فرآیند ثبت طرح

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرايند ثبت طرح تحقيقاتي در دانشكده
قرار دادن پيش نويس طرح تحقيقاتي در دستور كار جلسه شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي، منوط به انجام مراحل زير توسط مجري محترم است:
  1. توجه به اطلاعيه هاي مربوط به زمانبندي سر رسيد ارسال پيش نويس طرحها توسط مجريان محترم و زمان بندي جلسات شوراي معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي
  2. ثبت پيش نويس طرح پژوهشي در سامانه پژوهشيارتوسط مجري طرح يا استاد راهنما
  3. ارزيابي و تایید پيش نويس طرح توسط دو داور ( داور علمي و داور متدولوژي)
  4. ارزیابی و تایید چك ليست پروپوزال طرح پژوهشي توسط معاون محترم پژوهشي گروه
  5. مصوبه شورای پژوهشی گروه(باذکر کد پژوهشیار و شماره تماس )
  6. شماره تماس كارشناسان پژوهشيار در اين معاونت : 64053352 (خانم دكتر زهرا زماني)      64053491(خانم سرافراز)