امروز : سه شنبه 6 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

بیمه های طرف قرارداد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
لیست سازمان های بیمه طرف قرارداد
بیمه پایه
سازمان بیمه گرمدارک بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت)مدارک ویزیت سرپایی وخدمات پاراکلینیک
بیمه کمیته امداد (شهرستان - تهران)
 1. 1- کپی کارت کمیته امداد
 2. 2- معرفی نامه از کمیته امداد
 3. 3- معرفی نامه نامه بستری تا یک هفته پس از تاریخ صدور معتبر می باشد.
 1. 1- معرفی نامه یا برگه ارجاع پزشک الزامی است.
 2. 2- معرفی نامه سرپایی تا یک ماه پس از تاریخ صدور معتبر می باشد.
بیمه نیروی مسلح
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 3. 3- دو برگ بیمه
 4. 4- نامه اشتغال به خدمت برای سربازان
 1. 1- دو برگ بیمه دارای اعتبار
بیمه تامین اجتماعی (عادی، مکمل 95%
مستمری بگیر)
 1. 1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار و کدملی
 2. 2- دو برگ بیمه
 3. 3- پرینت فرم استحقاق درمان
 •  برای اعمال جراحی فک و صورت و زیبایی علاوه بر مدارک بالا نیاز به تاییدیه اسناد پزشکی سازمان، قبل از بستری می باشد.
 1. 1- دو برگ بیمه دارای اعتبار
بیمه خدمات درمانی (کارمندی، سلامت، روستایی، خویش فرما، اتباع خارجه)
 1. 1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 2. 2- دو برگ بیمه
بیمه روستایی ارجاعی:
 1. 1- تاریخ اعتبار ثبت شده در دفترچه (تا یک ماه اعتبار دارد.)
 2. 2- مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت
 1. 1- دو برگ بیمه دارای اعتبار
 2. 2- مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت
 • در صورت درج تاریخ در دفترچه، تنها تا یک ماه اعتبار دارد.
 • در صورت عدم درج تاریخ اعتبار، محدودیت تاریخی وجود ندارد.
 • در صورت عدم وجود مهر پزشک خانواده اگر برگه بیمه قبلی ممهور به مهر پزشک خانواده و بدون تاریخ باشد امکان ضمیمه نمودن اصل برگه دوم یا کپی آن وجود دارد.
مراکز طرف قرارداد با بیمارستان
سازمان بیمه گرمدارک بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت)مدارک ویزیت سرپایی وخدمات پاراکلینیک
بیمه بانک ملی (شاغلین، بازنشته، جانبازان)
برای بستری موقت (زیر 6 ساعت):
 1. 1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 2. 2- دو برگ بیمه
 1. 1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 2. 2- دو برگ بیمه
بیمه بانک کشاورزی
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 3. 3- دوبرگ بیمه
 1. 1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 2. 2- دو برگ بیمه
بیمه بانک تجارتبستری قرارداد نداریم.
 1. 1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار
 2. 2- دو برگ بیمه
بیمه شرکت نفت شاغلین
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دوبرگ بیمه
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دوبرگ بیمه
بیمه شهرداری
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی کارت ملی
 3. 3- کپی دفترچه
 4. 4- دو برگ بیمه
 1. 1- کپی کارت ملی
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دو برگ بیمه
بیمه تکمیلی
سازمان بیمه گرمدارک بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت)مدارک ویزیت سرپایی و خدمات پاراکلینیک
بیمه آسیا
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی دفترچه بیمه
 3. 3- کپی کارت ملی
سرپایی قرارداد نداریم.
بیمه البرز (با در نظر گرفتن سقف تعهد)
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی کارت ملی
سرپایی قرارداد نداریم.
بیمه دانا - کارت درمان طلایی
 1. 1- معرفی نامه
 2. 2- کپی کارت ملی
سرپایی قرارداد نداریم.
بیمه امور دانشجویی دانشگاه تهران
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1. 1- معرفی نامه از امور دانشجویی دانشگاه
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دو برگ بیمه
دانشجویان دانشگاه تهران
 1. 1- معرفی نامه از کلینیک 16 آذر
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دو برگ بیمه
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1. 1- معرفی نامه از امور دانشجویی دانشگاه
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دو برگ بیمه
دانشجویان دانشگاه تهران
 1. 1- معرفی نامه از کلینیک 16 آذر
 2. 2- کپی دفترچه
 3. 3- دو برگ بیمه
بیمه پارسیانارائه معرفی نامه (فقط برای خدمت Pet Scan)
بیمه موسسه زنجیره امیدمعرفی نامه از موسسه زنجیره امید که در آن سقف پرداخت مشخص شده است.سرپایی قرارداد نداریم.