درباره واحد پایان نامه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پايان‌نامه بخش مهمي از دوره  پزشکی عمومی و دوره دستياري  تخصصی وفوق تخصصی پزشکیمي‌باشد. در بسياري از موارد كه يك فرد مورد قضاوت آموزشي و پژوهشي قرار مي‌گيرد، عنوان پايان‌نامه و دستاورد آن از اهميت بسزايي برخوردار است. از طرف ديگر عمده فعاليت دانشكده پزشكي در امر پژوهش پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي در سطوح مختلف مي‌باشد. در حقيقت شعار دانشكده پزشكي شعار هر پايان‌نامه يك طرح تحقيقاتي و به تبع آن يك خروجي مناسب مانند مقاله معتبر، پتنت، و.... مي‌باشد. ما مفتخر هستيم كه بخش قابل توجهي از پايان‌نامه‌هاي اين دانشكده منجر به انتشار مقالات معتبر مي‌گردد. به همين منظور در حوزه پزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي 2 نمره از نمره كل پايان‌نامه به چاپ مقاله اختصاص دارد. و از طرف ديگر دستيار تخصصي و فوق تخصصي كه مقاله منتج از پايان‌نامه داشته باشند، نمرات تشويقي در شفاهي بورد خواهند گرفت. حسب مقررات يك دانشجوي پزشكي عمومي مي‌تواند پايان‌نامه خود را بعد از امتحان علوم پايه ثبت نمايد و با توجه به مقررات، قبل از معرفي به امتحان جامع كارورزي مي‌بايست ثبت كرده باشند. همچنين حسب ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دستياران تخصصي مي‌بايست قبل از معرفي به امتحان ارتقاء 2 به 3 (براي دوره‌هاي 4 سال و 1 به 2 براي دوره‌هاي 3 ساله پروپوزال را ثبت نموده و تا قبل از معرفي به امتحان دانشنامه دفاع كرده باشند كه پيشنهاد و تاًكيد پزشكي در ارتقاء 1 به 2 مي‌باشد، تا زمان لازم براي اجراي پروژه‌ تحقيقاتي را داشته باشد. براي دستياران فوق تخصصي ثبت در سال اول و دفاع قبل از امتحان دانشنامه ضروري مي‌باشد.

مسئول واحد: دكتر شاهين آخوندزاده

پست الكترونيكي:S.akhond@neda.net

پايان نامه هاي عمومي

كارشناس : نسرین عبدی
شماره تماس: 64053490

 پايان نامه هاي تخصصي
كارشناس:فريده صنايعي كرماني
          
شماره تماس: 88961697

پايان نامه هاي فوق تخصصي

;كارشناس: سمانه پورباقر
شماره تماس: 64053405