بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395

بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395

9 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
: كيفيت زندگي كاري (QoWL) Quality of Working Life   شکل جدیدی از رضایت شغلی است که به ميزاني كه اعضاي يك سازمان مي­توانند نيازهاي شخصي خود را بوسيله تجربه كاري خود در سازمان برطرف كنند اطلاق می­شود و احساسات فرد درباره تمامي جنبه­هاي كاري خود از قبیل پاداش­هاي مالي، مزاياي شغلي، امنيت شغلي، مقايسه شرايط شغلي خود با كاركنان ديگر سازمان­ها، شرايط كاري، فرصت­هاي پيشرفت شغلي، قدرت تصميم­گيري، روابط با همكاران و سازمان را شامل می­شود.
پرستاران بخش جدايي ناپذير و با اهميت بالا در هر سيستم سلامتی مي­باشند. علي­رغم تلاش­هايي كه در جهت آموزش مناسب و بكارگيري پرستاران در بخش­هاي مختلف صورت گرفته، همچنان در اين حيطه با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي­كنيم. از اينرو، بهبود مديريت سازماني، تقويت تعهدات سازماني كاركنان وافزایش انگیزه جهت مشغول شدن در این حیطه و كاهش تغيير شغل پرستاران در سيستم سلامت از اهميت بالايي برخوردار است.
ازاينرو مطالعه ای با عنوان   بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 طراحی شد تا جهت بهبود سطح کیفیت زندگی شغلی پرستاران ، پیشنهاداتی بر اساس یافته های پژوهش ارائه گردد.
روش کار: در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی توسط پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه  WRQoL-2 که شاخص جدیدی درخصوص ارزیابی کیفیت زندگی کاری می­باشد به بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 پرداختیم.
جمعیت مورد مطالعه 435  پرستار از پرستاران شاغل در بیمارستان های جنرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل بيمارستان امام خميني «ره» - بیمارستان دکترشریعتی- بیمارستان سینا در بخش های داخلی ، جراحی و اورژانس بودند .
معیارهای ورود به تحقیق شامل موارد زیر می باشد: پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش های یاد شده که حداقل یک سال سابقه ی کار دارند و در زمان پژوهش مشغول به کار و فعالیت بوده واطلاعی در مورد سوالات این پرسشنامه نداشته باشند.
در این مطالعه از نرم افزار SPSS و آزمون های  ANOVAو  t-test در صورت نرمال بودن نمره کیفیت زندگی شغلی پرستاران و از آزمون های مان – ویتنی و کوروسکال والیس در صورت نرمال نبودن آن جهت تحلیل آماری داده ها و استخراج نتایج استفاده کردیم.
یافته ها: به طور کلی جامعه ی مورد بررسی این مطالعه با میانگین سنی 30.25 و سابقه ی کاری 6.22 سال, جامعه ای کاملا جوان می باشد. بیشتر افراد مورد مطالعه را خانم ها تشکیل می دهند (82.3%) و عمده ی آنها متاهل هستند (59.1%) و از نظر تعداد فرزندان نیز بیشتر افراد مورد مطالعه بدون فرزند یا دارای یک فرزند می باشند (69.4%). از نظر شیفت کاری افراد مورد مطالعه بیشترین فراوانی را شیفت کاری چرخشی داشته (38.4%) و از نظر انجام اضافه کاری بیشترین فراوانی را در این مطالعه افرادی دارند که گاهی اضافه کاری انجام می دهند (44.4%).48.5% شرکت کنندگان این مطالعه در بیمارستان امام خمینی, 25.3% در بیمارستان دکتر شریعتی و 26.2% در بیمارستان سینا مشغول به کار بودند.42.3% این پرستاران در بخش ها و زیرمجموعه بخش های داخلی و 37.5% در بخش های جراحی و 20.2% افراد در اورژانس مشغول به کار بودند. این مطالعه نشان داد که میانگین کیفیت زندگی شغلی پرستارانی که در مطالعه شرکت کردند 50.56 با انحراف معیار 11.62 بوده است. حداقل نمره کیفیت زندگی کاری در این جمعیت 26.88 و حداکثر آن 80.62 بوده است. در میان مولفه های مورد بررسی بیشترین میانگین نمره مربوط به مولفه ی شرایط کاری بوده است که میانگین 52.28 با انحراف معیار 15.65 دارد وکمترین میانگین نمره مربوط به مولفه ی وضیعت عمومی سلامتی است که میانگین نمره 48.85 با انحراف معیار 14.19 کسب کرده است. میانگین نمره ای که به سوال 32 پرسشنامه که کیفیت زندگی کاری را از خود فرد پرسش میکند 47.49 با انحراف معیار 20.60 می باشد . نتایج این مطالعه مشخص ساخت که در تحلیل یک متغیره بین جنسیت افراد مورد مطالعه, میزان انجام اضافه کاری افراد و بخشی که در آن شاغل هستند با نمره کیفیت زندگی کاری پرستاران از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد به طوری که کیفیت زندگی کاری پرستاران خانم بیشتر از آقایان, پرستارانی که در بخش های داخلی یا جراحی شاغل هستند بیشتر از افراد شاغل در اورژانس و پرستارانی که گاهی اضافه کاری می دهند بیشتر از افرادی است که به صورت روتین یا هیچگاه اضافه کاری نمی ایستند, می باشد. نتایج این مطالعه مشخص ساخت که در تحلیل چند متغیره تنها متغیری که ارتباط مععنی داری با نمره کیفیت زندگی کاری پرستاران دارد, بخشی است که پرستاران در آن شاغل هستند.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه ی حاضر پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی تهران اعتقاد دارند که از کیفیت زندگی کاری نامناسبی برخوردارند این افراد از هیچ یک از جنبه های کیفیت زندگی کاری خود رضایت ندارند.این مسئله باعث عدم ارائه ی خدمات مطلوب به بیماران و مراجعین از طرف پرستاران خواهد شد,  به نظر می رسد جنسیت, بخش محل خدمت و میزان اضافه کاری عوامل عمده ای هستند که باعث ایجاد تفاوت در کیفیت زندگی کاری بین پرستاران مختلف می باشند که شاغل در سیستم فعلی هستند و نتایج این مطالعه مشخص ساخت که پررنگ ترین عامل موثر در کیفیت زندگی کاری پرستاران, بخشی است که پرستاران در آن شاغل هستند که با توجه به نمره پایین کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در اورژانس لزوم مداخله هایی موثر در راستای بهبود شرایط و در نهایت کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در اورژانس را یاداور میشود. 
 
كليد واژه ها
کیفیت زندگی شغلی- پرستاران
مشخصات دانشجو:
نام:  بیتا فراتی کاشانی
 رشته تحصيلي: پزشکی
 مقطع:   دکترای عمومی 
 گروه آموزشي  : پزشکی اجتماعی
   پست الكترونيك دانشجو: bita.forati@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما : دکتر فرحناز خواجه نصیری  و دکتر عباس رحیمی فروشانی
  اساتيد مشاور : دکتر شهلا خسروی و  دکتر عادل مظلومی
  اساتيد داور: خانم دکتر خاتمی
زمان دفاع :
   روز  سه شنبه     تاريخ    12/4/1397     ساعت   11
مكان دفاع به آدرس:   دانشکده پزشکی,  ساختمان پزشکی اجتماعی
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:
Evaluation of the quality of working life and its effective factors in employed nurses of Tehran University of Medical Sciences hospitals in 2017
Abstract:
The term Quality of Working Life (QoWL) usually refers to those aspects of life quality which are related to the work setting. It comprises of various work aspects such as financial rewards, job benefits, job security, working conditions in comparison to other employees, development opportunities, freedom to make decisions and relationships with other colleagues and the organization as a whole, where all these factors can influence QoWL.
Nurses are an important part in every health system. However, despite great efforts to educate and employ nurses in different areas, we are still faced with some problems. Therefore, improvement of organizational management, strengthening organizational commitment of employees and increasing the incentive to engage in this area and reducing the shift of nurses to other roles has a great importance in the health system.
This study was designed to evaluate quality of professional life and its effective factors in nurses of Tehran University of Medical Sciences hospitals.  Moreover, to improve the quality of working life of nurses, different suggestions based on the findings are presented.
In this cross-sectional descriptive study, the demographic questionnaire and the WRQoL-2 questionnaire which is a new index for assessing the quality of working life were used to evaluate quality of working life and its effective factors on nurses of Tehran University of Medical Sciences hospitals in 2017.
The sample consisted of 435 nurses who worked in general and main hospitals of Tehran University of Medical sciences including Imam Khomeini, Dr.  Shariati and Sina hospitals in internal, surgical and emergency departments. The minimum work experience of the nurses in this study was 1 year and none of the nurses were had prior information about the questionnaire
For statistical analysis and extraction of results, SPSS Software and statistical tests such as ANOVA and t-test for normal data and Mann-Whitney and kruskal-Wallis tests for data in case of non-normal distribution were employed.
The studied population is essentially very young with an average age of 30.25 years and an average work experience of 6.22 years. Most of the participants are women (82.3%), and most of them are married (59.1%) and most of the participants have maximum one child (69.4%). The rotational shift has the highest frequency (38.4%) in working shifts. Participants who sometimes do overtime are the greatest group (44.4%). 48.5% of the participants work in Imam Khomeini hospital, 25.3% in Dr. Shariati hospital and 26.2% in Sina hospital. 42.3% of these nurses are employed in sections and subsections of internal departments and 37.5% in surgical departments and 20.2% in emergency departments. This study revealed that the average quality of working life of nurses participating in the study was 50.56 with a standard deviation of 11.62. The minimum quality of working life score in this population was 26.88 and the maximum was 80.62. Among the components of quality of working life, the highest average score was for working conditions, with an average of 52.28 and a standard deviation of 15.65 and the lowest average score was for the general health component, which scored an average of 48.85 with a standard deviation of 14.19.The average score of the answer to question number 32 of WRQoL-2 questionnaire , which questioned the quality of working life from the point of view of the person is 47.49 with a standard deviation of 20.60. The results of this study showed that there is a significant statistical relationship between the gender of participants, the frequency of overtime they do and the ward which they work with the quality of working life of nurses. Female nurses compare to male nurses had a better quality of working life. Nurses working in internal or surgical wards scored more than who worked in emergency departments and the nurses who sometimes did overtime had a better quality of working life compared to who always or never did overtime. The results of this study showed that in a multivariate analysis, the only variable that had a meaningful relationship with the quality of working life of nurses were the ward at which they were employed.
Based on the current study, nurses from Tehran medical sciences hospitals believe that they have a poor quality of working life. These people are not satisfied with any aspect of the quality of their working life. This will lead to the lack of desirable services to patients by nurses. It seems that gender, frequency of overtime and working ward are major factors contributing to the differences in the quality of working life between nurses employed in the current system. The results of this study showed that the most significant factor in the quality of working life which has led to significant differences is working ward of nurses. Due to the low quality of working life, nurses working in the emergency department need effective interventions to improve conditions and ultimately to increase quality of working life of nurses working in the emergency room is being reminded.
Keywords:
quality of working life - nurses
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 
1. The nature nursing quality of work life: an integrative review of literature. Vagharseyyedin SA, Vanaki Z, Mohammadi E. 2010, Western Journal of Nursing Research.
2. Predictors of “quality of work” and “poor health” among primary health-care personnel in Catalonia: Evidence based on cross-sectional, retrospective and longitudinal design. Dolan SL, García S, Cabezas C, Tzafrir SS. 2008, International journal of health care quality assurance, pp. 21(2):203-18.
3. The causal texture of organizational environments. Emery FE, Trist EL. s.l. : Human relations, 1965. 18(1):21-32.
4. Essentials of organization development and change. Cummings TG, Worley CG. s.l. : South-Western College Publ, 2001.
5. Quality of work life and human resource outcomes. Industrial Relations. SJ, Havlovic. s.l. : A Journal of Economy and Society, 1991. 30(3):469-79.
6. Organisational behaviour: global and Southern African perspectives. Robbins SP, Odendaal A, Roodt G. s.l. : Pearson South Africa, 2001.
7. Public Health Nurses in Israel: A Case Study on a Quality Improvement Project of Nurse's Work Life. Kagan I, Shachaf S, Rapaport Z, Livne T, Madjar B. s.l. : Public Health Nurs, 2016.
8. Quality of work life and organizational performance: Empirical evidence from Dhaka Export Processing Zone.Hum Factors. Davis KG, Kotowski SE. 2015. 57(5):754-92.
9. Quality of worklife: an overview International. Garg CP, Munjal N, Bansal P, Singhal AK. s.l. : Journal of Physical and Social Sciences, 2012. 2(3):231-42.
10. Quality of work life among primary health care nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: a crosssectional study. Almalki MJ, FitzGeraldG, Clark M. s.l. : Human resources for health, 2012. 10(1):30.
11. Nursing turnover in Taiwan: a meta-analysis of related factors. Yin J-CT, Yang K-PA. s.l. : Int J Nurs Stud, 2002. 39 (6): 573–81.
12. Evaluation of quality of working life and its association with job performance of the nurses.Contemp Nurse. Rastegari M, Khani A, Ghalriz P, Eslamian J. 2011. 39(1):106-18..
13. Job satisfaction and intention to quit: an empirical analysis of nurses in Turkey. Masum AK, Azad MA, Hoque KE, Beh LS, Wanke P, Arslan Ö. s.l. : PeerJ., 2016. 26;4:e1896.
14. Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Nayeri ND, Salehi T, Noghabi AA. s.l. : Contemp Nurse, 2011. 39(1):106-18.
15. Investigation of the Relationship between Work Ability and Work-related Quality of Life in Nurses. . Abbasi M, Zakerian A, Akbarzade A, Dinarvand N, Ghaljahi M, Poursadeghiyan M, Ebrahimi MH. s.l. : Iran J Public Health, 2017. 46(10):1404-1412.
16. Dimensions of hospital nurses' quality of working life. Hsu M-Y, Kernohan G. s.l. : Journal of Advanced Nursing., 2006. 54(1):120-31.
17. روایی و پایایی پرسشنامه 2-WRQoL برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری پرستاران. مظلومی ع, کاظمی ز, مهرداد ر, حلمی کهنه شهری م, پورحسین م. شماره 2, s.l. : فصلنامه بهداشت و ایمنی کار, تابستان 1396, Vol. جلد 7.
18. Nurses' Job satisfaction: an Italian study. Sansoni J, De Caro W, Marucci AR, Sorrentino M, Mayner L, Lancia L. s.l. : Ann Ig., 2016. 28(1):58-69.
19. Nurses' perception of occupational stress and its influencing factors: A qualitative study. Adib-Hajbaghery M, Khamechian M, Alavi NM. s.l. : Iran J Nurs Midwifery Res., 2012. 17(5):352-9.
20. The mediating and moderating role of personal strain and coping resource in the relationship between work stressor and quality of life among Chinese nurses. Wu SY, Li HY, Yang SJ, Zhu W, Wang XR. s.l. : Int Arch Occup Environ Health, 2012. 85(1):35-43..
21. Professional quality of life of Japanese nurses/midwives providing abortion/childbirth care. Mizuno M, Kinefuchi E, Kimura R, Tsuda A. s.l. : Nurs Ethics, 2013. 20(5):539-50.
22. Organization., World Health. New Global Alliance Seeks to Address Worldwide Shortage of Doctors, Nurses and Other. [Online] May 2006. http://www.who.int/mediacentre/ news/releases/2006/pr26/en/index.html..
23. The nurse satisfaction, service quality and nurse retention chain: Implications for management of recruitment and retention. Newman K, Maylor U, Chansarkar B. s.l. : Journal of Management in Medicine., 2002. 16(4-5): 271-291.
24. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski J, Silber JH. s.l. : Journal of the American Medical Association., 2002. 288(16):1987-1994..
25. Nurse working conditions, organizational climate, and intent to leave in ICUs: an instrumental variable approach. Stone PW, Mooney-Kane C, Larson EL, Pastor DK, Zwanziger J, Dick AW. s.l. : Health Services Research., 2007. 43(3): 1085-1104..
26. Nurse practitioners’ job satisfaction and intent to leave current positions, thenursing profession, and the nurse practitioner role as a direct care provider. De Milt DG, Fitzpatrick JJ, McNulty SR. s.l. : Journal of the American Academy of Nurse Practitioners., 2011. 23(1):42-50..
27. Level of job satisfaction and Intent to leave among Malaysian nurses. Alam MM, Fakir Mohammad J. s.l. : Business Intelligence Journal, 2010. 3(1): 123-136..
28. Psychosocial work environment and intention to leave the nursing profession:results from the longitudinal Chinese NEXT study. Li J, Fu H, Hua H, Li S, Wu Y, Kristensen T. s.l. : Scandinavian Journal of Public Health., 2010. 38(Suppl 3): 69–80..
29. The relationship between hospital unit culture and nurses' quality of work life. Gifford BD, Zammuto RF, Goodman EA. s.l. : J Healthc Manag, 2002. ;47(1):13-25.
30. بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری. حسام م, آسایش ح, روحی ق, شریعتی ع, نصیری ح, شعوری بیدگلی ع. سال اول, دوره اول, شماره سوم, s.l. : فصلنامه مدیریت پرستاری, 1391, پاییز.
31. Nursing turnover in Taiwan: a meta-analysis of related factors. Yin J-CT, Yang K-PA. s.l. : Int J Nurs Stud. 39 (6): 573–81..
32. Association between work ability and fatigue in Brazilian nursing workers. da Silva FJ, Felli VE, Martinez MC, Mininel VA, Ratier AP. s.l. : Work, 2016. 27;53(1):225-32.
33. The relationship between quality of work life and turnover intention of primary health care nurses in Saudi Arabia. Almalki MJ, FitzGerald G, Clark M. s.l. : BMC Health Serv Res, 2012. 12;12:314..
34. Work ability as a major determinant of clinical nurses' quality of life. Milosevic M, Golubic R, Knezevic B, Golubic K, Bubas M, Mustajbegovic J. s.l. : J Clin Nurs, 2011. 20(19-20):2931-8..
35. Work ability and work-related stress: A cross-sectional study of obstetrical nurses in urban northeastern Ontario. Nowrouzi B, Lightfoot N, Carter L, Larivière M, Rukholm E, Schinke R, Belanger-Gardner D. s.l. : work, 2015. 52(1):115-22. doi: 10.3233/WOR-141976..
36. Evaluation of quality of working life and its association with job performance of the nurses. Rastegari M, Khani A, Ghalriz P, Eslamian J. s.l. : Contemp Nurse., 2011 Aug. 39(1):106-18.
37. بررسی کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن باعملکرد پرستاران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. خانی ع, رستگاری م, قلع ریز پ, اسلامیان ج. 1386خ6ر, s.l. : مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1386. ۵۵۴۹/۵.
38. The relationship between productivity and quality of working life in nurses of AJA Hospitals in Tehran. Farsi, z. s.l. : journal of nurse and physician within war., 2015. 2 (3) :93-100.
39. Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Nayeri ND, Salehi T, Noghabi AA. s.l. : Contemp Nurse, 2011 Aug. 39(1):106-18..
40. Assessment of Predictable Productivity of Nurses Working in Kerman University of Medical Sciences' Teaching Hospitals via the Dimensions of Quality of Work Life. Borhani F, Arbabisarjou A, Kianian T, Saber S. s.l. : Glob J Health Sci., 2016. 8(10):55666. doi: 10.5539/gjhs.v8n10p65..
41. uality of work life: experiences of Iranian nurses. Yu H, Jiang A, Shen J. s.l. : Nurs Health Sci., 2011 Mar. 13(1):65-75..
42. Study on factors affecting the quality of life for nurses working in night shifts. . Wang QQ, Wang JH. s.l. : Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. , 2011 May. 29(5):353-7..
43. Quality of work life: experiences of Iranian nurses. . Vagharseyyedin SA, Vanaki Z, Mohammadi E. s.l. : Nurs Health Sci., 2011 Mar. ;13(1):65-75..
44. Influence of Sleep on Quality of Life Among Hospital Nurses . Zamanian Z, Nikeghbal K, Khajehnasiri F. s.l. : . Electron Physician., 2016 Jan. 15;8(1):1811-6..
45. Labour contracts in the European Union, 2000–2005: Differences among demographic groups and implications for the quality of working life and work satisfaction. Wagenaar A F, et al. s.l. : European Journal of Work and Organizational Psychology., 2012. 21:169-194..
46. Factors Contributing Quality of Work Life of Employees in Select Magnesite Companies: An Empirical Study. Natarajan C, Kiruthika V. s.l. : International Journal of Management, 2013. ;4:188-194..
47. بررسی کیفیت زندگی کاري و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشكی شیراز. دریسی, علیرضا چوبینه ، هادی دانشمندی ، مریم پرند ، رضوان قبادی ، عبدالله حقایق ، فروغ زارع. s.l. : فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران, پاییز 1392.
48. Impact of Job Satisfaction on Greek Nurses' Health-Related Quality of Life. Ioannou P, Katsikavali V, Galanis P, Velonakis E, Papadatou D, Sourtzi P. s.l. : Saf Health Work, 2015. 6(4):324-8..
49. Effect of Premenstrual Syndrome on Work-Related Quality of Life in Turkish Nurses. Kahyaoglu Sut H, Mestogullari E. s.l. : Saf Health Work, 2016. :78-82. doi: 10.1016.
50. Correlation analysis between work-related musculoskeletal disorders and the nursing practice environment, quality of life, and social support in the nursing professionals. Ping Yan, Yi Yang, Li Zhang, Fuye Li, Amei Huang, Yanan Wang, Yali Dai, and Hua Yao. s.l. : medicine, 2018. 10.1097/MD.0000000000010026.
51. The quality of work life of registered nurses in Canada and the United States: a comprehensive literature review. Nowrouzi B, Giddens E, Gohar B, Schoenenberger S, Bautista MC, Casole J. s.l. : Int J Occup Environ Health, 2016. 22(4):341-358.
52. Quality of Work Life in Nursing Employees of Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Dargahi H, Gharib M, Goodarzi M. s.l. : Hayat., 2007. 13 (2) :13-21.
53. Quality of life and effective factors on it among governmental staff in Boukan city. Abdollahpour I, Salimi Y, Nedjat S, Jorjoran Shushtari Z. s.l. : Urmia Medical Journal, 2011. 22:40-47..
54. The quality of work life to Australian employees. . G., Carllius R. Considine. s.l. : Australian Centre for Industrial Relations Research and Training [Internet]., 2002. Available from: http://catalogue.nla.gov.au/Record/204095.
55. بررسي رابطة بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري پرستاران در بيمارستان منتخب شهر اهواز. هنديجاني, شهره بن يداوودي ، ليلا جعفري ، الهام عل يچيتگر ، فرزانه مقي مزاده. s.l. : فصلنامه اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی, تابستان 1393, Vol. دوره اول، شماره 2، پياپي 2.
56. کیفیت زندگی مرتبط باسلامت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان. حسین انصاری, محمد عباسی, رضا نوروززاده. s.l. : فصلنامه بیمارستان, 1394.
57. Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship. Dehgghan Naeeri N, Salsali T, Asadi Noghabi AA. [In Persian]., s.l. : I.J.N.R, 2009. 8(3): 27-37..
58. Australia at work:Just managing? listed], [No authors. Parentice Hall, Sydney. : ACIRRT., 1999.
59. What do industrial and organizational psychologists do? listed], [No authors. s.l. : Monograph on the internet, Accessed at:2004. Available from:http://www.ordrepsy.qc.ca..
60. Almalki MJ, FitzGeraldG, Clark M. Quality of work life among primary health care nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: a crosssectional study. s.l. : Human resources for health., 2012. 10(1):30.
61. كيفيت زندگي كاري و تأثير آن بر عملكرد پرستاران. صديقه., تقوي. شماره 8: صفحه 19, s.l. : هماي سلامت, 1383.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0