بررسی پیامد بیماران دچار موکورمایکوزیس با یا بدون اگزنتراسیون اربیت

بررسی پیامد بیماران دچار موکورمایکوزیس با یا بدون اگزنتراسیون اربیت

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با افزایش میانگین سنی جامعه و گسترش روزافزون بیماری های مزمن چون دیابت و سایر شرایط همراه با نقص ایمنی، بیماریهای عفونی فرصت طلب کانون توجه قرار گرفته اند که از موارد تهاجمی آن که با مرگ و میر بالا همراه است می توان موکورمایکوزیس را نام برد. درگیری رینوسربرواربیتال شایعترین موارد و بیماران دیابتی بزرگترین گروه خطر را تشکیل می دهند. درمان دارویی سیستمیک با داروهای ضدقارچ بویژه آمفوتریسین در کنار دبریدمان وسیع بافت های درگیر شامل جراحی اگزنتراسیون اربیت از اصول درمان است. اگزنترایون وسیع اربیت جراحی تهاجمی بوده که با عوارض زیاد از نظر بینایی زیبایی و ساختاری همراه است، لذا انتخاب این روش درمانی در صورتی منطقی است که منجر به بهبود شانس بقای بیمار گردد. 
در مطالعه حاضرکه نوعی کوهورت گذشته نگر است کلیه بیماران با تشخیص بالینی موکورمایکوزیس که تایید بافتی داشته و در ده سال اخیر در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت درمان بوده اند از نظر ویژگی های دموگرافیک ، درمان ها و بقا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در مجموع ۹۹ بیمار بررسی شدند که از این میان ۱۵ نفر تحت اگزنتراسیون قرار گرفته بودند و بقای کلی ۱۸ نفر از 99 نفر بود. هم چنین دیابت بعنوان عامل زمینه ای در ۷۷ بیمار شایعترین ریسک فاکتور بوده است. در برسی بقا در دو گروه بیماری درمان دارویی و اگزانتراسیون  تفاوت چشمگیری در میزان بقا دیده شد به طوریکه بقا در گروه درمان جراحی بیشتر بود (Pvalue کمتر از 0.001).
با توجه به مرگ و میر بالای بیماری و اهمیت سریع تشخیص و اقدام درمانی سریع و به موقع، همواره باید اگزانتراسیون اربیت به عنوان یکی از اقداماتی که می تواند با افزایش شانس بقای بیمار همراه باشد مد نظر تیم درمانی قرار گیرد.
 
كليد واژه ها :موکورمایکوزیس، اربیت،اگزنتراسیون
مشخصات دانشجو:
نام: نیما شجاع      رشته تحصيلي:  پزشکی   مقطع:     دکترای عمومی               گروه آموزشي    :چشم پزشکی   
     پست الكترونيك دانشجو: nimashoja@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: دکتر محمدطاهر رجبی    اساتيد مشاور :دکتر علی صادقی  اساتيد داور: دکتر سید ضیا طباطبایی - دکتر ابوالفضل کسایی
زمان دفاع :
   روز : چهارشنبه تاريخ  :14/6/1397ساعت:7.5 صبح
مكان دفاع به آدرس:
بیمارستان فارابی
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:
Evaluation of outcome in mucormycosis patients with or without orbital exenteration
 
Abstract:
INTRODUCTION
Mucormycosis is an uncommon, rapidly progressive, commonly fatal, opportunistic, fungal paranasal sinus infection. The most critical decision in the management of rhino-orbital mucormycosis is whether the orbit should be exenterated. The literature fails to provide a broad base of information of how physicians determine the need for exenteration in daily practice. The decision for exenteration often depends on the judgment of the treating otolaryngologist or ophthalmologist.

METHODS:

The medical records from hospitals of Tehran University of medical science were retrospectively searched (10 years) for cases with rhino-orbital mucormycosis, treated with or without orbital exenteration.

RESULTS:

All patients with rhino-orbital mucormycosis who were treated with or without exenteration evaluated. Finally 99 patents included. Diabetes mellitus was the most popular risk factor. 15 patients treated with orbital exenteration. The survival rate was remarkably higher in this group ( P Value less than 0.001)

CONCLUSION:

The favorable outcome that attributed to orbital exenteration revealed orbital exenteration as a treatment with capacity of survival increase must be considered in some patients with orbital mucormycosis. 
 
Keywords:
Mucormycosis,Orbit,Exentration
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:


1. Hendrickson RG, Olshaker J, Duckett O. Rhinocerebral mucormycosis: a case of a rare, but deadly disease. J Emerg Med. 1999 و 17:641–645.
2. 2009, Petrikkos GL. Lipid formulations of amphotericin B as first-line treatment of zygomycosis. Clin Microbiol Infect. و 15:87–92.
3. Ibrahim AS, Avanessian V, Spellberg B, Edwards JE., Jr Liposomal amphotericin B, and not amphotericin B deoxycholate, improves survival of diabetic mice infected with Rhizopus oryzae. Antimicrob Agents Chemother. 2003 و 47:3343–3344.
4. Karadeniz Uğurlu, Ş., Selim, S., Kopar, A., &Songu, M. (2015). Rhino-orbital Mucormycosis: Clinical Findings and Treatment Outcomes of Four Cases. Turkish Journal of Ophthalmology, 45(4), 169–174. http://doi.org/10.4274/tjo.82474.
5. O Kaya, S Alp-Cavus, ÖTurhan, M Tasbakan, H Pullukcu, B Ertugrul, S Senol, B Cetin, BÖzhak-Baysan, S Sayin-Kutlu, D Metin, M Avci, G Mermut, V Avkan-Oguz, N Yapar. on behalf of the West Anatolian Fungal Study Group Evaluation of zygomycosis patients: a.
6. Songu M, Unlu HH, Gunhan K, Ilker SS, Nese N. Orbital exenteration: A dilemma in mucormycosis presented with orbital apex syndrome. Am J Rhinol. 2008 و 22:98–103.
7. Pelton, Ron W. M.D., Ph.D.*, و غيره, و غيره.
8. Bhadada S1, Bhansali A, Reddy KS, Bhat RV, Khandelwal N, Gupta AK. Rhino-orbital-cerebral mucormycosis in type 1 diabetes mellitus. Indian J Pediatr. 2005 Aug و 72(8):671-4.
9. Nithyanandam S1, Jacob MS, Battu RR, Thomas RK, Correa MA, D'Souza O. Rhino-orbito-cerebral mucormycosis. retrospective analysis of clinicalfeatures and treatment outcomes. Indian J Ophthalmol. 2003 Sep و 51(3):231-6.
10. 4- Roden MM1, Zaoutis TE, Buchanan WL, Knudsen TA, Sarkisova TA, Schaufele RL, Sein M, Sein T, Chiou CC, Chu JH, Kontoyiannis DP, Walsh TJ. Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reportedcases. Clin Infect Dis. 2005 Sep 1 و 41(5):634-53.
11. 5- Gamaletsou MN1, Sipsas NV, Roilides E, Walsh TJ. Rhino-orbital-cerebral mucormycosis.Curr Infect Dis Rep. 2012 Aug و 14(4):423-34.
12. 6- Warwar RE1, Bullock JD. Rhino-orbital-cerebral mucormycosis: a review.Orbit. 1998 Dec و 17(4):237-245.
13. 7- Sun HY1, Forrest G, Gupta KL, Aguado JM, Lortholary O, Julia MB, Safdar N, Patel R, Kusne S, Singh N. Rhino-orbital-cerebral zygomycosis in solid organ transplant recipients. Transplantation. 2010 Jul 15 و 90(1):85-92.
14. 8- Yoav P. Talmi, Goldschmied-Reouven,Mati Bakon, et al.Rhino-Orbital and Rhino-Orbito-Cerebral MucormycosisOtorhinolaryngology .2002.43( 73): 202-8.
15. 9- Kontoyiannis DP1, Wessel VC, Bodey GP, Rolston KV. Zygomycosis in the 1990s in a tertiary-care cancer center. Clin Infect Dis. 2000 Jun و 30(6):851-6.
16. 10- Hargrove RN1, Wesley RE, Klippenstein KA, Fleming JC, Haik BG. Indications for orbital exenteration in mucormycosis. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2006 Jul-Aug, May, 22(4):286-91. Laryngoscope. 2013 و 123(5):1112-8.
17. 11- Turner JH1, Soudry E, Nayak JV, Hwang PH. survival outcomes in acute invasive fungal sinusitis: systematic reviewand quantitative synthesis of published evidence. Laryngoscope. 2013 May و 123(5):1112-8.
18. 12- Musharaf Baig M, Niazi AK, Niazi F, Najeeb T. Rhino- orbitocerebral mucormycosis: clinical presentation and outcome. Ann Pak Inst Med Sci 2009 و 5(2):108-11.
19. 13- Xhaard A1, Lanternier F, Porcher R, Dannaoui E, Bergeron A, Clement L, Lacroix C, Herbrecht R, Legrand F, Mohty M, Michallet M, Cordonnier C, Malak S,Guyotat D, Couderc LJ, SociéG, Milpied N, Lortholary O, Ribaud P. Mucormycosis after allogeneic hae.
20. 14- DökmetaşHS1, Canbay E, Yilmaz S, Elaldi N, Topalkara A, Oztoprak I, Yildiz E. Diabetic ketoacidosis and rhino-orbital mucormycosis. Diabetes Res Clin Pract. 2002 Aug و 57(2):139-42.
21. Toumi A1, Larbi Ammari F, Loussaief C, Hadhri R, Ben Brahim H, Harrathi K, Ben Romdhane F, Koubaa J,Chakroun M. Rhino-orbito-cerebral mucormycosis: five cases. Med Mal Infect. 2012 Dec و 42(12):591-8.
22. 16- توانایی اشرف ، فتي عبدالمجيد ،* آريان, مهنازو بررسي تظاهرات باليني و نتايج درماني موكورمايكوزيس رينواوربيتوسربرال در دو مركز ارجاعي. مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ف 1393 ، 72 ( 1):46-51.
23. Chow, Vanessa et al. “Invasive Rhino-Orbito-Cerebral Mucormycosis in a Diabetic Patientthe Need for Prompt Treatment.” Medical Mycology Case Reports 8 (2015): 5–9. PMC. Web. 25 Aug. 2018.
24. Vaughan C, Bartolo A, Vallabh N, Leong SC. A meta-analysis of survival factors in rhino-orbital-cerebral mucormycosis-has anything changed in the past 20 years?
25. Yohai RA, Bullock JD, Aziz AA, Markert RJ. Survival factors in rhino-orbital-cerebral mucormycosis. Surv Ophthalmol. 1994 و 39:3–22.
26. Karadeniz Uğurlu, Şeyda et al. “Rhino-Orbital Mucormycosis: Clinical Findings and Treatment Outcomes of Four Cases.” Turkish Journal of Ophthalmology 45.4 (2015): 169–174. PMC. Web. 25 Aug. 2018.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0