امروز : یکشنبه 9 آذر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

رادیولوژی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
قوانین و دستورالعمل هایی که بیمار یا مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری باید رعایت کند:
- مراجعین و بیماران سرپایی می بایست در بدو ورود به مرکز تصویربرداری ابتدا به قسمت پذیرش و نوبت دهی مراجعه نمایند.
- پرسنل پذیرش و نوبت دهی ضمن بررسی نسخ و اطمینان از عدم وجود هر گونه ایراد و اشکال در نسخ مربوط از جمله مخدوش بودن نسخ، نداشتن پشت نویسی، مهر و امضای پزشک، عدم اعتبار بیمه، تشخیص اولیه و ... بر اساس نوع درخواست در قسمت تصویر برداری مربوطه (MR ,CT, سونوگرافی، اینترونشنال، رادیوگرافی و...) اقدام به پذیرش بیمار یا نوبت دهی می نماید. لازم به ذکر است که نوبت دهی در این مرکز از ساعت 7 صبح الی 13:30 فقط به صورت حضوری انجام میگیرد و حضور بیمار در زمان گرفتن نوبت الزامی نمی باشد.
- پس از اتمام مراحل پذیرش، نسخه بیمار یا مراجعه کننده به قسمت مربوطه ارجاع داده می شود و بیمار یا مراجعه کننده می بایست منتظر بماند تا در وقت تعیین شده، خدمت مورد درخواست به ایشان ارائه گردد. بدیهی است انجام موارد اورژانسی در اولویت بوده و در صورت بروز هر گونه مورد اورژانسی مراجعین ملزم به پیروی از ضوابط مرکز بوده و ممکن است ارائه خدمت به ایشان به دلیل اهمیت خدمت رسانی به موارد اورژانسی به تعویق بیافتد.
- در مواردی که ارائه خدمت نیاز به داشتن آمادگی های خاص باشد مراجعین و بیماران می بایست طبق دستورالعمل های خاص آزمون که بر اساس نوع آزمون درخواستی پزشک و اصول مرکز تهیه گردیده است عمل نموده و با آمادگی کامل جهت انجام آزمون در تاریخ و زمان تعیین شده به مرکز مراجعه نمایند. در موارد عدم آمادگی مناسب بیمار جهت انجام آن آزمون خاص، آزمون به وقت دیگری موکول خواهد گردید و بیمار می بایست طبق دستورالعمل توصیه شده آمادگی مجدد گرفته و در وقت جدید مراجعه نماید.
- در طول انجام آزمون بیمار موظف است به کلیه توصیه ها و دستورالعمل هایی که کارشناس رادیولوژی به وی میدهد عمل نموده و همکاری کافی داشته باشد.
- تهیه برخی لوازم و داروها جهت انجام آزمونهای اختصاصی بر عهده بیمار یا مراجعه کننده می باشد.
- در رادیوگرافی های ساده پس از مدت کوتاهی نتیجه به بیمار یا مراجعه کننده تحویل داده خواهد شد ولی در موارد رادیو گرافی های اختصاصی، MRI و  CTبیمار می بایست با در دست داشتن فیش مربوط به انجام آزمون، در تاریخی که به وی اعلام می گردد جهت دریافت نتیجه و گزارش آزمون خود به بخش جوابدهی مرکز مراجعه نماید.


 در مورد بیماران بستری
 بخش ارجاع دهنده بیمار موظف است هماهنگی های لازم را با قسمت پذیرش مرکز تصویربرداری انجام داده و طبق زمان بندی مشخص شده نسبت به انتقال بیماران بستری اقدام نماید.
 بدیهی است کلیه وظایف و دستورالعمل های فوق الذکر در مورد آمادگی دادن به بیمار، تهیه دارو و وسایل مصرفی بیمار و انتقال بیمار به بخش تصویربرداری برعهده بخش مذکور بوده و بیمار بستری نیز بایستی ضمن تابعیت از قوانین و دستورالعملهای موجود، نهایت همکاری را در حین انجام آزمونهای درخواستی داشته باشد.
  • بهتر است هنگام مراجعه به مرکز تصویربرداری فردی به عنوان همراه در کنار بیمار قرارداشته باشد.
  • درضمن یادآوری میکنیم که پذیرش بیماران باردار برای رادیوگرافی،CT Scan  وMRI  منوط به رضایت نامه از طرف پزشک معالج و همسر بیمار یا قیم قانونی ایشان می باشد.

خدمات ارائه شده در این مرکز
انجام سونوگرافی، سونوگرافی کالر داپلر، بیوپسی و درناژ تحت هدایت CT، بیوپسی و درناژ تحت هدایت سونوگرافی، CT Scan، CT Entero ،CTA، رادیوگرافی های اختصاصی (باریم انما - باریم سوالو - IVP و ... )، OPG، MRA ،MRI ،MRV ،MRCP ،MR Entero ،TMJ، خدمات اینترونشنال، رادیوگرافی دیجیتال، ماموگرافی (به زودی).
امید است با عنایت به مفاد این آیین نامه بتوانیم در راستای افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی به بیماران محترم حرکت کرده و در ارائه این خدمات هیچ گونه کسری و کاستی نداشته باشیم و نیز با بالا بردن بهره وری بتوانیم در جهت ایجاد و افزایش فضاهای پیشرفت علمی همکاران محترم و تامین آرامش و رفاه بیشتر برای آنان گام برداریم.