فرآیند ثبت طرح

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرايند ثبت طرح تحقيقاتي در دانشكده
قرار دادن پيش نويس طرح تحقيقاتي در دستور كار جلسه شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي، منوط به انجام مراحل زير توسط مجري محترم است:
  1. توجه بهاطلاعيه هاي مربوط به زمانبندي سر رسيد ارسال پيش نويس طرحها توسط مجريان محترم و زمان بندي جلسات شوراي معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي
  2. ثبت پيش نويس طرح پژوهشي در سامانه پژوهشيارتوسط مجري طرح يا استاد راهنما
  3. تهيه كپي از پيش نويس ثبت شده در سامانه پژوهشيار با استفاده از قابليت چاپ ازطريق محيط كاربري مجري
  4. ارزيابي پيش نويس طرح توسط دو داور ( داور علمي و داور متدولوژي) و ضميمه نمودن فرمهاي مخصوص داوري
  5. تكميل چك ليست ارزيابيپروپوزال طرح پژوهشي توسط معاون محترم پژوهشي گروه
  6. تاييديه شوراي پژوهشي گروه در بررسي پيش نويس طرح پژوهشي. لطفا اين تاييديه به امضاي مدير محترم گروه برسد.
  7. ذكر كد پژوهشيار هر پيش نويس و شماره تماس جهت رفع نواقص احتمالي پيش نويس ثبت شده
  8. تحويل مدارك ذكر شده در بالا در زمان مقرر به معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي واقع در ساختمان اداري اين دانشكده، خيابان پور سينا
شماره تماس كارشناسان پژوهشيار در اين معاونت : 64053352 (خانم دكتر زهرا زماني)