بررسی شیوع واریاسیون¬های شریان های مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سالهای 93-94

بررسی شیوع واریاسیون¬های شریان های مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سالهای 93-94

3 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گستردگي دامنه تحقيقات در زمينه يافتن وارياسيون‌هاي حلقه ويليس توسط محققان مختلف نشانگر حياتي بودن اهميت اين وارياسيون‌ها از دو ديدگاه درمان‌هاي جراحي و بروز علائم غيرعادي در پاتولوژي‌هاي سيستم اعصاب مركزي است.در نتیجه در این مطالعه به بررسی انواع واریاسیون‌های شریان‌های مغزی خواهیم پرداخت تا با شناخت الگوهای مختلف حلقه ویلیس در این بیماران بتوان مراحل پیشگیری، تشخیص و درمان پاتولوژی­های داخلی و جراحی اعصاب بیماران مختلف را به درستی و با خطای کمتر انجام داد.
روش اجرا: مطالعه ی مورد نظر یک مطالعه­ی مقطعی توصیفی است. این مطالعه­ی گذشته نگر بر روی تصاویر MRA (توسط دستگاه Siemens (Avanto) 1.5 تسلا ) بیمارانی که در سال 95 به مرکز رادیولوژی بیمارستان شریعتی مراجعه کرده اند انجام شده است که البته بیماران استروک به همراه  انسداد عروقی، بیماران با اترواسکلروز پیشرفته ، بیماریهای با درگیری عروقی مثل آنمی داسی شکل یا  مویا مویااز مطالعه خارج شدند. نتایج با توجه به ماهیت متغیرها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استفاده از جداول و نمودارهای مختلف ارائه خواهد شد.
نتایج: تعداد نمونه ها درمجموع 580 نفر بود که البته پس از خروج مواردی که دربالا بدان اشاره شد،نهایتا مطالعه بر روی 449 نفر با میانگین سنی 57.3 سال انجام شد. شیوع حلقه ویلیس کاملا اینتگریت 6.2 % (معادل 28 بیمار) بود .در 7.1 % موارد right ACA هایپوپلاستیک بود و  right A1در 4.7 % موارد رویت نشد. left ACA در 4.7% موارد هایپوپلاستیک بود و A1 left در 2.7% موارد رویت نشد. شریان رابط قدامی در 14.70 % رویت نشد. right PCAدر 2.7% موارد هایپوپلاستیک بود و right P1 در6% موارد مشاهده نشد در حالی که PCA left در3.7% موارد هایپوپلاستیک بود وleft P1 در6.8% موارد رویت نشد. شریان PCOM right در 1.6% موارد هایپوپلاستیک بود و در 70.1% موارد رویت نشد که تقریبا مشابه با موارد هایپوپلازی شریان PCOM left(1.6%) و عدم رویت آن (70.8%) بوده است. در 6% موارد right fetal PCA و در6.8% موارد left fetal PCA و در 1.6% موارد Bilateral fetal PCA مشاهده شد. همچنین در این مطالعه vertebrobasilar dolicoectasia در 0.2% موارد و  Azigus ACA در 0.4% موارد مشاهده شد ولی سایر واریاسیون ها مشاهده نشد.
بحث و نتیجه­گیری: با توجه به شیوع قابل توجه واریاسیون­های حلقه ویلیس و به خصوص شریان رابط خلفی و اهمیت  دانستن آناتومی دقیق این سیستم در جراحی های مغزی و برخی پاتولوژی های مغزی،لازم است به این واریاسیون ها توجه شود.

،
واریاسیون، حلقه ویلیس hypoplasia كليد واژه ها:
مشخصات دانشجو:
نام:مریم جعفری   رشته تحصيلي:پزشکی    مقطع:  پزشکی عمومی                 گروه آموزشي  : نورولوژی بیمارستان شریعتی         Maryam.jafari.1990@gmail.com  پست الكترونيك دانشجو:
 
 اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: دکتر سیامک عبدی
 اساتيد مشاور 
 اساتيد داور: دکتر قربانی، دکتر قرن ، دکتر فاتحی
زمان دفاع :
   روز 4:شنبه
 تاريخ : 6 تیر
 ساعت : 30/9 صبح
مكان دفاع به آدرس: بیمارستان شریعتی، سالن کنفرانس
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: determining anatomical variation of cerebral arteries in patients at shariati hospital in 2015-2016
 
Abstract:
 Title: determining anatomical variation of cerebral arteries in patients at shariati hospital in 2015-2016
 
Introduction:
The extent of the research on finding variations of the circle of Willis by various researchers indicates the vital importance of these variations from the two perspectives of surgical treatments and the occurrence of abnormal symptoms in CNS pathologies. As a result, we will investigate the variations of COW, by recognizing Different patterns of COW in these patients in order that prevention, diagnosis and treatment the pathologies of the internal and neurosurgery disease of different patients correctly and with less error.
 

Methods:

This is a retrospective cross-sectional study. The study is based on TOF MRA(1.5 Tesla Siemens (Avanto) ) at shariati hospital radiological center from 2015-2016.
Of course, stroke patients with vascular obstruction, patients with advanced atherosclerosis, vascular disease, such as sickle cell anemia or moya moya, were excluded.The findings are described by descriptive statistical methods.
 

Results:

The total number of samples was 580 people. After excluding the above mentioned cases, the study was completed on 449 subjects with an average age of 57.3 years. The incidence of normal COW  was 6.2% (28 patients). In 7.1%, right ACA was hypoplastic and right A1 was not seen in 4.7% of cases. The left ACA was 4.7% in the hypoplastic cases and A1 left in 2.7% of cases. The ACOM artery was not visible at 14.70%. Right PCA was hypoplastic in 2.7%  cases and right P1 was not seen in 6% of cases, while left PCA in 3.7% of cases and left P1 in 6.8%.right PCOM artery was hypoplastic in 1.6% and were not seen in 70.1% of cases, which were almost the same as those with left PCOM hypoplasia(1.6%) and its absence (70.8%). In 6% of the cases, right fetal PCA was detected and in 6.8% of the cases  left fetal PCA was detected and in 1.6% of the cases bilateral fetal PCA was detected . In this study, vertebrobasilar dolicoectasia was observed in 0.2% and Azigus ACA in 0.4%, but no other variations were observed.
 

Conclusions:

Due to the significant outbreak of COW variations, especially the posterior communicating artery, and the importance of knowing the exact anatomy of this system in brain surgeries and some brain pathologies, it is necessary to pay attention to these variations.
 
Keywords: COW , hypoplasia , variation
 
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1-  جامعی، سید بهنام الدین؛ رهبر، نصرالله؛ صادقی،یوسف.«بررسی واریاسیون‌های آناتومیک حلقه عروقی مغز  ( حلقه ویلیس ) از طریق آنژیوگرافی مغزی».مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران 305،شماره 30 ، پاییز 1381.
 
2- Altinors A., Karas Z., Cerezci A., et al., CT and angiography in a patient with three intracranial giant aneurysms. Acta Radiologica, 1991, 32: 203-205.
    
3- Van Overbeeke JJ., Hillen B., Tulleken CAF., A comparative study of the circle of willis in fetal and adult life. The configuration of the posterior bifurcation of the posterior communicating artery. J. Anat. 1991, 176: 45-54.
 
4- Padget DH., The development of the cranial arteries in the human embryo. Contrib Embryol Carneg. 1948, 32: 205-261.
 
5-  Kayembe KNT., Sasabara M., Hazama F., Cerebral Aneurysms and variations in
the circle of willis. Stroke, 1984, 15: 846-850.
 
6- رمک هاشمی،  سید محمود؛ محمودی، رامین. « بررسی شیوع واریاسیون‌های حلقه ویلیس در جساد کالبد شکافی شده در پزشکی قانونی در مدت 3 سال (1385-1388) ».نشریه جراحی ایران،دوره 17، شماره 4، سال 1388.
7- Symonds C. The circle of Willis. Br Med J 1955; 1:119-124.
 
8- Hoksbergen AW., Legemate DA., Ubbink DT., et al. Collateral variations I circle of willis in atherosclerotic population assessed by means of transcranial color coded duplex ultrasonography. Stroke, 2000, 31(7):1656-1660.
 
9-  جلی، رضا؛فرح انگیز،سیامک.« بررسی شیوع آنوریسم‌های متعدد مغزی بر اساس یافته آنژیوگرافی در یکصد بیمار مبتلا به آنوریسم‌های عروق داخل جمجمه ». مجله دانشکده پزشکی اصفهان،سال بیست و دوم،شماره 72،بهار 1383.
10- Mayer SA, Bernardini G.L, Brust J. CM et al. Subarachnoid hemorrhage in: Merritt's neurology, tenth edition.williams & wilkins co 2000; 260-267
 
11- Swngupa RP, Mc Allister VL subarachnoid hemorrhage . Springer Berlin. 1986; 717-728.                                                                                                        
12- Kendall BE, Lee BcP, Claveria LE. 1976; CT and angiography in  subarachnoid hemorrhage. Br J Raddiol 1976; 49: 483-501.
 
13- Moseley IF. Aneurysms of cerebral arteries. Br J Hosp med 1981; 26: 612-618.
 
14-  Chuanya Qiu, Yong Zhang, Caixia Xue, Shanshan Jiang, and Wei Zhang, “MRA Study on Variation of the Circle of Willis in Healthy Chinese Male Adults,” BioMed Research International, vol. 2015
 
15-  R. H. C. Bisschops, C. J. M. Klijn, L. J. Kappelle, A. C. van Huffelen, and J. van der Grond. Collateral flow and ischemic brain lesions in patients with unilateral carotid artery occlusion. Neurology.2003; 1435–1441
 
16-  F. Sallustio, R. Kern, M. G¨unther et al. Assessment of intracranial collateral flow by using dynamic arterial spin labeling mra and transcranial color-coded duplex ultrasound. Stroke.2008; 1894–1897
 
17-  H. Tanaka, N. Fujita, T. Enoki et al. Relationship between variations in the circle of Willis and flow rates in internal carotid and basilar arteries determined by means of magnetic resonance imaging with semiautomated lumen segmentation: reference data from 125 healthy volunteers.  American Journal of Neuroradiology.2006 ;1770–1775
 
18-  D. S. Liebeskind. Collateral circulation. Stroke.2003; 2279–2284
 
19-  M.Mull,M. Schwarz, andA.Thron. Cerebralhemispheric lowflow infarcts in arterial occlusive disease: lesions patterns and angiomorphologic conditions. Stroke.1997; 118–123
 
20-  M. A. Maaly and A. A. Ismail. Three dimensional magnetic resonance angiography of the circle of Willis: anatomical variations in general Egyptian population. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine.2011;    405–412
      
21-  Q. Li, J. Li, F. Lv, K. Li, T. Luo, and P. Xie.A multidetector CT angiography study of variations in the circle of Willis in a Chinese population.  Journal of Clinical Neuroscience.2011; 379–38
 
22- S.Iqbal. A Comprehensive Study of the Anatomical Variations of the Circle of Willis in Adult Human Brains.J Clin Diagn Res. 2013 Nov;7(11):2423-7
 
23-Poorwa Baburao Kardile,1 Jaideo Manohar Ughade,2 Sudhir Vishnupant Pandit,3 and Manohar Namdeo Ughade4. Anatomical Variations of Anterior Communicating Artery. J Clin Diagn Res. 2013 Dec; 7(12): 2661–2664.
 
24-Tanaka M1, Sakaguchi M, Miwa K, Okazaki S, Furukado S, Yagita Y et al. Basilar artery diameter is an independent predictor of incident cardiovascular events. See comment in PubMed Commons belowArterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Sep;33(9):2240-4
25- Chuanya QiuYong ZhangCaixia XueShanshan Jiang, and Wei Zhang. MRA Study on Variation of the Circle of Willis in Healthy Chinese Male Adults. BioMed Research International ,Volume 2015.
26- M. J. Hartkamp ,  J. van der Grond. Investigation of the circle of Willis using MR angiography. Medicamundi , March 2000 , Volume 44 Issue1.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0