فرم های تحقیقاتی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دانلود نمونه فرم های تحقیقاتی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جدول محاسبه امتيازات براي گرنت حداقل 6 مقاله

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چك ليست ارزيابي -فرم داوري پروپوزال طرحهاي پژوهشي

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم طرح پژوهشي(پروپوزال)تخصصي

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم طرح پژوهشي(پروپوزال)دوره پزشكي عمومي

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرم طرح پژوهشي(پروپوزال)فوق تخصص

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گرنت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392