بررسی تاثیر انجام ارزیابی‌های گسترده‌ی پاراکلنیک شامل سیتولوژی ، سیستوسکوپی و تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی بر افزایش موارد کشف کانسر یوروتلیال در بیماران مبتلا به AMH با سن کمتر از 50 سال

بررسی تاثیر انجام ارزیابی‌های گسترده‌ی پاراکلنیک شامل سیتولوژی ، سیستوسکوپی و تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی بر افزایش موارد کشف کانسر یوروتلیال در بیماران مبتلا به AMH با سن کمتر از 50 سال

19 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیماری‌هایی که زمینه ساز هماچوری میکروسکوپیک می‌باشند، دامنه وسیعی از علل خوشخیم تا علل جدی‌تر مانند کانسرهای مجاری ادراری را شامل می‌شوند. بر اساس گایدلاین های موجود برای تمام افراد بالای 35 سال با AMH، انجام سیستوسکوپی و CT urograghy توصیه می‌شود. شانس بسیار پایین وجود بدخیمی، و از طرفی خطر دریافت اشعه و همچنین واکنش به ماده حاجب و نفروپاتی ناشی از کنتراست، در کنار بار مالی ایجاد کننده برای نظام سلامت،  ضرورت انجام بررسی‌های کامل را برای تمامی افراد زیر سوال برده است. در این مطالعه ما سعی داریم با بررسی حساسیت و ویژگی مداخلات تشخیصی مختلف در تشخیص بدخیمی در افرادی که با هماچوری میکروسکوپیک مورد بررسی قرار می‌گیرند و همچنین دسته بندی بیماران بر اساس ریسک فاکتورها ، گامی مؤثر در استفاده بهینه از این مداخلات تشخیصی جهت یافتن بدخیمی احتمالی در بیماران برداریم .
   روش کار: در این مطالعه به صورت گذشته نگر همه بیماران کمتر از 50 سال که در بازه زمانی 1387 تا1394  در بیمارستان امام خمینی به علت هماچوری میکروسکوپیک تحت بررسی کامل سیستم ادراری شامل سیستوسکوپی ، سیتولوژی ادرار و تصویر برداری مجاری ادراری فوقانی با سونوگرافی و IVP یا CTU قرار گرفته‌اند بررسی می‌شوند .
نتایج: در بازه زمانی این مطالعه 408 بیمار که 249 نفر مرد (٪61.0) و 159 نفر زن (٪39.0) بودند با هماچوری میکروسکوپیک شناسایی شدند که تحت سیستویورتروسکوپی قرار گرفته بودند. همگی بیماران در بازه سنی 22 تا 50 بودند که میانگین سنی آنها 39 سال می‌باشد بررسی‌های گسترده اورولوژیک یافته پاتولوژیکی را در 363 (٪89.0) بیمار نشان ندادند. 37 (٪9.0) بیمار یافته پاتولوژیک خوشخیم و 8 (٪2.0) بیمار یافته پاتولوژیک بدخیم داشتند.   نتایج نشان می‌دهد که نه سیتولوژی ادراری و نه تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی شامل CTU و IVU  ، یافته ای تشخیصی اضافه تر از سونوگرافی برای ما نشان نمی‌دهند، در حالی که سیستوسکوپی برای تشخیص یک مورد تومور مثانه با درجه پایین ضروری بوده است .  مطالعات همبستگی نشان دهنده همراهی بین بدخیمی‌های یوروتلیال با مصرف سیگار ، سن بالا و تعداد بیشتر ‌RBC/HPF  می‌باشد؛
نتیجه گیری :   نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که احتمال پاتولوژی بدخیم در بیماران جوان با میکروهماچوری اندک می‌باشد ؛ علاوه بر این به نظر می‌رسد مطالعات گسترده  تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی از جمله CTU یا IVU و همچنین سیتولوژی ادراری، تنها اطلاعات ناچیزی به سونوگرافی افزوده می‌کنند.
 
كليد واژه ها : : میکروهماچوری ؛ کانسر اوروتلیال ؛ سیتولوژی ؛ تصویر برداری؛
مشخصات دانشجو:
نام: سید ایمان قاضی دزفولی    رشته تحصيلي: پزشکی   مقطع: دکترای عمومی    گروه آموزشي  اورولوژی
 g.iman1991@gmail.com   پست الكترونيك دانشجو:
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما :  دکترمحسن آیتی ، دکتر عرفان امینی
 اساتيد مشاور: دکتر محمدرضا نوروزی ، دکتر حسن جمشیدیان
   اساتيد داور: دکتر سید علی مؤمنی ، دکتر محسن طاهری محمودی

زمان دفاع :
   روز : سه‌شنبه
   تاريخ 26 /4/97      ساعت 10

مكان دفاع به آدرس: بیمارستان امام خمینی، مرکز پژوهش‌های کانسرهای یوروتلیال
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:   Evaluation the role of extensive work up ( cytology , cystoscopy and upper urinary tract imaging ) in patient with AMH younger than 50 years old , in urothelial cancer detection .
Abstract:
INTRODUCTION AND OBJECTIVES:
    Underlying disorders associated with Microscopic hematuria (MH) vary from benign conditions to more serious causes such as urinary tract malignancies. American urological association has issued an updated guideline on asymptomatic MH in 2012, addressing this heterogeneity and emphasizing on detection of urinary tract malignancies. The recommended protocol includes cystoscopy and multiphasic computerized tomography urography (CTU) in all patients older than 35 years. Low detection rate of malignancies in patients with MH, has questioned the necessity of performing full evaluations and exposing patients to the risks of radiation, allergic contrast reactions and contrast induced nephropathy, as well as, imposing financial burdens to the health systems. We conducted this study to evaluate the efficacy of various urologic investigations in determining etiology of MH in young adults.
 
METHODS:
   In this study, we retrospectively analyzed the records of 408 patients younger than 50 years with unexplained MH who underwent cystourethroscopy between December 2008 and January 2016. Furthermore, results of upper urinary tract investigations, including CTU or intravenous urography (IVU) and ultrasonography, as well as urine cytology and cystoscopy were obtained and analyzed to assess the role of each modality in determining the etiology of MH in young adults.
 
RESULTS:
    During the study period, we identified 408 patients with MH, who underwent cystourethroscopy. Mean age of patients was 38.7_7.3, ranging from 22 to 50 years. Extensive urological evaluations revealed no pathology in 363 (89.0%) patients. However, 37 (9.0%) and 8 (2.0%) patients were diagnosed with benign and malignant pathologies, respectively. In the present study, neither urine cytology nor upper tract imaging with CTU/IVU changed the diagnosis made by ultrasonography alone. However, cystoscopy was necessary for diagnosis of low grade bladder tumor in one patient. In multivariate analysis, age and the number of RBC/HPF were significantly associated with urothelial malignancies.
 
CONCLUSIONS:
   Our results showed that the probability of malignant pathologies is low in young patients presenting with MH. Moreover extensive urologic workup including upper tract imaging with
CTU/IVU and voided urine cytology add little, if any information to that obtained by ultrasonography.
 
Keywords: Microhematuria; Urothelial cancer; Imaging; Cytology;
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1. Sharp VJ, Barnes KT, Erickson BA.Assessment of asymptomatic microscopic hematuria in adults. Am Fam Physician. 2013;88:747-54.
2. McDonald MM, Swagerty D, Wetzel L.Assessment of microscopic hematuria in adults. Am Fam Physician. 2006;73:1748-54.. Patel JV, Chambers CV, Gomella LG.Hematuria: etiology and evaluation for the primary care physician3. Can J Urol. 2008; 15 Suppl 1:54-61.
4. Tu WH, Shortliffe LD. Evaluation of asymptomatic, atraumatic hematuria in children and adults.Nat Rev Urol. 2010 ;7:189-94.
5. Davis R, Jones JS, Barocas DA, et al. Diagnosis,evaluation and follow-up of asymptomatic microhematuria(AMH) in adults: AUA guideline.American Urological Association (AUA) website.www.auanet.org/common/pdf/education/clinical-guidance/Asymptomatic-Microhematuria.Published May 2012.
6. Ramchandani P, Kisler T, Francis IR, et al; Expert Panel on Urologic Imaging. ACR Appropriateness Criteria: hematuria. American College of Radiology(ACR) website. www.acr.org/~/media/ACR/Documents/AppCriteria/Diagnostic/Hematuria.pdf. Published;1995. Updated 2008.
7. Lisanti CJ, Toffoli TJ, Stringer MT, DeWitt RM, Schwope RB.CTevaluation of the upperurinarytract in adultsyounger than 50years with asymptomatic microscopichematuria: is IVcontrast enhancement needed? AJR Am J Roentgenol. 2014 Sep;203(3):615-9.
8. Loo RK, Lieberman SF, Slezak JM, Landa HM, Mariani AJ, Nicolaisen G, Aspera AM, Jacobsen SJ.Stratifying risk of urinary tract malignant tumors in patients with asymptomatic microscopichematuria. Mayo Clin Proc. 2013 Feb;88(2):129-38.
9. Feifer AH, Steinberg J, Tanguay S, Aprikian AG, Brimo F, Kassouf W.Utility of urine cytology in the workup of asymptomatic microscopic hematuria in low-risk patients. Urology. 2010 Jun;75(6):1278-82.
10. Madeb R1, Golijanin D, Knopf J, Davis M, Feng C, Fender A, Stephenson L, Messing EM. Long-term outcome of patients with a negative work-up for asymptomatic microhematuria. Urology. 2010 Jan;75(1):20-5.
11. Aguilar-Davidov B, Ramírez-Muciño A, Culebro-García C, Sotomayor M, Castillejos-Molina R, Feria-Bernal G, Rodríguez-Covarrubias F. Performance of computed tomographic urography for the detection of bladder tumors in patients with microscopic hematuria. Actas Urol Esp. 2013 Jul-Aug;37(7):408-11.
12.       Kiragu D, Cifu AS. Evaluation of Patients With Asymptomatic Microhematuria. Jama 2015;314:1865-6.
13.       Niemi MA, Cohen RA. Evaluation of microscopic hematuria: a critical review and proposed algorithm. Advances in chronic kidney disease 2015;22:289-96
14.       Jung H, Gleason JM, Loo RK, Patel HS, Slezak JM, Jacobsen SJ. Association of hematuria on microscopic urinalysis and risk of urinary tract cancer. The Journal of urology 2011;185:1698-703.
15.       Kang M, Lee S, Jeong SJ, et al. Characteristics and significant predictors of detecting underlying diseases in adults with asymptomatic microscopic hematuria: a large case series of a Korean population. International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association 2015;22:389-93.
16.       Khadra MH, Pickard RS, Charlton M, Powell PH, Neal DE. A prospective analysis of 1,930 patients with hematuria to evaluate current diagnostic practice. The Journal of urology 2000;163:524-7.
17.       Edwards TJ, Dickinson AJ, Natale S, Gosling J, McGrath JS. A prospective analysis of the diagnostic yield resulting from the attendance of 4020 patients at a protocol-driven haematuria clinic. BJU international 2006;97:301-5; discussion 5.
18.       Wollin T, Laroche B, Psooy K. Canadian guidelines for the management of asymptomatic microscopic hematuria in adults. Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada 2009;3:77-80.
19.       Nakamura K, Kasraeian A, Iczkowski KA, et al. Utility of serial urinary cytology in the initial evaluation of the patient with microscopic hematuria. BMC urology 2009;9:12
20.       van der Molen AJ, Hovius MC. Hematuria: a problem-based imaging algorithm illustrating the recent Dutch guidelines on hematuria. AJR American journal of roentgenology 2012;198:1256-65.
21.       Harmanli O, Yuksel B. Asymptomatic microscopic hematuria in women requires separate guidelines. International urogynecology journal 2013;24:203-6.

22.       Bradley MS, Willis-Gray MG, Amundsen CL, Siddiqui NY. Microhematuria in Postmenopausal Women: Adherence to Guidelines in a Tertiary Care Setting. The Journal of urology 2015.
 
 
 
مشخصات مقاله:(در صورتي كه مقاله اي از پايان نامه چاپ يا پذيرش شده است )

عنوان مقاله:
 DIAGNOSTIC EVALUATION OF MICROSCOPIC
HEMATURIA IN YOUNG ADULTS: TIME TO RETHINK THE
AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION GUIDELINE

 
نويسندگان:
Erfan Amini*, Farhad Pishgar, Mohsen Ayati, Bita Foratikashani,
Iman Ghazi, Elnaz Ayati, Mohammad Reza Nowroozi, Majid Ali Asgari,
Ramin Pourghorban, Faeze Salahshour, Hassan Jamshidian

نام و شماره مجله :

THE JOURNAL OF UROLOGY 2017; Vol. 197, No. 4S, Supplement;e91

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0