بررسي ميزان غيبت از کار و اثر شاخص توده بدني بر آن در پرسنل کارخانه اتومبیل¬سازی سایپا

بررسي ميزان غيبت از کار و اثر شاخص توده بدني بر آن در پرسنل کارخانه اتومبیل¬سازی سایپا

3 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
: عدم حضور در محل کار به هر علتی، غیبت از کار تعریف می شود. غیبت از کار، شامل دو گروه تحت عنوان غیبت از کار به دلایل پزشکی قابل توجیه و غیبت های غیرموجه تقسیم می شود. از سوی دیگر، در طی چند دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی، تغییر در عادات غذایی و الگوی زندگی مردم، اضافه وزن و چاقی در بین مردم جهان، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. به علاوه با توجه به مطالعات به دست آمده چاقی یا اضافه وزن کارکنان در محیط کار، منجر به کاهش بهره وری، افزایش غیبت های کاری و بروز آسیب های شغلی و اختلالات اسکلتی و عضلانی در آنها می شود. لذا در این مطالعه به بررسی ميزان غيبت از کار و اثر شاخص توده بدني بر آن در پرسنل کارخانه اتومبیل­سازی سایپا پرداخته شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، مطالعه ای مقطعی و شامل 905 نفر از کارمندان کارخانه خودروسازی سایپا در سال .... بوده است. اطلاعات دموگرافیک، ویژگی های شغلی و وضعیت سلامت کارکنان و اطلاعات مربوط به عدم حضور کارکنان از پرونده های سلامت و از سیستم ثبت نام غیابی کارکنان جمع آوری شد. در نهایت، داده ها توسط نرم افزار SPSS ورژن 20 آنالیز گردید.
نتایج: از 141 نفر شرکت کننده در مطالعه، 6/15% غیبت کاری موجه (به علت بیماری) و 6/11% غیبت کاری غیرموجه داشتند. با و بدون کنترل متغیرهای مخدوشگر مشخص شد که برای فاکتورهای GAR(تعداد کل روزهای غیبت موجه و غیرموجه) و SAR(مجموع کل روزهای غیبت از کار به علت استعلاجی) در کارمندان چاق بیشتر بوده است. ولی دو شاخص AFR (تعداد موارد غیبت استعلاجی و غیرموجه به ازای تعداد کارکنان در یک دوره زمانی) و UAR (مجموع کل روزهای غیبت از کار غیرموجه که به صورت درصد بیان می شود) اختلاف معناداری برحسب BMI کارکنان نداشته است.
نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج، کارکنان چاق اغلب از کار به علت بیماری غیبت می کنند و زمان غیبت طولانی تر دارند. همچنین نتایج بیان کرد که توسعه و اجرای برنامه های آموزشی عمومی با تاکید ویژه بر ریسک فاکتورهای فردی می تواند بر شیوه زندگی سالم تأثیرگذار باشد و موجب بهبود سلامت عمومی و فیزیکی پرسنل شود.
 
كليد واژه ها : شاخص توده بدنی (BMI)، غیبت از کار
 
مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی:             لیلا کلاهی                  رشته تحصيلي                       طب کار     مقطع:                تخصص 
  گروه آموزشي    طب کار    پست الكترونيك دانشجو: dr.leilakolahi@yahoo.com
استاد راهنما: دکتر شریفیان
اساتید داوری : دکتر امینیان- دکتر پوریعقوب- دکتر مهرداد- دکتر آل محمد- دکتر سرایی- دکتر ایزدی- دکتر افتخاری
زمان دفاع : 29/1/97
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: The Association between Body Mass Index and Absenteeism
 
Abstract:
Background: Absence at work for any reason is defined as absenteeism. Absence of work, including two groups called authorized absenteeism, are justified for medical reasons and Unauthorized absenteeism. On the other hand, in recent decades, with the advent of technology, changes in food habits and patterns of people's lives, overweight and obesity among the world's population, both in developed countries and in developing countries, are on the rise. In addition, according to studies, obesity or overweight in the workplace can lead to reduced productivity, increased work absenteeism and occupational injuries and musculoskeletal disorders. Therefore, in this study, the amount of absenteeism and the effect of body mass index on it in the personnel of Saipa automobile factory have been investigated
Materials and methods: This cross-sectional study included 905 employees in the Saipa automobile factory in 2016. Demographic information, occupational characteristics and employees’ health status and information about employee’s absences were collected from health records of staff recurrent examinations filled out by experts and physicians and from the employee absentee registration system. Ultimately, the collected data were analyzed using SPSS, version 20.
Result: Of the 905 employees participated in the study, 141 (15.6%) had authorized absenteeism (due to ill) and 105 (11.6%) had Unauthorized absenteeism. With and without controlling for any potential confounders, the Gross Absence Rate (GAR),  Sickness Absence Rate (SAR) were in overweight and obese employees more than normal weight employees (P-value< 0.05) but there was no significant difference between the two Absence Frequency Rate (AFR) and Unauthorized Absence Rate (UAR) indicators in terms of BMI (P-value> 0.05).
Conclusion: According to the results; obese employees are more often absent from work due to illness and absent longer. Also development and implementation of public educational programs with particular emphasis on high-risk individuals, and focusing on healthy lifestyle and workers can be effective, resulting in improvements in physical and general health of the personnel.
 
 
Keywords:  Body Mass Index, Absenteeism
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 
1. Sibbald B. Could reduce absenteeism help solve health-worker shortage? Can Med Assoc J. 2002; 166: 365.
2. Roelen, C, Van der Pol T, Koopmans P, Groothoff J. Identifying workers at risk of sickness absence by questionnaire. Occup Med. 2006; 10.
3. Libet J, Frueh C, Pellegrin K, Gold P, Santos A, Arana G. Absenteeism and Productivity among Mental Health Employees. Administration and Policy in Mental Health. 2001; 29: 41-50.
4. Eriksen W, Bruusgaard D, and Snardahl S. Work factors as predictors of sickness absence: A three month prospective study of nurses’ aides. Occup Environ Med. 2003; 60: 271-79.
5. Whitaker S. The Management of Sickness Absence. Occup Environ Med. 2001; 58:420-24.
6. Prins R, De Graaf A. Comparisons of sickness absence in Belgian, German, and Dutch firms. Br J Ind Med.1986;43:529-36.
7. Bourdonnais R, Vinet A. L’absence au travail comme indicateur de santé: signification, mesures et conditions d’utilisation. Rev Epidémiol Santé Publique. 1989; 37:173–82.
8. Kristensen TS. Sickness absence and work strain among Danish slaughterhouse workers: an analysis of absence from work regarded as coping behaviour. Soc Sci Med.1991;32:15-27.
9. Chevalier A, Goldberg M. L’absence au travail: indicateur social ou indicateur de santé? Sci Soc. 1992;10:47
10. Garcia-Prado A, Chawla M. The impact of hospital management reforms on absenteeism in Costa Rica. Health Policy Plan. 2006;21(2):91-100.
11- کلکته ا، حمامی زاده ا، فقیه م ا، فقیه ع. بررسی تأثیر شاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه گلستان، مجله طب پیشگیری،  1395، سال سوم، شماره 2.
12- محبی ا و شریفیان ع ا:بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی. مجله پزشکی ارومیه، 1384: 16 (4): 130-120.
13. Kristensen TS. Sickness absence and work strain among Danish slaughterhouse workers: An analysis of absence from work regarded as coping behaviour. Social Science & Medicine. 1991;32(1):15-27.
14. Borg K, Hensing G, Alexanderson K. Predictive factors for disability pension--an 11-year follow up of young persons on sick leave due to neck, shoulder, or back diagnoses. Scandinavian journal of public health. 2001;29(2):104-12.
15. Gjesdal S, Bratberg E. Diagnosis and duration of sickness absence as predictors for disability pension: results from a three-year, multi-register based* and prospective study. Scandinavian journal of public health. 2003;31(4):246-54.
16. Borg K, Hensing G, Alexanderson K. Risk factors for disability pension over 11 years in a cohort of young persons initially sick-listed with low back, neck, or shoulder diagnoses. Scandinavian journal of public health. 2004;32(4):272-8.
17. Cawley J, Rizzo JA, Haas K. Occupation-specific absenteeism costs associated with obesity and morbid obesity. Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 2007;49(12):1317-24.
18.  Howard JT, Potter LB. An assessment of the relationships between overweight, obesity, related chronic health conditions and worker absenteeism. Obesity research & clinical practice. 2014;8(1):e1-15.
19. Andreyeva T, Luedicke J, Wang YC. State-level estimates of obesity-attributable costs of absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 2014;56(11):1120-7.
20. Jans MP, van den Heuvel SG, Hildebrandt VH, Bongers PM. Overweight and obesity as predictors of absenteeism in the working population of the Netherlands. Journal of occupational and environmental medicine/ American College of Occupational and Environmental Medicine. 2007;49(9):975-80.
21. Vahtera J, Laine S, Virtanen M, Oksanen T, Koskinen A, Pentti J, et al. Employee control over working times and risk of cause-specific disability pension: the Finnish Public Sector Study. Occupational and environmental medicine. 2010;67(7):479-85.
22. Brage S, Bjerkedal T, Bruusgaard D. Occupation-specific morbidity of musculoskeletal disease in Norway. Scandinavian journal of social medicine. 1997;25(1):50-7.
23. Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Is low back pain part of a general health pattern or is it a separate and distinctive entity? A critical literature review of comorbidity with low back pain. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2003;26(4):243-52.
24. Marmot M, Feeney A, Shipley M, North F, Syme SL. Sickness absence as a measure of health status and functioning: from the UK Whitehall II study. Journal of epidemiology and community health. 1995;49(2):124-30.
25. Krause N, Lynch J, Kaplan GA, Cohen RD, Goldberg DE, Salonen JT. Predictors of disability retirement. Scandinavian journal of work, environment & health. 1997;23(6):403-13.
26. Kivimaki M, Forma P, Wikstrom J, Halmeenmaki T, Pentti J, Elovainio M, et al. Sickness absence as a risk marker of future disability pension: the 10-town study. Journal of epidemiology and community health. 2004;58(8):710-1.
27. Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, McPherson K, Finegood DT, Moodie ML, et al. The global obesity pandemic:
shaped by global drivers and local environments. The Lancet. 2011;378(9793):804-14.28. Maddah M. The factors associated with adult obesity in Iran: a review. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2012;7(1):119-27.
29. Krause N, Lynch J, Kaplan GA, Cohen RD, Goldberg DE, Salonen JT. Predictors of disability retirement. Scandinavian journal of work, environment & health. 1997;23(6):403-13.
30. Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Is low back pain part of a general health pattern or is it a separate and distinctive entity? A critical literature review of comorbidity with low back pain. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2003;26(4):243-52.
31. Bungum T, Satterwhite M, Jackson AW, Molrow JR. The relationship of Body Mass Index, medical costs, and job absenteeism. Am J Health Behav.2003;27: 456-62.
32. Côté P, Baldwin ML, Johnson WG, Frank JW, Butler RJ. Patterns of sick-leave and health outcomes in injured workers with back pain. Eur Spine J.2008;17:484–93.
33. Davey MM, Cummings G, Newburn-Cook CV, Lo EA. Predictors of nurse absenteeism in hospitals: a systematic review. J Nurs Manag. 2009; 17(3): 312-30.
34. Goodman P, AtkinR. New approaches to understanding, measuring, and managing employee absence. Sanfransico, California. Jossey-Bass Publishers.1984.
35. ممی­زاده جعفر. ترک خدمت در سازمان، بررسی علل، عوارض و عواقب آن. مجله توسعه مدیریت. 1381؛44: 32-38.
36. Eriksen W, Bruusgaard D, Snardahl S. Work factors as predictors of sickness absence: A three month prospective study of nurses’ aides. Occup Environ Med. 2003; 60: 271-79.
37. James Ph, Cunningham I, Dibben P. Absence management and the issues of job retention and return to work, Human Resource Management Journal. 2002; 12(2); 82–94.
38. Johns G, Nicholson. The meaning of absence: New strategies for theory and research. Research in Organizational Behavior. 1982; 4:127-72.
39. Bakker AB, Demerouti E, de Boer E, Schaufeli WB. Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. J Vocat Behav. 2003; 62(2): 341-56.
40. Virtanen M, Vahtera J, Pentti J, Honkonen T, Elovainio M, Kivimaki M. Job strain and psychologic distress influence on sickness absence among Finnish employees. Am J Prev Med. 2007; 33(3): 182-7.
41. Floger R, Belew J. Nonreactive measurement: a focus for research on absenteeism and occupational stress.1985  Steel RP. Methodological and operational issues in the constraction of absence variables. Human Resource Management Review. 2003; 13: 243-51.
42. Heslop K. The Relationship between Job Satisfaction and Absenteeism in a Selected Field Services Section within an Electricity Utility in the Western Cape. M.A. Thesis. Western Cape; Faculty of Economic and Management Sciences, University of the Western Cape; 2005.
43. Statistics Canada. Work Absence Rates. 2005.
44. Burdorf A, Post W, Bruggeling T.Reliability of a questionnaire on sickness absence with specific attention to absence due to back pain and respiratory complaints.Occup and Environ Med.1996;53:58-62.
45. Borritz M, Rugulies R, Bjorner J, Villadsen E, Mikkelsen O, Kristensen T. Burnout among employees in human service work: design and baseline findings of the PUMA study. Scand J Public Health. 2006; 34:49-58.
46. Vahtera J, Kivimaki M, Pentti J. Effect of organizational downsizing on health of employees. Lancet. 1997; 350: 1124-28.
47. Akbari, H., Mirzaie, R., Nasrabadi, T. and Gholami-fesharaki, M.,  Evaluation of the Effect of Shift Work on Serum Cholesterol and Triglyceride Levels. Iran Red Crescent Med J., 2015,  17.
48. Klarenbach, S., Padwal, R., Chuck, A. and Jacobs, P. Population-Based
Analysis of Obesity and Workforce Participation. Obesity, 2006, 14- 49.
50. Boughard, D.R., Pickett, W. and Janssen, I., 2010. Association between obesity and unintentional injury in older adults. Obesity Facts, 6, pp. 363–369.
51. Mokdad, A.H., Ford, E.S., Bowman, B.A., Dietz, W.H., Vinicor, F., Bales, V.S. and Marks, J.S., Prevalence of obesity,
diabetes, and obesity-related health risk factors. JAMA. 2004, 289, pp. 76-79.
52. Khabazkhob, M., Fotouhi, A., Hashemi, H. and Mohammad, K. Obesity and overwight in Tehran city,2003. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2008, 7, pp. 315-324.
53. مجتهد زاده م، هلاکویی نائینی ک، نعمت الهی ش، مزارعی ا ح. اضافه وزن و چاقی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان پالایشگاه آبادان، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1396، دوره 15، شماره اول.
54. ابراهیمی امراله، خیرآبادی غلامرضا، علیخاصی زهرا، سموعی راحله، نصیری حمید، صلحی محسن. نقش عوامل روان شناختي در غيبت از كار كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. مجله تحقيقات علوم رفتاري. 1395؛ 14(2): 180-188.
55. موعودی محمدامین، شعبانی مهرانه، اکبری جعفر. بررسی میزان شیوع غیبت از کار و عوامل موثر بر آن در یکی از صنایع استان مازندران در سال­های 1386 تا 1391. مجله تحقیقات نظام سلامت. 1394؛ 11(1):99-107.
56. Allman-Farinelli MA, Chey T, Merom D, Bauman AE. Occupational risk of overweight and obesity: an analysis of the Australian Health Survey. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2010;5(1):14.
57. Caban AJ, Lee DJ, Fleming LE, Gómez-Marín O, LeBlanc W, Pitman T. Obesity in US workers: The national health interview survey, 1986 to 2002. American Journal of Public Health. 2005;95(9):1614-22.
58. Di Lorenzo L, De Pergola G, Zocchetti C, L'abbate N, Basso A, Pannacciulli N, Cignarelli M, Giorgino R, Soleo L. Effect of shift work on body mass index: results of a study performed in 319 glucose-tolerant men working in a Southern Italian industry. International journal of obesity. 2003; 27(11):1353.
59. Yamada Y, Ishizaki M, Tsuritani I. Prevention of weight gain and obesity in occupational populations: a new target of health promotion services at worksites. Journal of occupational health. 2002;44(6):373-84.
60. Morikawa Y, Nakagawa H, Miura K, Soyama Y, Ishizaki M, Kido T, Naruse Y, Suwazono Y, Nogawa K. Effect of shift work on body mass index and metabolic parameters. Scandinavian journal of work, environment & health. 2007: 45-50.
61. Tucker LA, Friedman GM. Obesity and absenteeism: an epidemiologic study of 10,825 employed adults. American journal of health promotion : AJHP. 1998;12.
62. Aldana SG. Financial impact of health promotion programs: a comprehensive review of the literature. American Journal of Health Promotion. 2001;15(5):296-320.
63. Schmier JK, Jones ML, Halpern MT. Cost of obesity in the workplace. Scandinavian journal of work, environment & health. 2006: 5-11.
64. Blair SN, Brodney S. Effects of physical inactivity and obesity on morbidity and mortality: current evidence and research issues. Medicine and science in sports and exercise. 1999;31:S646-62.
65. Brodney S, Blair SN, Lee CD. Is it possible to be overweight or obese and fit and healthy. Physical acitivity and obesity. Champaign: Human Kinetics. 2000:355-71.
66. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, Pratt M, Ekelund UL, Yngve A, Sallis JF, Oja P. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003; 35(8):1381 95.
 
 
مشخصات مقاله:(در صورتي كه مقاله اي از پايان نامه چاپ يا پذيرش شده است )
 
عنوان مقاله:
The Association between Body Mass Index and Absenteeism
   
 نويسندگان:       
Seyed Akbar Sharifian1, Omid Aminian1, Leila Kolahi1*, Seyed Amir Hossein Morshed Zadeh1 and Hossein Mohseni2      
 
نام و شماره مجله :
Journal of Advances in Medicine and Medical Research
24(11): 1-8, 2017; Article no.JAMMR.38219
ISSN: 2456-8899
(Past name: British Journal of Medicine and Medical Research, Past ISSN: 2231-0614,
NLM ID: 101570965)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0