امروز : سه شنبه 6 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

مدارک پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نحوه دسترسی به مدارک پزشکی
نگهداری و حفاظت از نسخه فیزیک پرونده مدارک پزشکی بیماران از تعهدات بیمارستان محسوب میشود. اطلاعات آن محرمانه و مطلق به شخص بیمار بوده، و بهره برداری از اطلاعات آن به لحاظ قانونی منوط به رضایت کتبی بیمار می باشد.

درخواست کتبی مدارک پزشکی
- بیمار ترخیص شده از بیمارستان با سن بالای 18 سال: درخواست کتبی بیمار
- بیمار ترخیص شده از بیمارستان با سن زیر 18 سال و بیماران خاص (بیماریکه نسبت به اقدامات درمانی و شرایط خود هوشیاری ندارد مثل اغماء و جنون...) درخواست کتبی ولی یا نماینده قانونی وی (پدر، جد پدری، در صورت فقدان این دو، قیم نماینده قضایی بوده و می تواند به نمایندگی از محجور اقدام نماید. نحوه احراز ولایت اسناد سجلی و نماینده و در مورد قیم حکم قضایی مربوطه می باشد.)
- در موارد فوتی: نماینده قانونی و وراث به شرط داشتن گواهی انحصار وراثت مشمول این بند میگردند.


سطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواستهای برون سازمانی
- سازمانهای بیمه گر: دسترسی به کپی پرونده با نامه رسمی از سازمان بیمه گر و تائید رئیس بیمارستان می باشد.
- دادگستری و پزشکی قانونی: درخواست اصل یا کپی پرونده مدارک پزشکی بیمار با نامه رسمی از دادگستری یا پزشکی قانونی.
- کارفرمای بیماران ناشی از کار: دسترسی به کپی پرونده بیمار مرتبط با اجازه مرجع قضایی یا رضایت کتبی بیمار یا نماینده قانونی وی.
- بیمارستانها و مراکز درمانی دیگر: دسترسی به کپی پرونده با نامه رسمی و اجازه کتبی بیمار در این صورت کپی پرونده با اخذ رسید تحویل وی یا نماینده قانونی بیمار یا نماینده بیمارستان مقصد تحویل می گردد.


​​