مقایسه اثر شاخص تغییرات پلتیسموگرافیک بر مایع درمانی بیماران تحت عمل جراحی اسپاین در تغییر پوزیشن از سوپاین به پرون در بیمارستان شریعتی در سال 95-96

مقایسه اثر شاخص تغییرات پلتیسموگرافیک بر مایع درمانی بیماران تحت عمل جراحی اسپاین در تغییر پوزیشن از سوپاین به پرون در بیمارستان شریعتی در سال 95-96

3 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در اعمال جراحی، باید پیش از تجویز مایعات به تعیین میزان پاسخ بدن به تجویز مایع و افزایش حجم مایع اقدام نمود، که این اقدام برای جلوگیری از مایع درمانی بیشتر یا کمتر از حد نیاز می باشد . برای تعیین میزان پاسخدهی به افزایش حجم، می توان از برخی شاخصهای قلبیریوی استاتیک و دینامیک استفاده نمود. اخیرا، شاخص تنوع پلتیسموگرافی یا PVI  (به عنوان اندکس پرفوزیون) به عنوان شاخص پاسخدهی به مایع درمانی در بیماران جراحی معرفی شده است به نحوی که  تغییرات بیشتر در PVI بیانگر پاسخدهی بیشتر بیماران به تجویز مایع بوده است. با این وجود، مطالعات در زمینه ارزش پیش بینی کنندگی شاخص PVI در پیش بینی میزان پاسخدهی به تجویز مایع به ویژه در بیماران تحت جراحی اندک بوده و یا با نتایج ضد و نقیضی همراه بوده اند. هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تغییرات پوزیشن بیماران تحت بیهوشی کامل وتحت ونتیلاسیون مکانیکی هستند روی ایندکس PVI می باشد.
روش کار:
در یک کارآزمائی بالینی، 22 بیمار از مراجعه کنندگان به بیمارستان شریعتی از سال 95تا96  که کاندید عمل جراحی ستون فقرات که می باسیت تحت بیهوشی کامل میشدند انتخاب شدند.که هدف بررسی تغییرات PVIبا تغییر پوزیشن بیماران،بود.که ابتدا بیمار را  وضعیت  سوپاین قرارداده سپس بعد از 5دقیقه قرار گرفتن در این وضعیت و قبل از تغییر پوزیشن عدد ثبت شده PVI را یادداشت کرده وسپس بیمار را دروضعیت پرون  قرار داده وعددی که PVIنشان می داد را ثبت  کردیم.
نتایج:
PVIدر پوزیشن SUPINEثبت شد که میانگین   13.9 (7-21) و PVI در پوزیشن پرون نیز ثبت شد که میانگین 17.5 (9-25)بود. PVI ثبت شده در پوزیشن پرون بطور معناداری بزرگتر از  PVI ثبت شده در وضعیت سوپاین بود.( p-value=0.000)
نتیجه گیری:
 تغییرات PVIمتاثر از تغییرات پوزیشن بیمار می باشد.
 
كليد واژه ها
مایع درمانی- پوزیشن پرون -شاخص تییرات پلتیسموگرافیک
مشخصات دانشجو:
نام:میلاد آرزومند    رشته تحصيلي: پزشکی   مقطع:   دکتری                 گروه آموزشي            پست الكترونيك دانشجو: milad.arezoumand@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما:
استاد علیرضا سلیمی نیا
استاد امید عظیم عراقی
   اساتيد مشاور
استاد علی موافق
استاد رضا عاطف یکتا 
 اساتيد داور
استاد آرش هروآبادی
استاد سیدمجتبی مرعشی
زمان دفاع :
04/07/1397   روز چهارشنبه  تاريخ  ساعت 10 صبح
مكان دفاع به آدرس:
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Comparing pvi effect on fluid therapy in spine surgery in the supine to prone position change in Shariati Hospital in 95 -96
Abstract: In surgical procedures, prior to the administration of fluids, it is necessary to determine the response rate of the body to the administration of fluid and increase fluid volume, which is necessary to prevent more or less fluid administration. Some static and dynamic cardio-pulmonary parameters can be used to determine the response rate to volume increase. Recently, plethysmographic variability index or PVI (as perforation index) has been introduced as fluid responsiveness index in surgical patients so that further changes in PVI reflect the greater responsiveness of patients to fluid administration. Nevertheless, studies on the predictive value of the PVI indicator in predicting the rate of response to fluid administration, especially in patients undergoing surgery, are small or with contradictory results. The purpose of this study was to investigate the effect of position changes in patients under complete anesthetic and mechanical ventilation on the PVI index.
method: In a clinical trial, 22 patients from Shariati Hospital in the years 95 to 96 who were candidates for spinal anesthesia who were fully anesthetized were selected to evaluate changes in the PVI by changing the position of the patients. First, After completing the 5 minutes of this situation, he recorded the PVI number before changing the position, and then he recorded the patient to the position of Peron and recorded the number PVI showed.
Results:
PVI was recorded in the SUPINE position, with an average of 13.9 (7-21) and PVI in Prone position, which was an average of 17.5 (25-9). The PVI recorded at Prone position was significantly larger than the PVI recorded in the supine postion (p-value = 0.000)
Conclusion:
  PVI changes are affected by changes in patient's position.
Keywords: pvi - prone position - fluid therapy -
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 1. Do hyeong kim 2018 Pulse pressure variation and pleth variability index as predictors of fluid responsiveness in patients undergoing spinal surgery in the prone position
2. chen y 2015 Effects of stroke volume variation, pulse pressure variation, and pleth variability index in predicting fluid responsiveness duringdifferent positive end expiratory pressure in prone position
3. Sudheer ps 2006 Haemodynamic effects of the prone position: a comparison of propofol total intravenous and inhalation anaesthesia.
4. Kin-Shing Poon,  2008 Jun Hemodynamic Changes During Spinal Surgery
in the Prone Position

5. Sebastiani A, Philippi L, Boehme S, et al. Perfusion index and plethysmographic variability index in patients with interscalene nerve catheters. Can J Anaesth. 2012;59(12):1095-101.
6. de-Wahl Granelli A, Ostman-Smith I. Pulse oximetry derived non-invasive peripheral perfusion index as a possible tool for screening for congenital critical left heart obstruction: comparison with reference values on 10 000 newborn. Acta Paediatrica. 2007; 96: 1455-1459.
7. Khasnis A, Lokhandwala Y. Clinical signs in medicine: pulsus paradoxus. J Postgrad Med. 2002;48:46-9. 9 Steele DW, Wright RO, Lee CM, Jay GD. Continuous noninvasive determination of pulsus paradoxus: a pilot study. Acad Emerg Med. 1995;2:894-900.
8. Cannesson M, Besnard C, Durand PG, Bohe J, Jacques D. Relation between respiratory variations in pulse oximetry plethysmographic waveform amplitude and arterial pulse pressure in ventilated patients. Crit Care. 2005;9(5):R562-8.
9. Michard F, Teboul JL. Predicting fluid responsiveness in ICU patients: a critical analysis of the evidence. Chest. 2002;121:2000-8.
10. Bendjelid K, Romand JA. Fluid responsiveness in mechanically ventilated patients: a review of indices used in intensive care. Intensive Care Med. 2003;29:352-60.
11. Marik PE, Baram M, Vahid B. Does central venous pressure predict fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the tale of seven mares. Chest. 2008;134:172-8.
12. Vijayakumar E, Ward GJ, Bullock CE, Patterson ML. Pulse oximetry in infants of <1500 gm birth weight on supplemental oxygen: A national survey. Journal of Perinatology. 1997;17:341-5.
13. Marik PE, Cavallazzi R, Vasu T, Hirani A. Dynamic changes in arterial waveform derived variables and fluid responsiveness in mechanically ventilated patients: a systematic review of the literature. Crit Care Med. 2009;37:2642-7.
14. Hofer CK, Muller SM, Furrer L, Klaghofer R, Genoni M, Zollinger A. Stroke volume and pulse pressure variation for prediction of fluid responsiveness in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting. Chest. 2005;128:848-54.
15. Le Manach Y, Hofer CK, Lehot JJ, et al. Can changes in arterial pressure be used to detect changes in cardiac output during volume expansion in the perioperative period? Anesthesiology. 117:1165-74.
 
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0