بررسی اطلاعات دموگرافیک و درمانی بیماران مبتلا به PV با remission کامل مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سال های 85 تا 95

بررسی اطلاعات دموگرافیک و درمانی بیماران مبتلا به PV با remission کامل مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سال های 85 تا 95

19 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پمفیگوس ولگاریس یک بیماری اتوایمیون، داخل اپی تلیالی و تاولی است که بر پوست و غشاهای مخاطی اثر می کند. این بیماری با واسطه ی اتوآنتی بادی های درگردش علیه سطوح سلولی کراتینوسیتی ایجاد می شود. این بیماری بالقوه تهدیدکننده ی حیات است که میزان مرگ و میر تقریبی 5 تا 15 درصد دارد. پمفیگوس ولگاریس به طُرق مختلفی می تواند وارد فاز خاموشی شود که در آنها همه ی تظاهرات بیماری محو شده و همه ی درمان ها می توانند قطع شوند. چه مدت یکبار و چه مدت طول می کشد که خاموشی رخ دهد، به وضوح، روشن نیست. مرور مطالعات بزرگ PV انجام شده در طی چهار دهه ی گذشته نشان داده است که خاموشی در کمتر از یک سوم بیماران رخ می دهد. اما مشکل این مطالعات این است که بروز خاموشی معمولاً فقط در یک نقطه ی زمانی اندازه گرفته شده است. بنابراین، روشن نیست که چه مدت طول می کشد تا خاموشی ایجاد شود، چه مدت خاموشی طول می کشد و وقتی که درمان قطع شود، چه رخ می دهد. با توجه به این مساله، ما در این مطالعه ما بر آن شدیم که اطلاعات دموگرافیک و درمانی بیماران مبتلا به  PV  با remission کامل، مراجعه کننده به بیمارستان رازی،  در فاصله ی ده ساله ی سال 1385 تا 1395 را مورد بررسی قرار دهیم.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه که به صورت گذشته نگر در بیمارستان رازی تهران انجام شد،  پرونده های درمانگاه پمفیگوس بین سالهای 85 تا 95 انتخاب خواهد شد. پرونده ها بررسی شده و مواردی که فقدان هیچ ضایعه ی جدید یا مستقر ایجاد شده و در حالی که بیمار هیچ گونه درمان سیستمیک برای حداقل دو ماه نداشته باشد، وارد مطالعه شدند. پژوهشگر آموزش دیده، داده های موردنیاز مطالعه را از پرونده های استخراج نموده و وارد فرم های از پیش آماده کرد. داده های در صورت نقصان، با پیگیری تلفنی تکمیل گردید. سپس داده های وارد نرم افزار SPSS نسخه 25 خواهد شد و مورد آنالیز توصیفی، کمی، کیفی و تحلیلی قرار گرفت.
نتایج:
در مطالعه ی ما 55 بیمار که پرونده­های آنها با دو معیار از سه معیار پاتولوژی یا DIF  یا AntiDsg مبنی بر بیماری پمفیگوس وولگاریس یا فولیاسه یا پارانئوپلاستیک و سابقه ی حداقل یک نوبت خاموشی کامل تا اول اردیبهشت ماه 97 وجود داشتند، از بین سایر بیماران جدا شده و تحت بررسی قرار گرفتند. 21 بیمار (38%) مرد و 34 بیمار (62%) زن بودند که این آمار با شیوع و فراوانی این بیماری در اطلاعات دموگرافی در سایر مطالعات همخوانی داشت. اطلاعات درمانی شامل طول دوره ی بیماری، طول دوره ی خاموشی و دارو های دریافتی و اطلاعات پاراکلینیکی بیماران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و وجود ارتباط معنی دار یا عدم وجود آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه گیری:
اطلاعات دموگرافیک و درمانی در بیماران پمفیگوس مورد بررسی در این مطالعه نشان میدهد به طور کلی ارتباط معنی داری بین پروتوکل های درمانی بیماران و طول مدت بیماری و خاموشی در بیماران وجود دارد و دریافت ریتاکسی مب چه در مراحل اولیه ی بیماری چه در موارد پیشرفته یا گسترده ی بیماری نتایج بالینی و پاراکلینیکی خوبی به همراه داشته است.
کلمات کلیدی:
پمفیگوس – خاموشی – عود – ریتاکسی مب – AntiDsg1  - AntiDsg3DIF -
مشخصات دانشجو:
نام: امیرحسین جدیدیان      
رشته تحصيلي: پزشکی
مقطع: عمومی                   گروه آموزشي: پوست
پست الكترونيك دانشجو: jadidian.amirhossein@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا محمودی
اساتيد مشاور: دکتر بلیغی- دکتر دانش پژوه
اساتيد داور: دکتر عزیزپور- دکتر قندی
زمان دفاع :
   روز سه شنبه  تاريخ  19 تیر 1397 ساعت 12:30 ظهر
مكان دفاع به آدرس:
میدان وحدت- بیمارستان رازی- سالن آمفی تئاتر
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:
Evaluation of demographic and therapeutic data in patients with PV with complete remission in Razi Hospital :referring from 1385 to 1395
 
Abstract:
Background and aim:
Pemphigus vulgaris is an autoimmune, intraepithelial, blistering disease affecting the skin and mucous membranes. It is mediated by circulating autoantibodies directed against keratinocyte cell surfaces. A potentially life-threatening disease, it has a mortality rate of approximately 5-15%.
The primary lesion of pemphigus vulgaris is a flaccid blister filled with clear fluid that arises on healthy skin or on an erythematous base (see the image below).

Signs and symptoms

Mucous membranes
Mucous membranes of the oral cavity are involved in almost all patients with pemphigus vulgaris.
Patients may have ill-defined, irregularly shaped, gingival, buccal, or palatine erosions, which are painful and slow to heal.
Intact bullae are rare in the mouth.
Erosions may be seen on any part of the oral cavity, and they may spread to involve the larynx, with subsequent hoarseness.
In juvenile pemphigus vulgaris, stomatitis is the presenting complaint in more than 50% of cases.
Other mucosal surfaces may be involved, including the conjunctiva, esophagus (causes odynophagia and/or dysphagia), labia, vagina, cervix, vulva,  penis, urethra, nasal mucosa, and anus.
Skin
Primary lesion of pemphigus vulgaris is a flaccid blister filled with clear fluid that arises on healthy skin or on an erythematous base.
Blisters are fragile and may rupture, producing painful erosions (the most common skin presentation).
Nails
Acute or chronic paronychia, subungual hematomas, and nail dystrophies affecting one or several fingers or toes have been reported with pemphigus vulgaris.
Vegetating pemphigus vulgaris
Lesions in skin folds readily form vegetating granulations. In some patients, erosions tend to develop excessive granulation tissue and crusting; these individuals display more vegetating lesions.

Diagnosis

Laboratory studies include the following:
 • Histopathology: Demonstrates an intradermal blister; the earliest changes consist of intercellular edema with loss of intercellular attachments in the basal layer
 • Direct immunofluorescence (DIF): On normal-appearing perilesional skin; demonstrates in vivo deposits of antibodies and other immunoreactants, such as complement
 • Indirect immunofluorescence (IDIF): If DIF results are positive; circulating intercellular antibodies are detected using IDIF in 80-90% of patients with pemphigus vulgaris

Management

The aim of pharmacologic therapy for pemphigus vulgaris is to reduce inflammatory response and autoantibody production. Medications used in the disease’s treatment include the following:
 • Corticosteroids: Discourage the inflammatory process by inhibiting specific cytokine production
 • Immunosuppressants: Should be considered early in the course of disease as steroid-sparing agents
 
 In Iran, there is no study about this rare dermatologic disease. Razi hospital as a referral center of dermatologic disease in country, has a good potential of data gathering and analysis of LABD in Iran.
 
Methods and Materials:
This retrospective study was conducted on patients with positive direct immunofluorescence microscopy or relative pathology or positive AntiDsg ith at least one remission referred to Razi hospital between 2006 to 2016. Medical records of all patients with above characteristics were reviewed and according to prepared questionnaires, we have gathered demographics data such as age, sex, past medical history, drug history and so on. Treatments, remission time period and disease duration also have been reviewed.
Data were analyzed with SPSS 25.
 
Results:
In our study, 55 patients with dual criteria of either pathology or DIF or AntiDsg based on Pemphigus Vulgaris, or Foliaceus or paraneoplastic disease, with a history of at least one complete remission until May 1, 97, were examined. 21 patients (38%) were male and 34 patients (62%) were women. This finding was consistent with the incidence and frequency of the disease in demographic information in other studies. Therapeutic information including the duration of the disease, the remissions periods and received drugs, and paraclinical information of the patients were evaluated and compared then reported if there was a significant correlation.
Conclusion:
Demographic and therapeutic data in Pemphigus patients in this study indicate that there is a significant relationship between patients' treatment protocols and duration of disease and remission in patients and receiving rituximab in the early stages of the disease, whether in advanced or the widespread illness has had good clinical and paraclinical results.
 
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 1. Ahmed AR, Moy R. Death in pemphigus. J Am Acad Dermatol. 1982 Aug. 7(2):221-8. 
 2. Hodak E, Kremer I, David M, et al. Conjunctival involvement in pemphigus vulgaris: a clinical, histopathological and immunofluorescence study. Br J Dermatol. 1990 Nov. 123(5):615-20. 
 3. Trattner A, Lurie R, Leiser A, et al. Esophageal involvement in pemphigus vulgaris: a clinical, histologic, and immunopathologic study. J Am Acad Dermatol. 1991 Feb. 24(2 Pt 1):223-6. 
 4. Marren P, Wojnarowska F, Venning V, Wilson C, Nayar M. Vulvar involvement in autoimmune bullous diseases. J Reprod Med. 1993 Feb. 38(2):101-7. 
 5. Berker DD, Dalziel K, Dawber RP, Wojnarowska F. Pemphigus associated with nail dystrophy. Br J Dermatol. 1993 Oct. 129(4):461-4. 
 6. Engineer L, Norton LA, Ahmed AR. Nail involvement in pemphigus vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2000 Sep. 43(3):529-35. 
 7. Helander SD, Rogers RS 3rd. The sensitivity and specificity of direct immunofluorescence testing in disorders of mucous membranes. J Am Acad Dermatol. 1994 Jan. 30(1):65-75. 
 8. Diercks GF, Pas HH, Jonkman MF. Immunofluorescence of Autoimmune Bullous Diseases. Surg Pathol Clin. 2017 Jun. 10 (2):505-512. 
 9. Schmidt E, Spindler V, Eming R, et al. Meeting Report of the Pathogenesis of Pemphigus and Pemphigoid Meeting in Munich, September 2016. J Invest Dermatol. 2017 Jun. 137 (6):1199-1203. 
 10. Mentink LF, de Jong MC, Kloosterhuis GJ, Zuiderveen J, Jonkman MF, Pas HH. Coexistence of IgA antibodies to desmogleins 1 and 3 in pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus and paraneoplastic pemphigus. Br J Dermatol. 2007 Apr. 156(4):635-41. 
 11. Bhol K, Mohimen A, Ahmed AR. Correlation of subclasses of IgG with disease activity in pemphigus vulgaris. Dermatology. 1994. 189 Suppl 1:85-9. 
 12. Wilson CL, Wojnarowska F, Dean D, Pasricha JS. IgG subclasses in pemphigus in Indian and UK populations. Clin Exp Dermatol. 1993 May. 18(3):226-30. 
 13. Fitzpatrick RE, Newcomer VD. The correlation of disease activity and antibody titers in pemphigus. Arch Dermatol. 1980 Mar. 116(3):285-90. 
 14. Pietkiewicz P, Gornowicz-Porowska J, Bartkiewicz P, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Reviewing putative industrial triggering in pemphigus: cluster of pemphigus in the area near the wastewater treatment plant. Postepy Dermatol Alergol. 2017 Jun. 34 (3):185-191. 
 15. Pisanti S, Sharav Y, Kaufman E, Posner LN. Pemphigus vulgaris: incidence in Jews of different ethnic groups, according to age, sex, and initial lesion. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1974 Sep. 38(3):382-7. 
 16. Simon DG, Krutchkoff D, Kaslow RA, Zarbo R. Pemphigus in Hartford County, Connecticut, from 1972 to 1977. Arch Dermatol. 1980 Sep. 116(9):1035-7. 
 17. Bastuji-Garin S, Souissi R, Blum L, et al. Comparative epidemiology of pemphigus in Tunisia and France: unusual incidence of pemphigus foliaceus in young Tunisian women. J Invest Dermatol. 1995 Feb. 104(2):302-5. 
 18. Hietanen J, Salo OP. Pemphigus: an epidemiological study of patients treated in Finnish hospitals between 1969 and 1978. Acta Derm Venereol. 1982. 62(6):491-6. 
 19. Wilson C, Wojnarowska F, Mehra NK, Pasricha JS. Pemphigus in Oxford, UK, and New Delhi, India: a comparative study of disease characteristics and HLA antigens. Dermatology. 1994. 189 Suppl 1:108-10. 
 20. Alexandru A, Zurac S, Salavastru CM, Andrei R, Tebeica T, Staniceanu F, et al. Direct immunofluorescence on hair follicles--present and future perspectives. Am J Dermatopathol. 2013 Jun. 35(4):472-6. 
 21. Rao R, Dasari K, Shenoi SD, Balachandran C, Dinesh P. Monitoring the disease activity in pemphigus by direct immunofluorescence of plucked hair: a pilot study. Indian J Dermatol. 2013 Mar. 58(2):164. 
 22. Svecova D. Pemphigus vulgaris: a clinical study of 44 cases over a 20-year period. Int J Dermatol. 2015 Oct. 54 (10):1138-44. 
 23. Ayoub N. [Pemphigus and pemphigus-triggering drugs]. Ann Dermatol Venereol. 2005 Jun-Jul. 132(6-7 Pt 1):595. 
 24. Goldberg I, Ingher A, Brenner S. Pemphigus vulgaris triggered by rifampin and emotional stress. Skinmed. 2004 Sep-Oct. 3(5):294. 
 25. Firooz A, Mazhar A, Ahmed AR. Prevalence of autoimmune diseases in the family members of patients with pemphigus vulgaris. J Am Acad Dermatol. 1994 Sep. 31(3 Pt 1):434-7. 
 26. Ahmed AR, Wagner R, Khatri K, et al. Major histocompatibility complex haplotypes and class II genes in non-Jewish patients with pemphigus vulgaris. Proc Natl Acad Sci U S A. 1991 Jun 1. 88(11):5056-60. 
 27. Lombardi ML, Mercuro O, Ruocco V, et al. Common human leukocyte antigen alleles in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus Italian patients. J Invest Dermatol. 1999 Jul. 113(1):107-10. 
 28. Reohr PB, Mangklabruks A, Janiga AM, DeGroot LJ, Benjasuratwong Y, Soltani K. Pemphigus vulgaris in siblings: HLA-DR4 and HLA-DQw3 and susceptibility to pemphigus. J Am Acad Dermatol. 1992 Aug. 27(2 Pt 1):189-93. 
 29. Szafer F, Brautbar C, Tzfoni E, et al. Detection of disease-specific restriction fragment length polymorphisms in pemphigus vulgaris linked to the DQw1 and DQw3 alleles of the HLA-D region. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987 Sep. 84(18):6542-5. 
 30. Matzner Y, Erlich HA, Brautbar C, et al. Identical HLA class II alleles predispose to drug-triggered and idiopathic pemphigus vulgaris. Acta Derm Venereol. 1995 Jan. 75(1):12-4. 
 31. Sinha AA, Brautbar C, Szafer F, et al. A newly characterized HLA DQ beta allele associated with pemphigus vulgaris. Science. 1988 Feb 26. 239(4843):1026-9. 
 32. Cruz PD Jr, Coldiron BM, Sontheimer RD. Concurrent features of cutaneous lupus erythematosus and pemphigus erythematosus following myasthenia gravis and thymoma. J Am Acad Dermatol. 1987 Feb. 16(2 Pt 2):472-80. 
 33. Leshem YA, Katzenelson V, Yosipovitch G, David M, Mimouni D. Autoimmune diseases in patients with pemphigus and their first-degree relatives. Int J Dermatol. 2011 Jul. 50(7):827-31. 
 34. Ettlin DA. Pemphigus. Dent Clin North Am. 2005 Jan. 49(1):107-25, viii-ix. 
 35. Venugopal SS, Murrell DF. Diagnosis and clinical features of pemphigus vulgaris. Immunol Allergy Clin North Am. 2012 May. 32(2):233-43, v-vi. 
 36. Hern S, Vaughan Jones SA, et al. Pemphigus vulgaris in pregnancy with favourable foetal prognosis. Clin Exp Dermatol. 1998 Nov. 23(6):260-3.
 37. Judd KP, Lever WF. Correlation of antibodies in skin and serum with disease severity in pemphigus. Arch Dermatol. 1979 Apr. 115(4):428-32. 
 38. Cholera M, Chainani-Wu N. Management of Pemphigus Vulgaris. Adv Ther. 2016 Jun. 33 (6):910-58. 
 39. Chams-Davatchi C, Daneshpazhooh M. Prednisolone dosage in pemphigus vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2005 Sep. 53(3):547. 
 40. Tabrizi MN, Chams-Davatchi C, Esmaeeli N, et al. Accelerating effects of epidermal growth factor on skin lesions of pemphigus vulgaris: a double-blind, randomized, controlled trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Jan. 21(1):79-84. .
 41. El Tal AK, Posner MR, Spigelman Z, Ahmed AR. Rituximab: a monoclonal antibody to CD20 used in the treatment of pemphigus vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2006 Sep. 55(3):449-59. 
 42. Fatourechi MM, el-Azhary RA, Gibson LE. Rituximab: applications in dermatology. Int J Dermatol. 2006 Oct. 45(10):1143-55; quiz 1155. 
 43. Schmidt E, Hunzelmann N, Zillikens D, Brocker EB, Goebeler M. Rituximab in refractory autoimmune bullous diseases. Clin Exp Dermatol. 2006 Jul. 31(4):503-8. 
 44. Schmidt E, Seitz CS, Benoit S, Brocker EB, Goebeler M. Rituximab in autoimmune bullous diseases: mixed responses and adverse effects. Br J Dermatol. 2007 Feb. 156(2):352-6. 
 45. Leshem YA, David M, Hodak E, Waitman DA, Vardy D, Israeli M, et al. A prospective study on clinical response and cell-mediated immunity of pemphigus patients treated with rituximab. Arch Dermatol Res. 2013 Apr 17. 
 46. Balighi K, Daneshpazhooh M, Khezri S, Mahdavi-nia M, Hajiseyed-javadi M, Chams-Davatchi C. Adjuvant rituximab in the treatment of pemphigus vulgaris: a phase II clinical trial. Int J Dermatol. 2013 Jul. 52(7):862-7. 
 47. Boggs W. Fixed-Dose Rituximab Provides Durable Remission of Pemphigus. medscape [serial online]. Available at http://www.medscape.com/viewarticle/820533. Accessed: March 3, 2014.
 48. Schmidt E. Rituximab as first-line treatment of pemphigus. Lancet. 2017 May 20. 389 (10083):1956-1958. 
 49. Joly P, Maho-Vaillant M, Prost-Squarcioni C, et al. First-line rituximab combined with short-term prednisone versus prednisone alone for the treatment of pemphigus (Ritux 3): a prospective, multicentre, parallel-group, open-label randomised trial. Lancet. 2017 May 20. 389 (10083):2031-2040. 
 50. el-Darouti M, Marzouk S, Abdel Hay R, et al. The use of sulfasalazine and pentoxifylline (low-cost antitumour necrosis factor drugs) as adjuvant therapy for the treatment of pemphigus vulgaris: a comparative study. Br J Dermatol. 2009 Aug. 161(2):313-9. 
 51. Boggs W. Methotrexate Effective as Adjuvant for Treating Pemphigus Vulgaris. Medscape. Jul 03 2013. Available at http://www.medscape.com/viewarticle/807342. Accessed: July 16, 2013.
 52. Tran KD, Wolverton JE, Soter NA. Methotrexate in the treatment of pemphigus vulgaris: Experience in 23 patients. Br J Dermatol. 2013 Jun 18. 
 53. Werth VP, Fivenson D, Pandya AG, et al. Multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial of dapsone as a glucocorticoid-sparing agent in maintenance-phase pemphigus vulgaris. Arch Dermatol. 2008 Jan. 144(1):25-32. .
 54. Quaresma MV, Bernardes Filho F, Hezel J, Peretti MC, Kac BK, Azulay-Abulafia L. Dapsone in the treatment of pemphigus vulgaris: adverse effects and its importance as a corticosteroid sparing agent. An Bras Dermatol. 2015 Jun. 90 (3 Suppl 1):51-4. 
 55. Yeh SW, Sami N, Ahmed RA. Treatment of pemphigus vulgaris: current and emerging options. Am J Clin Dermatol. 2005. 6(5):327-42. 
 56. Bystryn JC, Jiao D. IVIg selectively and rapidly decreases circulating pathogenic autoantibodies in pemphigus vulgaris. Autoimmunity. 2006 Nov. 39(7):601-7. 
 57. Green MG, Bystryn JC. Effect of intravenous immunoglobulin therapy on serum levels of IgG1 and IgG4 antidesmoglein 1 and antidesmoglein 3 antibodies in pemphigus vulgaris. Arch Dermatol. 2008 Dec. 144(12):1621-4. 
 58. Mittmann N, Chan B, Knowles S, Mydlarski PR, Cosentino L, Shear N. Effect of intravenous immunoglobulin on prednisone dose in patients with pemphigus vulgaris. J Cutan Med Surg. 2006 Sep-Oct. 10(5):222-7.
 59. Mydlarski PR, Ho V, Shear NH. Canadian consensus statement on the use of intravenous immunoglobulin therapy in dermatology. J Cutan Med Surg. 2006 Sep-Oct. 10(5):205-21.
 60. Amagai M, Ikeda S, Shimizu H, et al. A randomized double-blind trial of intravenous immunoglobulin for pemphigus. J Am Acad Dermatol. 2009 Apr. 60(4):595-603. 
 61. Asarch A, Razzaque Ahmed A. Treatment of juvenile pemphigus vulgaris with intravenous immunoglobulin therapy. Pediatr Dermatol. 2009 Mar-Apr. 26(2):197-202. 
 62. Bakos L, Zoratto G, Brunetto L, Mazzotti N, Cartell A. Photodynamic therapy: a useful adjunct therapy for recalcitrant ulceration in pemphigus vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 May. 23(5):599-600. 
 63. Oyama N, Togashi A, Nomura E, Kaneko F. Successful treatment with oral mizoribine in refractory ocular manifestation of mucosal pemphigus vulgaris: A unique response to different immunosuppressive drugs. Dermatol Ther. 2016 Jul 15. 
 64. Higashihara T, Kawase M, Kobayashi M, Hara M, Matsuzaki H, Uni R, et al. Evaluating the Efficacy of Double-Filtration Plasmapheresis in Treating Five Patients With Drug-Resistant Pemphigus. Ther Apher Dial. 2017 Jun. 21 (3):243-247. 
 65. Aberer W, Wolff-Schreiner EC, Stingl G, Wolff K. Azathioprine in the treatment of pemphigus vulgaris. A long-term follow-up. J Am Acad Dermatol. 1987 Mar. 16(3 Pt 1):527-33. 
 66. Baskan EB, Yilmaz M, Tunali S, Saricaoglu H. Efficacy and safety of long-term mycophenolate sodium therapy in pemphigus vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Mar 17. 
 67. Jackson AP, Hall AG, McLelland J. Thiopurine methyltransferase levels should be measured before commencing patients on azathioprine. Br J Dermatol. 1997 Jan. 136(1):133-4. 
 68. Snow JL, Gibson LE. The role of genetic variation in thiopurine methyltransferase activity and the efficacy and/or side effects of azathioprine therapy in dermatologic patients. Arch Dermatol. 1995 Feb. 131(2):193-7. 
 69. Tavadia SM, Mydlarski PR, Reis MD, et al. Screening for azathioprine toxicity: a pharmacoeconomic analysis based on a target case. J Am Acad Dermatol. 2000 Apr. 42(4):628-32. 
 70. Beissert S, Mimouni D, Kanwar AJ, Solomons N, Kalia V, Anhalt GJ. Treating pemphigus vulgaris with prednisone and mycophenolate mofetil: a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. J Invest Dermatol. 2010 Aug. 130(8):2041-8. 
 71. Strowd LC, Taylor SL, Jorizzo JL, Namazi MR. Therapeutic ladder for pemphigus vulgaris: emphasis on achieving complete remission. J Am Acad Dermatol. 2011 Mar. 64(3):490-4. 
 72. Ahmed AR, Spigelman Z, Cavacini LA, Posner MR. Treatment of pemphigus vulgaris with rituximab and intravenous immune globulin. N Engl J Med. 2006 Oct 26. 355(17):1772-9. 
 73. Lolis M, Toosi S, Czernik A, Bystryn JC. Effect of intravenous immunoglobulin with or without cytotoxic drugs on pemphigus intercellular antibodies. J Am Acad Dermatol. 2011 Mar. 64(3):484-9. 
 74. Sharma VK, Khandpur S. Evaluation of cyclophosphamide pulse therapy as an adjuvant to oral corticosteroid in the management of pemphigus vulgaris. Clin Exp Dermatol. 2013 Aug. 38 (6):659-64. 
 75. Rituxan (rituximab) [package insert]. South San Francisco, Calif: Genentech, Inc. June 2018.
 76. Daneshpazhooh, M., et al., Immunologic prediction of relapse in patients with pemphigus vulgaris (PV) in clinical remission. J Am Acad Dermatol, 2016. 74(6): p. 1160-5.
 77. Mohimen, A. and A.R. Ahmed, Comparison of an indirect immunofluorescence assay and a modified sensitive immunoblot assay for the study of the autoantibody in pemphigus vulgaris. Arch Dermatol Res, 1995. 287(2): p. 202-8.
 78. David, M., et al., The usefulness of immunofluorescent tests in pemphigus patients in clinical remission. Br J Dermatol, 1989. 120(3): p. 391-5.
 79. Svecova, D., IVIG therapy in pemphigus vulgaris has corticosteroid-sparing and immunomodulatory effects. Australas J Dermatol, 2016. 57(2): p. 141-4.
 80. Kulthanan, K., et al., Clinical features and course of pemphigus in Thai patients. Asian Pac J Allergy Immunol, 2011. 29(2): p. 161-8.
 81. Daneshpazhooh, M., et al., Comparison of desmoglein 1 and 3 enzyme-linked immunosorbent assay and direct immunofluorescence for evaluation of immunological remission in pemphigus vulgaris. Clin Exp Dermatol, 2014. 39(1): p. 41-7.
 82. Daneshpazhooh, M., et al., Direct immunofluorescence of plucked hair for evaluation of immunologic remission in pemphigus vulgaris. J Am Acad Dermatol, 2011. 65(6): p. e173-7.
 83. Ratnam, K.V. and B.K. Pang, Pemphigus in remission: value of negative direct immunofluorescence in management. J Am Acad Dermatol, 1994. 30(4): p. 547-50.
 84. Svecova D. Pemphigus vulgaris: a clinical study of 44 cases over a 20‐year period. International journal of dermatology. 2015 Oct;54(10):1138-44.
 85. Saha M, Bhogal B, Black MM, Cooper D, Vaughan RW, Groves RW. Prognostic factors in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus. British Journal of Dermatology. 2014 Jan;170(1):116-22.
 86. Atzmony L, Hodak E, Gdalevich M, Rosenbaum O, Mimouni D. Treatment of pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus: a systematic review and meta-analysis. American journal of clinical dermatology. 2014 Dec 1;15(6):503-15.
 87. Naseer SY, Gill L, Shah J, Sinha AA. Gender-based variability in disease presentation in pemphigus vulgaris. Journal of drugs in dermatology: JDD. 2014 Oct;13(10):1225-30.
 88. Sami N. Nasal, pharyngeal, and laryngeal pemphigus vulgaris successfully treated with rituximab. Ear, nose, & throat journal. 2017;96(4-5):E35-8.
 89. Tavakolpour S, Mahmoudi H, Balighi K, Abedini R, Daneshpazhooh M. Sixteen-year history of rituximab therapy for 1085 pemphigus vulgaris patients: A systematic review. International immunopharmacology. 2018 Jan 31;54:131-8.
90. Ahmed AR, Spigelman Z, Cavacini LA, Posner MR. Treatment of pemphigus vulgaris with rituximab and intravenous immune globulin. New England Journal of Medicine. 2006 Oct 26;355(17):1772-9.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0