بررسی میزان موفقیت ترمیم اندوسکوپیک اندونازال رینوره مایع مغزی نخاعی در کودکان زیر 18 سال در بیمارستان امام خمینی از سال 1389 تا 1396

بررسی میزان موفقیت ترمیم اندوسکوپیک اندونازال رینوره مایع مغزی نخاعی در کودکان زیر 18 سال در بیمارستان امام خمینی از سال 1389 تا 1396

11 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
: نشت مایع مغزی نخاعی یکی از شرایط پر عارضه برای بیماران به خصوص در اطفال میباشد که خود را با علائمی نظیر رینوره شفاف، مننژیت، انسداد بینی و خواب آلودگی نشان میدهد. روش ترانس کرانیال یک روش سنتی درمان این نقص در قاعده جمجمه است که عارضه های بسیاری نظیر عفونت های بعد درمان، اختلالات خواب و عود درمان دارد. اخیرا از روش درمان آندوسکوپیک ترانس نازال برای درمان این مشکل استفاده میشود که برتری های زیادی نسبت به روش سنتی دارد. در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا اثر بخشی و میزان موفقیت درمان آندوسکوپیک ترانس نازال را در بیماران زیر 18 سال با نشت مایع مغزی نخاعی بررسی کنیم.
 
روش اجرا: در مطالعه گذشته نگر( Case series )حاضر 22 بیمار زیر 18 سال که بین سال های 1389 تا 1396 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی  به علت نشت مایع مغزی نخاعی تحت جراحی اندو نازال اندوسکوپیک قرار گرفتند، وارد شدند. میانگین سن بیماران 9 سال بود و با میانگین 39 ماه پیگیری شدند. 16 بیمار مذکر و 6 بیمار جنسیت مونث داشتند، همچنین 16 بیمار علت تروماتیک و 6 بیمار علت مادرزادی برای نقص قاعده جمجمه داشتند. برای کلیه بیماران fine cut CT و MRI انجام شد و در 8 مورد از سی تی سیسترنوگرافی استفاده شد.
 
نتایج: مطالعه حاضر نشان داد از 22 بیمار حاضر 21 بیمار با موفقیت درمان شدند و با میانگین 39 ماه پیگیری نشانی از عود نداشتند. شایعترین علامت بیماری نشت مایع مغزی نخاعی و بعد از آن مننژیت بود. 13 بیمار هرنی همراه داشتند که شایعترین نوع هرنی مننگوسل بود، که بیماران با علت مادرزادی به صورت معنی داری بیشتر هرنی داشتند. شایعترین محل نقص سینوس اتمویید بود (10 بیمار). همچنین 18 بیمار با گرافت فاشیا لاتا ترمیم شدند که به تنهایی یا در ترکیب با چربی، غضروف و قطعه استخوانی بود، مابقی بیماران با چربی یا مخاط ترمیم شدند.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد روش اندوسکوپیک ترانس نازال با میزان موفقیت 95 درصد روش مناسب و اثر بخشی در درمان نشت مایع مغزی نخاعی با هرنیاسیون پرده مغز یا بدون آن میباشد.
كليد واژه ها :
کلمات کلیدی: CSF leak , endoscopy , endonasal approach , pediatric , repair
مشخصات دانشجو:
نام: سید حسام الدین عظیمی
 رشته تحصيلي:   پزشکی
  مقطع: پزشکی عمومی                 
 گروه آموزشي  : گروه گوش و حلق و بینی  و گروه جراحی اعصاب           پست الكترونيك دانشجو: azimih84@yahoo.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما  استاد موسی صدر حسینی – استاد مهدی زینلی زاده
 
  اساتيد مشاور
  اساتيد داور استاد طبری – استاد حبیبی – استاد امیر جمشیدی
زمان دفاع :
   روز دوشنبه  تاريخ 30/2/98 ساعت 8:30 صبح
مكان دفاع به آدرس: بیمارستان امام خمینی ساختمان ولیعصر دفتر گروه گوش و حلق و بینی
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:
Evaluation The Success rate of endoasal endoscopic repair csf rhinorrhea in children under 18 years of age in imam Khomeini hospital complex from 1389 to 1396
Abstract:
Object. The object of this study was to assess the efficacy and complications of endoscopic management of anterior skull base defects.
Method. The authors reviewed the medical records of 22 children (16 boys and 6 girls) undergoing endoscopic repair of anterior skull base defects in their tertiary referral center between 2010 and 2019; 16 cases were posttraumatic and 6 cases congenital. During the endoscopic procedure, rigid telescopes—2.7 or 4 mm in diameter, with 0° or 30° lenses—were used. In 18 patients, the anterior skull base defect was sealed with fragments Fascia Lata. In the remaining 6 patients it was sealed with cartilage harvested from the nasal septum, Fat and bony fragment. A combined external and endoscopic approach was required in 1 cases because of the recurrence of problem. Outcome was primarily assessed by means of clinical examination, nasal fibroscopy, and imaging.
Results. The mean duration of follow-up was 39.8 months (range 2.5–103 months). Two patient treated by a transcranial approach. In the remaining 21 patients, there was no recurrence of CSF leak, meningitis, or Encephalocele.
Conclusions. The endoscopic approach is a minimally invasive, safe, and efficient technique for treating CSF leak with or without herniation in children.
 
Keywords:
Keywords. endo-nasal endoscopic, CSF leakage, Children
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 
1.             Kerr, J.T., F. Chu, and S.W. Bayles, Cerebrospinal fluid rhinorrhea: diagnosis and management. Otolaryngologic Clinics of North America, 2005. 38(4): p. 597-611.
2.            Rice, D.H., Cerebrospinal fluid rhinorrhea: diagnosis and treatment. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery, 2003. 11(1): p. 19-22.
3.            Wax, M.K., et al., Contemporary management of cerebrospinal fluid rhinorrhea. Otolaryngology--Head and Neck Surgery, 1997. 116(4): p. 442-449.
4.            Wigand, M., Transnasal ethmoidectomy under endoscopical control. Rhinology, 1981. 19(1): p. 7-15.
5.            Blumenfeld, R. and E.M. Skolnik, Intranasal encephaloceles. Arch Otolaryngol, 1965. 82(5): p. 527-31.
6.            Suwanwela, C. and N. Suwanwela, A morphological classification of sincipital encephalomeningoceles. Journal of Neurosurgery, 1972. 36(2): p. 201-211.
7.            McCormack, B., et al., Extracranial repair of cerebrospinal fluid fistulas: technique and results in 37 patients. Neurosurgery, 1990. 27(3): p. 412-417.
8.            Woodworth, B.A., et al., Evolutions in the Management of Congenital Intranasal Skull Base Defects. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 2004. 130(11): p. 1283-1288.
9.            Woodworth, B. and R.J. Schlosser, Endoscopic repair of a congenital intranasal encephalocele in a 23 months old infant. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2005. 69(7): p. 1007-1009.
10.           Schlosser, R.J., et al., Three-dimensional computed tomography of congenital nasal anomalies. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2002. 65(2): p. 125-131.
11.           Rahbar, R., et al., Nasal Glioma and Encephalocele: Diagnosis and Management. The Laryngoscope, 2003. 113(12): p. 2069-2077.
12.           Van Den Abbeele, T., et al., Transnasal Endoscopic Repair of Congenital Defects of the Skull Base in Children. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 1999. 125(5): p. 580-584.
13.          Rocco, F.D., et al., Treatment of anterior skull base defects by a transnasal endoscopic approach in children. 2010. 6(5): p. 459.
14.          Kanowitz, S.J. and J.M. Bernstein, Pediatric meningoencephaloceles and nasal obstruction: a case for endoscopic repair. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2006. 70(12): p. 2087-2092.
15.          Peng, A., et al., Exploration of endonasal endoscopic repair of pediatric cerebrospinal fluid rhinorrhea. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2011. 75(3): p. 308-315.
16.           Ma, J., et al., Endoscopic transnasal repair of cerebrospinal fluid leaks with and without an encephalocele in pediatric patients: from infants to children. Child's Nervous System, 2015. 31(9): p. 1493-1498.
17.          Ng, M., et al., Extracranial repair of pediatric traumatic cerebrospinal fluid rhinorrhea. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 1998. 124(10): p. 1125-1130.
18.          Stavrakas, M., et al., Endoscopic management of paediatric meningoencephaloceles: a case series. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018. 275(11): p. 2727-2731.
19.           Alshamrani, A., et al., Endoscopic trans-nasal repair of basal encephalocele associated with morning glory syndrome. Br J Neurosurg, 2018: p. 1-3.
20.           Wormald, P.J., Salvage frontal sinus surgery: the endoscopic modified Lothrop procedure. The Laryngoscope, 2003. 113(2): p. 276-283.
21.           Zhou, B., et al., Endoscopic transpterygoid intervention of meningoencephalocele within lateral recess of sphenoid. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi= Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery, 2007. 42(5): p. 328-333.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0