فرم های تحقیقاتی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دانلود نمونه فرم های تحقیقاتی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جدول محاسبه امتيازات براي گرنت حداقل 6 مقاله

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چك ليست ارزيابي طرحهاي پژوهشي

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم داوری علمی  طرحهاي پژوهشي

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم داوری متدولوژی طرح های تحقیقاتی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم طرح پژوهشي(پروپوزال)

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دستورالعمل گرنت ها(99-1398)
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم مصوبه شورای پژوهشی