دانشگاه علوم پزشكي تهران حدود 40 درصداز توليدات علمي در حوزه علوم پزشكي ايران را بعهده دارد كه قطعا دانشكده پزشكي با وجود 900 عضو هياًت علمي و تعداد كثير دانشجوي دوره پزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي، سهم قابل توجهي در اين آمار دارد. شكي نيست كه پايان‌نامه‌ها و طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هياًت علمي و دانشجويان اين دانشكده از اين منظر اهميت بسزايي دارند. بعبارتي يك كار تحقيقاتي معمولا با پروپوزال آن طرح تحقيقاتي شروع مي‌شود. اين دانشكده تمام تلاش خود را بسيج نموده است كه از طرح‌هاي تحقيقاتي اعضاي هياًت علمي دانشكده كه اكثر موارد پايان‌نامه نيز مي‌باشند، حداكثر حمايت را بعمل آورد.

مسئول واحد    دكتر زهرا زماني

کارشناس  رقیه رضوانی
ارتباط با واحد
پست الکترونیکی : medresearch@sina.tums.ac.ir
واحد طرح های تحقیقاتی : 64053352
جدول جلسات رتبه بندی دانشکده پزشکی و دانشگاه
ردیف شماره جلسه رتبه بندی آخرین فرصت ارسال  طرحهای تحقیقاتی به انظمام مدارک و به دانشکده پزشکی (ِDeadline) تاریخ جلسات رتبه بندی دانشکده پزشکی تاریخ جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
1  رنک اول 22/1/1401 29/01/1401 27/02/1401
2 رنک دوم 13/04/1401 20/04/1401 08/06/1401
3 رنک سوم 02/08/1401 16/08/1401 29/09/1401
4 رنک چهارم 02/10/1401 13/10/1401 25/11/1401