: بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (AA-QLI )

: بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (AA-QLI )

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بعد از تشخیص بیماری توسط پزشک متخصص پوست ، بیمار وارد مطالعه میشد .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای مخصوص بررسی کیفیت زندگی در بیماران آلوپشی آره آتا (AA-QLI ) و پرسشنامه کیفیت زندگی DLQI  استفاده می شد.  پرسشنامه AA-QLI براي اولين بار در ايران  در این مطالعه به وسيله روش ترجمه forward-backward توسط دو فرد مسلط به زبان انگليسي که نسبت به هم blind بود ترجمه شده وبعد از اثبات اعتبار و قابليت اطمينان ، درمرکز دانشگاهي بيمارستان تخصصي پوست رازي استفاده می شد.پرسشنامه AA-QLI دارای سوالاتی در 2 بخش میباشد. در بخش اول سوالاتی در مورد جنس، سن، میزان تحصیلات،سن شروع بیماری، زمان آخرین عود ، وسعت درگیری پوست سر، طول دوره بیماری، محل آناتومیک درگیری، نوع بیماری، درگیری ناخن، مدت زمان بین بروز ضایعات تا شروع درمان دیفن سیپرون ، مصرف سیگار و سابقه بیماری قبلی سوال می شد. بخش دوم دارای 21 سوال است که تأثیرات آلوپشی بر روی فرد را می سنجد. بیماران براساس تاثیری که بیماری در ماه گذشته بر فرد داشته به سوالات پاسخ دادند. این سوالات به سه جز تقسیم می شوند:
 1)subjective symptom 2)relationship 3)objective sign.بیمار به هر سوال به صورت 1(به هیچ عنوان)تا 4(کاملا درگیر) پاسخ خواهند داد و در مجموع نمره بین 21- 84 می باشد. نمره بالاتر نشانه اختلال بیشتر در کیفیت زندگی است.پرسشنامه DLQI از گذشته برای سنجش کیفیت زندگی بیماران پوستی استفاده شد و دارای 10 سوال است که 3 حوزه subjective symptoms، relationship  و objective sign را در زندگی روزانه میسنجد و بیمار با توجه به تاثیر بیماری در یک هفته اخیر به سوالات پاسخ میدهد. در نهایت اربتاط بین دو پرسشنامه سنجیده خواهدشد.
 
نتایج:     
نتایج نشان  داد آزمون مورد نظر دارای روایی (001p<، (R=0.76، پایایی  (001/0> p و ثبات درونی R=0.89) و ( Alpha= 91/0 )مناسبی است.
بحث: بر اساس مطالعه حاضر برای بهبود کیفیت زندگی این بیماران لازم است مواردی در نظر گرفته شود ارزیابی سایکولوژیکی بیماران از جمله پیشنهاد های مهم در این مطالعه میباشد.
 
 
كليد واژه ها : پایایی نسخه فارسی پرسشنامه- اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آره  آتا( AA-QLI )
مشخصات دانشجو:
نام: لیلا السادات تراب زاده             رشته تحصيلي : پزشکی    مقطع:دکتری حرفه ای    گروه آموزشي: پوست        
پست الكترونيك دانشجو:        l.torabzade@gmail.com
اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما : دکتر مریم نسیمی       استاد مشاور : دکتر نرگس قندی
داورها : دکتر محمد پور و دکتر صادقی نیا
زمان دفاع : 12/6/97
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: The validity of the persian version specific questionnaire to assess quality of life in Alopecia Areata patients (AA-QL)
Abstract:
The aim of this study was to determine the reliability of the Persian version of the Quality of Life Quality Assessment Questionnaire (AA-QLI).
Materials and methods
After diagnosis by a dermatologist, the design was explained to patients, and patient entered to our study. Patients were asked to answer a questionnaire on quality of life questionnaire in AA-QLI patients and a questionnaire. The quality of life of the DLQI was used. The AA-QLI questionnaire for the first time in Iran was translated by forward-backward translation method by two fluent English speakers who were blind, and after validation and reliability, they would be used at the academic center of the Razi Skin Specialist Hospital .The AA-QLI questionnaire has  2 sections. In the first section, questions about sex, age, educational level, age of onset of the disease, the time of the last relapse, the extent of the scalp involvement, the duration of the disease, the anatomical location of the disease, the type of disease, the nail involvement, the time between the incidence of lesions and the onset of treatment with diphencypron Smoking, and history of previous illness were questioned. The second part has 21 questions that measure alopecia effects on a person. Patients answered questions based on the effect that illness had on the person last month. These questions are divided into three parts: 1) subjective symptom 2) relationship 3) objective sign
The patient will answer each question as 1 (no matter) to 4 (fully involved), and a total score of between 21-84. A higher score marks a further disorder in quality of life.
 
The DLQI questionnaire has been used to assess the quality of life of the skin in the past, and has 10 questions that measure 3 domains of subjective symptoms, relationship, and objective sign in daily life and the patient responds to the questions given the impact of the illness in a recent week.corrolatin between 2 questionnaires is evaluated.
Results
The results showed that the test had an appropriate validity (p <0.001), R = 0.76, reliability (p <0.001) and internal stability (R = 0.89) and (alpha = 0.91) respectively.
Conclusion
 Based on the present study, the quality of life of these patients needs to be considered. Psychological evaluation of patients is one of the important suggestions in this study.
 
Keywords: : Reliability of the Persian version of the questionnaire-specific quality of life assessment in patients with alopecia areata (AA-QLI)
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 
 1. Gillar A, Etzoni A, Paus R. Alopecia areata. N Engl J Med 2012;366: 1515-25.
 
 1. Alkalifah A. Alopecia areata update. Dermatol Clinics 2013;31:93-108.
 
 1. Bolduc C, Shapiro J. The treatment of alopecia areata. Dermatol Therapy 2001; 14:306-16
 
 1. Messenger AG, de Berker DAR, Siclair RD. Disorders of hair. In: Burns T, Breathnach S Cox N, Grifiths C (eds.) . Rook’s Textbook of Dermatology. 8thEd.Oxford: Wiley-Blackwel.100-66.1 :2010;
 
 1. Kos L, Colon J. An update on alopecia areata. Current OpinPediatr 2009; 21:475-80.
 2. Papadopoulos AJ, Schwarz RA, Janniger CK. Alopecia areata Pathogenesis, diagnosis, and therapy. Am J ClinDermatol 2000; 1: 101-5.
 
 1. Aslantali A. Alopecia areata: a new treatment plan. ClinCosmet Investing Dermatol 2011;4
 
 1. Alkhalifah A, Asantali A, Wang E, et al. Alopecia areata update: part I. Clinical picture, histhopathology, and pathogenesis. J Am AcadDermatol 2010;62:177.
 2. Shapiro J, Madani S. Alopecia areata: diagnosis and management. Int J Dermatol 1999;38Suppl 1:19.
 
 1. Poot F, Psychological consequences of chronic hair desease Rev Med Brux 2004 25(4): 286-2.
 
 1. Bonomi A, Patric D, Bushnell D. Validation of the united states’ version of the World Health Organization Quality of Life ( WHOQOL) instrument Journal of Clinical Epidemiology 2000; 53:1-12.
 
 1. Sisi Qi, Feng Xu, Youyu Sheng &Qinping Yang. Assessing quality of life in Alopecia areata patients in China, Publishing models and article dates explained, 17 Mar 2014.
 
 1. Aghaei, Shahin, et al. "Prevalence of Psychological Disorders in Patients with Alopecia Areata in Comparison with Normal Subjects." ISRN dermatology 2014 (2014).
 
 1. Shi, Qiuling, et al. "Health-Related Quality of Life (HRQoL) in Alopecia Areata Patients—A Secondary Analysis of the National Alopecia Areata Registry Data." Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Vol. 16. No. 1. Nature Publishing Group, 2013.
 
 1. Mendoza, Tito R., et al. "Development of the Alopecia Areata Symptom Impact Scale." Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Vol. 16. No. 1. Nature Publishing Group, 2013.
 
 1. Bilgiç, Ö., et al. "Psychiatric symptomatology and health‐related quality of life in children and adolescents with alopecia areata." Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 28.11 (2014): 1463-1468.
 2.  
 3. Fabbrocini, G., et al. "Quality of life in alopecia areata: a disease‐specific questionnaire." Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 27.3 (2013): e276-e281.
 4. Al-Mutairi, Nawaf, and Osama NourEldin. "Clinical profile and impact on quality of life: Seven years experience with patients of alopecia areata." Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology 77.4 (2011): 489.
 5. deHollanda, Taciana Rocha, et al. "Quality of life in alopecia areata: A case-control study." International journal of trichology 6.1 (2014): 8.
 6. Ghaderi, R., S. A. Saadatjoo, and S. Khoshzaher. "Comparison Quality of life for patients with alopecia areata and healthy individuals." Journal of Birjand University of Medical Sciences 18.3 (2011): 200-209
 7. . Dubois M, Baumstarck-Barrau K, Gaudy-Marqueste C, Richard MA, Loundou A, Auquier P, et al. Quality of life in
  alopecia areata: a study of 60 cases. J Invest Dermatol. 2010; 130(12): 2830-33.
 8. . Al-Mutairi N, Eldin ON. Clinical profile and impact on quality of life: Seven years experience with patients of
  alopecia areata. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011 ; 77(4): 489-93.
 9. Cartwright T, Endean N, Porter A. Illness perceptions, coping and quality of life in patients with alopecia. Br 
  Dermatol. 2009; 160(5): 1034-9.
 10. Reid EE, Haley AC, Borovicka JH, Rademaker A, West DP, Colavincenzo M, et al. Clinical severity does not
  reliably predict quality of life in women with alopecia areata, telogen effluvium, or androgenic alopecia. J Am Acad
  Dermatol. 2012; 66 (3): e97–e102

 1. قادری, سعادت جو, & خوش ظاهر. (2011). مقایسه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آلوپسی آرائا تا با افراد سالم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 18(3), 200-209.
 
 1. Gillar A, Etzoni A, Paus R. Alopecia areata. N Engl J Med 2012;366: 1515-25.
 
 1. Alkalifah A. Alopecia areata update. Dermatol Clinics 2013;31:93-108.
 
 1. Bolduc C, Shapiro J. The treatment of alopecia areata. Dermatol Therapy 2001; 14:306-16
 
 1. Messenger AG, de Berker DAR, Siclair RD. Disorders of hair. In: Burns T, Breathnach S Cox N, Grifiths C (eds.) . Rook’s Textbook of Dermatology. 8thEd.Oxford: Wiley-Blackwel.100-66.1 :2010;
 
 1. Kos L, Colon J. An update on alopecia areata. Current OpinPediatr 2009; 21:475-80.
 2. Papadopoulos AJ, Schwarz RA, Janniger CK. Alopecia areata Pathogenesis, diagnosis, and therapy. Am J ClinDermatol 2000; 1: 101-5.
 
 1. Aslantali A. Alopecia areata: a new treatment plan. ClinCosmet Investing Dermatol 2011;4
 
 1. Alkhalifah A, Asantali A, Wang E, et al. Alopecia areata update: part I. Clinical picture, histhopathology, and pathogenesis. J Am AcadDermatol 2010;62:177.
 2. Shapiro J, Madani S. Alopecia areata: diagnosis and management. Int J Dermatol 1999;38Suppl 1:19.
 
 1. Poot F, Psychological consequences of chronic hair desease Rev Med Brux 2004 25(4): 286-2.
 
 1. Bonomi A, Patric D, Bushnell D. Validation of the united states’ version of the World Health Organization Quality of Life ( WHOQOL) instrument Journal of Clinical Epidemiology 2000; 53:1-12.
 
 1. Sisi Qi, Feng Xu, Youyu Sheng &Qinping Yang. Assessing quality of life in Alopecia areata patients in China, Publishing models and article dates explained, 17 Mar 2014.
 
 1. Aghaei, Shahin, et al. "Prevalence of Psychological Disorders in Patients with Alopecia Areata in Comparison with Normal Subjects." ISRN dermatology 2014 (2014).
 
 1. Shi, Qiuling, et al. "Health-Related Quality of Life (HRQoL) in Alopecia Areata Patients—A Secondary Analysis of the National Alopecia Areata Registry Data." Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Vol. 16. No. 1. Nature Publishing Group, 2013.
 
 1. Mendoza, Tito R., et al. "Development of the Alopecia Areata Symptom Impact Scale." Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Vol. 16. No. 1. Nature Publishing Group, 2013.
 
 1. Bilgiç, Ö., et al. "Psychiatric symptomatology and health‐related quality of life in children and adolescents with alopecia areata." Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 28.11 (2014): 1463-1468.
 
 1. Fabbrocini, G., et al. "Quality of life in alopecia areata: a disease‐specific questionnaire." Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 27.3 (2013): e276-e281.
 2. Al-Mutairi, Nawaf, and Osama NourEldin. "Clinical profile and impact on quality of life: Seven years experience with patients of alopecia areata." Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology 77.4 (2011): 489.
 3. deHollanda, Taciana Rocha, et al. "Quality of life in alopecia areata: A case-control study." International journal of trichology 6.1 (2014): 8.
 4. Ghaderi, R., S. A. Saadatjoo, and S. Khoshzaher. "Comparison Quality of life for patients with alopecia areata and healthy individuals." Journal of Birjand University of Medical Sciences 18.3 (2011): 200-209.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0