، MI، ضربه مغزي، شكستگي هاي باز، مسموميت و...)
- تعدادی از بیماران توسط سرویس پیش بیمارستانی (EMS) به اورژانس آورده شده و تعدادی به صورت فردی به اورژانس مراجعه میکنند.
- بیماران با مراجعه به ساختمان اورژانس واحد تریاژ توسط مسئول تریاژ بررسی شده و در صورت اورژانسی بودن بیمار بستری میگردد.
- بیماران اورژانسی مرتبط به زنان و زایمان در طبقه دوم ساختمان اصلی در اتاق لیبل و بعد از ویزیت دستیاران مقیم زنان در اورژانس زنان بستری میشوند.