بررسی رابطه یافته های هیستوپاتولوژی با ارزیابی بالینی در بیماران مبتلا به هایپرتروفی و عفونت های مزمن لوزه ها دربیماران جراحی شده دربیمارستان مرکز طبی اطفال تهران در سال 96-97

بررسی رابطه یافته های هیستوپاتولوژی با ارزیابی بالینی در بیماران مبتلا به هایپرتروفی و عفونت های مزمن لوزه ها دربیماران جراحی شده دربیمارستان مرکز طبی اطفال تهران در سال 96-97

1 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 مقدمه: تانسیلیت مزمن عفونت تحت بالینی پارانشیم لوزه هاست و با شیوعی در حدود 11درصد در میان کودکان سنین مدرسه در طول یکسال دیده می شود. از دیگر موارد پاتولوژیک اثرگذار بر لوزه ها، افزایش حجم و هیپرپلازي لوزه ها به دلایل ایمونولوژیکی است. هیپرتروفی غیرقرینه لوزه ها و شک به بدخیمی نیز از انواع دیگر بیماری های مربوط به لوزه ها است.
هدف و روش کار: این پژوهش با هدف تعیین رابطه یافته­های هیستوپاتولوژی با ارزیابی بالینی در بیماران مبتلا به هایپرتروفی و عفونت های مزمن لوزه ها دربیماران جراحی شده انجام شد. که به صورت مقطعی روی 49 کودک دختر و پسری 14 سال یا کمتر که جهت آدنوتونسیلکتومی به بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در سال 97-1396 مراجعه کرده­اند، انجام شده است. افراد شرکت کننده به دو گروه بر اساس علائم بالینی تقسیم شدند، یک گروه بیماران با هیپرتروفی لوزه و گروه دیگر کودکان مبتلا به عفونت مزمن لوزه بودند. سپس لام های بیماران جراحی شده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داده است که فراوانی عدم وجود ارتشاح کم تا متوسط لنفوسیتی در سطح اپیتلیوم در گروه هایپرتروفی با 13 مورد بیشتر از گروه مبتلا به تونسیلیت بوده است. و وجود یا عدم وجود ارتشاح کم تا متوسط لنفوسیتی در سطح اپیتلیوم بین دو گروه  تفاوت اماری معنادار یافت شد.
 
كليد واژه ها :
هیستوپاتولوژی لوزه، هایپرتروفی لوزه، عفونت مزمن لوزه
مشخصات دانشجو:
نام:فاطمه اکوانی  رشته تحصيلي:پزشکی  مقطع:    کارورزی                گروه آموزشي    گوش وحلق و بینی    
   پست الكترونيك دانشجو: fatemeakvani@gamil.con
 
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما دکتر مهرداد جعفری   اساتيد مشاور دکترمعین الدین صفوی-دکترفاطمه السادات میراشرفی  اساتيد داور دکتر مهتاب ربانی-دکترحیدری
زمان دفاع :
   روز دوشنبه  تاريخ 16/2/98 ساعت 11.30
مكان دفاع به آدرس:انتهای بلوارکشاورز-بیمارستان امام خمینی-بیمارستان ولیعصر-بخش گوش و حلق و بینی
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:
 Investigation  relationship between histopathological finding and clinical evaluation in patients with hypertrophy and chronic adenotonsillitis in surgical patients at MARKAZ TEBI ATFAL TEHRAN hospital  in 96-97
Abstract:
Introduction:
 Chronic tonsillitis is a subclinical parenchymal inflammation of the tonsils, with a prevalence of approximately 11% among children of school age in one year.
Other pathologic factors affecting the tonsils are increased volume and hyperplasia of the tonsils for immunological reasons. Non-persistent hypertrophy of the tonsils and suspicion of malignancy are also other types of tonsil diseases.
Aim and methods: The aim of this study was to determine the relationship between histopathologic findings and clinical evaluation in patients with hypertrophy and chronic tonsil infection in surgical patients. This cross-sectional study was performed on 49 children and 14 years old and younger children who referred to Adenotonsillectomy at the Tehran Medical Center Hospital in 1969-97.
Results & conclusion: Participants were divided into two groups based on clinical symptoms, a group of patients with tonsillectomy hypertrophy and the other group of children with chronic tonsil infection. Then the lamina of the surgical patients was examined. The findings of this study showed that the prevalence of low to moderate lymphocytic infiltration in the epithelium in the hypertrophy group was 13 cases more than that of the tonsillitis group.
There was a significant difference between the two groups in the presence or absence of low to moderate lymphocytic infiltration at the epithelial level.
 
Keywords: Adenoidectomy; adenoids/pathology; diagnosis, differential; hypertrophy; tonsillectomy; tonsillitis/pathology.
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 1. Brain JW, Audie L. Pharyngitis and adenotonsillar disease. In: Cummings CW, Flint PW, Harker
             LA, Haughey BH, Richardson MA, Robbins KT, et al. (editors). Cumming’s otolaryngology head         and neck surgery. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2005: 4135-65.
 
2- Behrman RE, Kligman RM, Jenson HB. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia: WB.
            Saunders, 2007:1060-1.
 1. Gail L, Woods MD, Richard A, McPherson MD. Medical Microbiology. In: Richard A. McPherson
             MD, Matthew R. Pincus MD. (editors). Henry's cIinical diagnosis and management by laboratory
              methods. 21th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2007: 1016-48.
 1. Akif Kilic M, ,Aral M. The comparison of tonsillar surface and core cultures in recurrent tonsillitis.
             Am J Otolaryngol 2007; 28(3): 173-6.
 1. Faramarzi, M.J. Ashraf, B. Hashemi.Histopathological screening of tonsillectomy and/or adenoidectomy specimens: A report from southern Iran. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 73 (2009) 1576–1579.
 
 1. BJ. Lee, S.G. Wang, J.C. Lee, I.W. Lee, Schwannoma of the tonsil, Ear Nose Throat J.
86 (2007) 354–535.
 1. Garavello, M. Romagnoli, L. Sordo, R. Spreafico, R.M. Gaini, Incidence of
             unexpected malignancies in routine tonsillectomy specimens in children, Laryngoscope
             114 (2004) 1103–1105.
 1. Dolev, J. Sam, S.J. Daniel, The presence of unilateral tonsillar enlargement in
            patients diagnosed with palatine tonsillymphoma: experience at a tertiary care
            pediatric hospital, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 72 (2008) 9–12.
 1. Devil, M. Jorissen, P. Lemkens, Routine pathological evaluation after tonsillectomy:
              is it necessary? B-ENT 2 (2006) 103–108.
 
 • Felix, G.A. Gomes, B.P. Souza, G.A. Cardoso, S. Tomita, Evaluation of the utility ohistopathologic exam as a routine in tonsillectomies, Braz. J. Otorhinolaryngol. 72 (2006) 252–255.
 • Dr. Ahmet KUTLUHAN,et all. Differences in clinical and histopathologic features between chronic adenotonsillitis and chronic adenotonsillar hypertrophy .. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;10(2):61-67.
                                                 
 1. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, et al. Jawetz`s medical microbiology. 25th ed. USA: McGraw-Hill; 2007. 371-3.
 
 • Abdel-Monem MH, Magdy EA, Nour YA, et al. Detection of Helicobacter pylori in adenotonsillar tissue of children with chronic adenotonsillitis using rapid urease test, PCR and blood serology: a prospective study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011 Apr; 75 (4): 568-72.
 
 1. Eyigor M, Eyigor H, Gultekin B, et al. Detection of Helicobacter pylori in adenotonsillar tissue specimens by rapid urease test and polymerase chain reaction. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009 Oct; 266 (10): 1611-3.
 2. Bulut Y, Agacayak A, Karlidag T, et al. Association of cagA+ Helicobacter pylori with adenotonsillar hypertrophy. Tohoku J Exp Med 2006 Jul; 209 (3): 229-33.
 
 1. Kusano K, Inokuchi A, Fujimoto K, et al. Coccoid Helicobacter pylori exists in the palatine tonsils of patients with IgA nephropathy. J Gastroenterol 2010 Apr; 45 (4): 406-12.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0