امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402
Rss | صفحه اصلی دانشکده
درگذشت ناگهاني جناب آقاي دكتر هاراطون داويديان
23 8 1388 درگذشت ناگهاني جناب آقاي دكتر هاراطون داويديان

جناب آقاي دكتر هاراطون داويديان از اساتيد پيشكسوت روانپزشكي كشور روز پنج شنبه مورخ 21/8/88 به رحمت خدا پيوست. استاد هاراطون داويديان دوم اسفند ماه سال 1303 در تهران به دنيا آمد و پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه به ترتيب در دبستان كوشش و كالج البرز وارد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و در سال 1327 از دانشكده مزبور فارغ التحصيل شد . پس از طي دوره دكتري پزشكي و گذراندن خدمت نظام وظيفه، در يازدهم مرداد ماه سال 1329 به دستياري بخش جديد التاسيس بيماري هاي رواني، وابسته به دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران انتخاب شد و خدمات دانشگاهي خود را از آن تاريخ آغاز كرد. در سال 1334 با كسب موفقيت در امتحانات انتخاب رئيس درمانگاهي بيماري هاي رواني، به منظور ادامه تحصيل عازم لندن شد و در سال 1337 ديپلم تخصصي بيماري‌هاي رواني را از دانشگاه لندن (D.P.M) دريافت كرد. ايشان پس از بازگشت به ميهن و شروع خدمات دانشگاهي، مدارج مختلف آموزش، دانشياري، تصدي بخش و رياست بخش رواني را يكي پس از ديگري طي كرد و در سال 1347 مقام استادي رشته بيماري هاي رواني دانشكده پزشكي دانشگاه تهران را كسب نمود . آقاي دكتر داويديان در سال 1370 پس از 42 سال خدمت دانشگاهي به افتخار بازنشستگي نائل آمد. افزون بر اين، متجاوز از يكصد مقاله به زبان فارسي و انگليسي در مجلات معتبر داخلي و خارجي منتشر نموده، كه بيشتر آنها نتايج بررسي ها و مطالعات ايشان درباره جنبه هاي فرهنگي روان پزشكي است. دكتر داويديان به عنوان يك دانش پژوه برجسته ايراني به واسطه دستاوردهاي علمي و پژوهشي فراوانشان، خدمات شايسته به جامعه پزشكي به ويژه روان پزشكي عرضه داشته ونيز حضور فعالشان در تاسيس و گسترش نهادهاي آموزشي و علمي كشور و كسب امتيازات چشمگير در سطح بين المللي عنوان يك بنا به پيشنهاد شوراي علمي و تصويب مجمع عمومي از تاريخ 26/11/1377 به مقام عضويت افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران نايل شده بودند. دكتر داويديان به عنوان يك دانش پژوه برجسته ايراني به واسطه دستاوردهاي علمي و پژوهشي فراوانش، خدمات شايسته اش به جامعه پزشكي به ويژه روان پزشكي عرضه داشته ونيز حضور فعالش در تاسيس و گسترش نهادهاي آموزشي و علمي كشور و كسب امتيازات چشمگير در سطح بين المللي عنوان يك بنا به پيشنهاد شوراي علمي و تصويب مجمع عمومي از تاريخ 26/11/1377 به مقام عضويت افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران نايل شده است . دكـــتر داويديــان در طي خــدمت دانشگاهي خود دو بـار يــــكي از تــاريخ 3/12/1348 تا 26/7/1352 و ديگري از تاريــخ 28/10/1360 تا 17/3/1367 به مديريــــت گروه آموزشي روان پــزشكي دانشگاه تهران انتخاب شد و همچنين از تاريـــخ 28/10/1360 تا 3/2/1365 سمت رياست بيمارستان روزبه را عهده دار بود. گفتني است كه دانشگاه تهران، يعني تنها دانشگاه ايران در آن زمان، تا سال 1329 فاقد بخش بيماري هاي رواني بود. بخش مزبور در آن سال به كوشش شادروان مرحوم دكترحسين رضاعي يگانه استاد اين رشته، در بيمارستان امام خميني (ره) (هزارتختخوابي آن زمان) تأسيس ودر سال بعد، يعني در سال1330 به محل فعلي منتقل و به نام بيمارستان روزبه نام گذاري شد. به اين ترتيب، آقاي دكتر داويديان نخستين دستيار رشته بيماري هاي رواني محسوب مي شود .در سال 1332 مرحوم دكتر عبدالحسين ميرسپاسي به دانشكده پزشكي دانشگاه تهران پيوست. ايشان و مرحوم دكتر رضاعي در احداث بيمارستان روزبه و تاسيس بخش آموزشي بيماري‌هاي رواني در دانشگاه تهران كوشش فراواني را به عمل آوردند. در طول اين مدت، آقاي دكتر داويديان به عنوان دستيار و تحت سرپرستي استادان فقيد افتخار شركت در فعاليت مزبور را به دست آورد. از آنجا كه كار درماني از شيوه هاي موثر در درمان بيماري هاي رواني است، آقاي دكتر داويديان با جلب موافقت و حمايت رئيس دانشكده‌ پزشكي وقت، شادروان مرحوم دكتر محمد علي حفيظي، موفق به تاسيس بخش كاردرماني در بيمارستان روزبه شد و سرپرستي آن را به عهده گرفت . دكتر داويديان، در طول نزديك به نيم قرن تلاش علمي ممتد و بي وقفه، با تصدي سمت ها و مسئوليت هاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي در سطوح ملي و بين المللي،‌ منشاء‌ خدمات ارزنده اي در رشته روان پزشكي بوده است. ايشان توجه خاصي به جنبه هاي فرهنگي بيمارهاي رواني داشته است و سعي بليغ نمود تا روان پزشكي ايران را بر اساس فرهنگ و اخلاق جامعه ايراني شكل دهد و تحقيقات علمي در اين رشته را بر اساس نيازمندي هاي جامعه پايه ريزي نمايد. دكتر داويديان در سمينارها و كنگره هاي علمي متعدد داخلي و خارجي شركت و همچنين كنگره هاي متعددي را برگزار نموده و خود با ايراد سخنراني (بيش از صد سخنراني)‌در آنها سعي داشته اند تا روان پزشكي ايران را چه در داخل و چه در خارج از كشور به جامعه پزشكي معرفي نمايند. سمتها و عناوين علمي بين المللي:1- عضو فدراسيون جهاني بهداشت رواني از سال 13382- كارشناس بهداشت رواني در سازمان هاي جهان بهداشت از 1349-13703- عنوان افتخاري عضو موسس كالج سلطنتي روانپزشكان انگلستان در سال 13504- عضو كميته بين المللي انجمن جهاني روانپزشكان از سال 1350-13625- عضو كميته اخلاق روانپزشكي – انجمن جهان روانپزشكان از سال 1356-13646- عضو انجمن سلطنتي پزشكان انگلستان از سال 13577- عضو كميته روانپزشكي نظامي انجمن جهاني روانپزشكي از سال 1368گاهشمار زندگي علمي استاد: 1350-1362 :‌عضويت در كميته بين المللي انجمن جهاني روانپزشكان1351-1356 : عضويت در شوراي تحقيقات دانشگاه تهران1356-1364 : عضويت دركميته اخلاق روانپزشكي، انجمن جهاني روانپزشكان1357: عضويت در انجمن سلطنتي پزشكان انگلستان1360-1367: مديريت گروه روانپزشكي ، دانشگاه تهران1360-1365 : رياست بيمارستان روزبه1363-1366 :‌عضويت در هيآت ممتحنه و ارزشيابي رشته‌ روانپزشكي ،‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالي1367-1370 :‌عضويت و رياست جلسات كميته كشوري بهداشت رواني،‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي1370: نيل به افتخار بازنشستگي 1371: عضويت در كميته روانپزشكي نظامي، انجمن جهاني روانپزشكي1372: عضويت در گروه علوم بهداشتي، و تغذيه، فرهنگستان علوم پزشكي1372:‌كارشناس كميسيونهاي مشورتي تخصصي، سازمان نظام پزشكي1375: رياست انجمن علمي روانپزشكان ايران1377: عضويت افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي1378: كسب عنوان Psychiatry in Leader از طرف انجمن جهاني روان پزشكان درگذشت اين استاد عاليمقام را به دانشجويان، استادان، خانواده محترم وي، آشنايان و جامعه علمي كشور تسليت مي گوئيم.


منبع:بیمارستان روزبه

نظرات
5/5 0 0 0