بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن Dkk-1 با بروز نکروز آوسکولار استخوان در بیماران مبتلا به AVN به دنبال مصرف گلوکوکورتیکویید در بیمارستان امام خمینی در سال 96

بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن Dkk-1 با بروز نکروز آوسکولار استخوان در بیماران مبتلا به AVN به دنبال مصرف گلوکوکورتیکویید در بیمارستان امام خمینی در سال 96

9 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با توجه به آنالیز داده های فوق ما شاهد افزایش بیان ژن DKK-1 در گروههای مبتلا به AVN و سابقه مصرف گلوکوکورتیکوییدها (G1 و G2) به میزان  2.01 برابرمیزان بیان در مقایسه با گروههای با سابقه مشابه بدون ابتلا به AVN هستیم.همچنین در مقایسه با افراد سالم بدون هیچ سابقه مصرف دارو یا بیماری افزایش 2.5 برابری بیان ژن DKK-1 در گروه مبتلا به AVN (G1 و G2) و افزایش 1.24 برابری بیان ژن در گروههای مصرف کننده گلوکورتیکوییدها در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت که کلیه تفاوتها با P.value <0.05 معنی دار بود.
در مطالعات مختلف میزان بروز AVN در بیماران مبتلا به لوپوس در مقایسه با بیماران غیر مبتلا به لوپوس بالاتر بوده است. ما نیز برای افزایش دقت بررسی ها و حذف فاکتورهای احتمالی مرتبط با بیماری لوپوس این بیماران را در گروههای مختلف مورد بررسی قرار دادیم.در این مطالعه در مقایسه بین بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزیس با سایر گروهها مشابه بدون ابتلا به لوپوس افزایش بیان ژن DKK-1 در گروههای مبتلا به لوپوس دیده شد. در مقایسه دو گروه مبتلا به AVN در بیماران مبتلا به لوپوس 2.7 برابر گروه شاهد و در گروه مبتلا به AVN وغیر لوپوس افزایش سطح بیان ژن 1.5 برابر گروه نرمال بود. که این افزایش بیان ژن بین این دو گروه با گروههای مشابه غیر مبتلا به AVN بود. بیان ژن در مقایسه بین گروه گروه مبتلا به AVN بدون سابقه لوپوس و گروه مبتلا به لوپوس و بدون AVN تفاوت معنی داری نداشت اما در مقایسه با گروه مشابه بدون سابقه AVN و غیر لوپوس تفاوت معنی دار بود( P.val<0.05).
در بررسی میزان بیان ژن در نمونه های بافتی و مقایسه با نمونه های خونی اقزایش بیان ژن هم در بافت درگیر و هم در خون نشان داده شد.
تفاوت بیان ژن DKK-1  دربیماران مبتلا به AVN در مقایسه با افراد سالم یا گروههای مشابه  بدون ابتلا به AVN نشان دهنده افزایش قابل توجه بیان در بیماران مبتلا به AVN بود. این افزایش بیان ژن که با بروز AVN تطابق دارد میتواند به عنوان فاکتور نشاندهنده ابتلا به AVN در مراحل اولیه بیماری یا به صورت کلی نشاندهنده افزایش احتمال بروز AVN  در اثر مصرف داروهای کورتیکو استروییدی در هر زمانی باشد. با توجه به این موارد سنجش میزان بیان ژن DKK-1  میتواند به عنوان فاکتور اسکرینینگ بروز AVN  در بیماران تحت درمان با داروهای کورتیکواستروییدی مورد استفاده قرار گیرد.
 در مورد  افزایش بیان ژن DKK-1به دنبال مصرف کورتیکواستروییدها مطالعات مختلفی انجام شده است. در مطالعه ی آقای Ueda S و همکارانش جهت بررسی نکروز سلول های استئوسیت استخوانی به واسطه ی هایپوکسی و القای بیان ژن DKK1 به دنبال مصرف گلوکوکورتیکویید انجام گرفت که نتیجتا مشخص شد؛ بیان ژن Dickkopf-1 که مهار کننده ی مسیر Wnt/b-catenin می باشد در سلولهای گروه کنترل که دچار هایپوکسی شده بودند به ندرت رخ داد، در حالیکه بیان این ژن در سلول هایی که با دگزامازون القا شده بودند به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود. در نهایت در این مطالعه نشان داده شد مسدود کردن بیان ژن Dickkopf-1 می تواند از آسیب سلول های استخوانی در مقابل اثرات گلوکوکورتیکویید و هایپوکسی پیشگیری کند (41). و در مطالعه ی دیگر که در سال 2004 در ژاپن توسط Ohnaka K و همکارانش جهت بررسی بیان dickkopf-1 در استئوبلاست های انسانی ناشی از تاثیر گلوکوکورتیکویید ها در بروز استئوپروز بر روی استئوبلاست های اولیه ی کشت داده شده ی انسانی انجام گرفت. در این روش دگزامتازون بیان mRNA برای dickkopf-1 را القا می کند که وابسته به دوز و زمان می باشد. این در حالیست که بیان Kremen1 که گیرنده ی Dkk می باشد با دگزامتازون تغییری نمی کند، اما بیان low-density lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5) که یک کو رسپتور مسیر Wnt می باشد به دنبال درمان با دگزامتازون کمی کاهش می یابد. آنالیز ژنی و بررسی توالی ژنتیکی و موتاسیون پروموتور ژن Dkk-1 نشان داد که یک توالی احتمالی از جفت باز 774 تا 788 برای ارتقای افزایش فعالیت پروموتر DKK-1 توسط دگزامتازون در سلولهای استئوبلاست انسان ضروری است (17). در مطالعات فوق و مطالعات مشابه بررسی نمونه های آزمایشگاهی و کشت سلولی انجام شده است و هیچ مطالعه مشابه مطالعه حاضر بر روی نمونه های انسانی انجام نشده است. همچنین بررسی بر اساس تفکیک بیماران به گروههای مبتلا به لوپوس و غیر مبتلا به لوپوس انجام نشده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده موثر بودن استفاده ازبررسی افزایش بیان ژن DKK-1 در پیش بینی وقوع AVN در بیماران تحت درمان با کورتیکو استروییدها میباشد. افزایش بیشتر سطح بیان ژن DKK-1 در بیماران مبتلا به لوپوس میتواند نشان دهنده دخالت این ژن در پاتوژنز بیماری لوپوس و توجیه کننده در گیری های ملتی سیستمیک در این بیماری باشد. اثبات این موضوع نیازمند بررسیهای بیشتر و انجام مطالعات تکمیلی میباشد.
کلید واژه ها:
کورتیکو استرویید، نکروز آواسکولار، لوپوس اریتماتوزیس
 
نام:حجت عسکری
دستیار اورتوپدی
گروه اورتوپدی بیمارستان امام خمینی
Hojjat.a64@gmail.com
 استاد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی
استاد مشاور: دکتر عباس شکوری
اساتید  دفاع: دکتر داریوش سوادکوهی گوران، دکتر بابک سیاوشی، دکتر تمیر محلیشا کاظمی
تاریخ دفاع:
پنجشنبه 7/04/97
بیمارستان شریعتی
Title:
Evaluation of Dkk-1 gene expression following the use of
Glucocorticoids  in patients with femoral head avascular necrosis 
in Emam Khomeini hospital
abstract:
According to the analysis of the data obtained from this study:
In patients with AVN , the expression of DKK-1 gene was significantly increased compared to similar groups without AVN .This increase is meaningful with P.VAL<0.05. Compared to the two avn  group patients, the expression of DKK-1 gene in patients with lupus was higher than the non-lupus group.
Comparison of the expression of DKK-1 gene in the tissue samples and the blood sample of the patient group increased simultaneously.In the control group, the gene expression level was normal in the normal tissue and blood samples
Key word:
Avascular necrosis, corticostroid use, SLE
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0