مقایسه تأثیر تجویز لوله داخل تراشه و ماسک حنجره بر فشار داخل چشم در معاینه چشم کودکان در بیمارستان فارابی در سال 1398

مقایسه تأثیر تجویز لوله داخل تراشه و ماسک حنجره بر فشار داخل چشم در معاینه چشم کودکان در بیمارستان فارابی در سال 1398

22 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تجویز لوله داخل تراشه و ماسک حنجره بر فشار داخل چشم در معاینه چشم کودکان ، و انتخاب روش مناسب تر جهت تعبیه راه هوایی ، در بیمارانی که کنترل فشار داخل چشم آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است ؛ می باشد.
روش انجام کار : در این مطالعه پس از اخذ رضایت نامه کتبی از والدین مبنی بر شرکت در طرح؛ 60 کودک 1 تا 10 ساله مراجعه کننده به بیمارستان فارابی جهت معاینه چشم پزشکی و تعیین فشار داخل چشم ؛ بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو دسته 30 تایی تقسیم شدند.نیم ساعت قبل از معاینه ترکیب کتامین- میدازولام خوراکی با دوز 4 میلی گرم بر کیلوگرم کتامین و 1/0 میلی گرم بر کیلوگرم میدازولام محلول در 2 سی سی شربت توت فرنگی داده شد. پس از ورود بیمار به اتاق عمل و نصب تجهیزات مانیتورینگ القای بیهوشی با سووفلوران 8 درصد آغاز شد.سپس فشار داخل چشم،ضربان قلب و غلظت اکسیژن هموگلوبین اندازه گیری وثبت شد. پس از آن روند بیهوشی به کمک سیستم بیهوشی جکسون ریز با فلوی 4 لیتر در دقیقه و اکسیژن صد در صد ادامه یافت و پس از عمق کافی بیهوشی در یک گروه بیماران تحت انتوباسیون داخل تراشه و در گروه دیگر تحت ماسک لارنژیال توسط استاد بیهوشی واحد قرار گرفتند . سپس معاینه و تعیین فشار داخل چشم توسط جراح واحد و به کمک تونومتر مشاهده و اعلام گردید. ضربان قلب و غلظت اکسیژن هموگلوبین مجددا اندازه گیری وثبت شد پس از پایان بیهوشی لوله تراشه و ماسک لارنژیال بیماران پس از بیداری کامل خارج شد و در ریکاوری تهوع و استفراغ و برونکو اسپاسم و لارنگواسپاسم و میزان رضایت مندی پرستار ریکاوری از روند ریکاوری بیمار و مدت زمان ریکاوری ثبت گردید.
نتایج : 60 بیمار با میانگین سنی 3.58  سال وارد مطالعه شدند ،40 درصد بیماران پسر بودند . افزایش قابل توجه ضربان قلب در گروه انتوباسیون مشاهده شد(P Value = 0.008) در حالی که این مورد در گروه LMA قابل توجه نبود. ارتباط معناداری میان غلظت اکسیژن هموگلوبین و روش تعبیه راه هوایی مشاهده نشد (P Value = 0.16). فشار داخل چشم در گروه انتوباسیون به صورت قابل توجه افزایش یافت (P Value = 0.02) در حالی که این افزاش در گروه LMA قابل توجه نبود.3 نفر از کل بیماران در اتاق ریکاوری دچار تهوع و استفراغ شدند که بین این مورد و روش تعبیه راه هوایی ارتباط معنادار وجود نداشت. رضایتمندی پرستار ریکاوری از روند کلی ریکاوری بیماران در هر دو گروه قابل قبول بود.
بحث و نتیجه گیری نهایی: ماسک حنجره در بیمارانی که فشار داخل چشم بالایی دارند ، کاندید اعمال جراحی چشمی هستند و یا مشکلات زمینه ای چشمی دارند ؛ به علت عدم افزایش قابل توجه فشار داخل چشم ؛ انتخاب مناسب تر و ایمن تری نسبت به اندوتراکئال اینتوبیشن می باشد. هر دو تکنیک تعبیه راه هوایی از نظر روند بیهوشی ، تغییرات همودینامیک ، غلظت اکسیژن هموگلوبین ، رضایت پرستار ریکاوری ، حالت تهوع و استفراغ ، برونکواسپاسم و لارینگواسپاسم ؛ ایمن و قابل قبول می باشد.
كليد واژه ها : فشار داخل چشم – لوله داخل تراشه – ماسک حنجره
مشخصات دانشجو:
نام:مهران ریاحی                    رشته تحصيلي          پزشکی          مقطع:                    دکتری عمومی            گروه آموزشي   بیهوشی       پست الكترونيك دانشجو:Dr_mehranriahi @yahoo.com
اساتيد راهنما و داور:
راهنما: دکتر مهرداد گودرزی-دکتر مهدی صنعت کار
داور: دکتر سلیمانی-دکتر استاد علیپور
زمان دفاع :12/3/1398
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Comparison of effects of endotracheal tube and laryngeal mask airway on intraocular pressure in children undergoing eye examination at farabi hospital in 1398
 
Abstract: PURPOSE:
The purpose of this study is to evaluate and compare the effects of  endotracheal tube and laryngeal mask airway on intraocular pressure, heart rate and spo2 in children while under general anesthesia.
METHODS:
After obtaining ethics approval and informed written consent, 60 children patients were recruited in the study. They ranged in age from 1 to 10 years, had normal IOP, and were scheduled for eye examination under general anesthesia. The patients were randomized into two groups of ETT and LMA, with 30 patients in each . heart rate (HR), spo2 and IOP were compared between groups after airway instrumentation..Vomiting was considered postoperative if it occurred at the recovery room. The data were analyzed using SPSS for Windows statistical package v.18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Continuous variables in the two groups were compared using independent samples t-test and categorical parameters were analyzed by Chi-square test. A P-value ≤0.05 was considered statistically significant.
RESULTS:
60 patients with mean age of 3.58 years were enrolled; There was no statistically significant difference in sex distribution in the two study groups (P = 0.086). considering HR changes after instrumentation, there were significant differences in LMA(128.06) and ETT(141.63) groups(p = 0.008). in the LMA group the IOP increased by 0.35.This is a statistically insignificant change (p= 0.18). In the ETT group, there was an increase of 2.54 which was statistically significant (p = 0.02). When compared the groups for changes in spo2,the
difference between the groups was insignificant (p = 0.16).There were no significant difrferences in occurring vomiting and RN satisfaction score between the groups.
 
CONCLUSIONS:
In conclusion, this study has shown that the insertion of an LMA during anesthesia in
children is not associated with acute cardiovascular or intraocular pressure responses, whereas tracheal intubation is associated with increased HR and IOP. We would recommend the use of the LMA for routine IOP measurements in anesthetized children, because it provides better conditions for the measurements compared with tracheal intubation.
 
Keywords:  IOP-Endotracheal Tube-laryngeal  mask airway
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.            Mirakhur R, Elliott P, Shepherd W, Archer D. Intraocular pressure changes during induction of anaesthesia and tracheal intubation: A comparison of thiopentone and propofol followed by vecuronium. Anaesthesia. 1988;43:54-7.
2.         Watcha MF, Chu FC, Stevens JL, White PF. Intraocular pressure and hemodynamic changes following tracheal intubation in children. Journal of clinical anesthesia. 1991;3(4):310-3.
3.         Bhardwaj N, Yaddanapudi S, Singh S, Pandav SS. Insertion of laryngeal mask airway does not increase the intraocular pressure in children with glaucoma. Pediatric Anesthesia. 2011;21(10):1036-40.
4.         UPADYA M, KOTHARI G, MISQUITH JC, UPADYA S, RAJA S. A Randomised Controlled Trial on Haemodynamic and Intraocular Pressure Changes: A Comparison between Classic Laryngeal Mask Airway and Endotracheal Intubation. Journal of Clinical & Diagnostic Research. 2019;13(2).
5.         Peker G, Takmaz SA, Baltacı B, Başar H, Kotanoğlu M. Comparison of four different supraglottic airway devices in terms of efficacy, intra-ocular pressure and haemodynamic parameters in children undergoing ophthalmic surgery. Turkish journal of anaesthesiology and reanimation. 2015;43(5):304.
6.         RABBANI MW, HAIDER SA, FAYYAZ MA. Comparing the Effect of LMA Insertion and ETT Intubation to Induce General Anaesthesia on IOP.
7.         Park JT, Lim HK, Jang K-Y, Um DJ. The effects of desflurane and sevoflurane on the intraocular pressure associated with endotracheal intubation in pediatric ophthalmic surgery. Korean J Anesthesiol. 2013;64(2):117.
8.         Agrawal G, Agarwal M, Taneja S. A randomized comparative study of intraocular pressure and hemodynamic changes on insertion of proseal laryngeal mask airway and conventional tracheal intubation in pediatric patients. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2012;28(3):326.
9.         Ziyaeifard M, Azarfarin R, Massoumi G. A comparison of intraocular pressure and hemodynamic responses to insertion of laryngeal mask airway or endotracheal tube using anesthesia with propofol and remifentanil in cataract surgery. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2012;17(6):503.
10.       Ismail SA, Bisher NA, Kandil HW, Mowafi HA, Atawia HA. Intraocular pressure and haemodynamic responses to insertion of the i-gel, laryngeal mask airway or endotracheal tube. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 2011;28(6):443-8.
11.       Igboko J, Desalu I, Akinsola F, Kushimo O. Intraocular pressure changes in a Nigerian population--effects of tracheal tube and laryngeal mask airway insertion and removal. The Nigerian postgraduate medical journal. 2009;16(2):99-104.
12.       Motiang MJ, Rantloane J. Intraocular pressure changes in patients undergoing cataract extraction and lens implantation: laryngeal mask airway versus endotracheal tube. Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia. 2009;15(2):23-7.
13.       Bharti N, Mohanty B, Bithal P, Dash M, Dash H. Intraocular pressure changes associated with intubation with the intubating laryngeal mask airway compared with conventional laryngoscopy. Anaesth Intensive Care. 2008;36(3):431-5.
14.       Watts P, Lim MK, Gandhewar R, Mukherjee A, Wintle R, Armstrong T, et al. The effect of laryngeal mask airway insertion on intraocular pressure measurement in children receiving general anesthesia. Am J Ophthalmol. 2007;144(4):507-10. e1.
15.       Khosravi M, Lahsaee M, Azemati S, Eghbal M. Intraocular pressure changes after succinylcholine and endotracheal intubation: a comparison of thiopental and propofol on IOP. Indian J Ophthalmol. 2007;55(2).
16.       Gulati M, Mohta M, Ahuja S, Gupta V. Comparison of laryngeal mask airway with tracheal tube for ophthalmic surgery in paediatric patients. Anaesth Intensive Care. 2004;32(3):383-9.
17.       Ghai B, Sharma A, Akhtar S. Comparative evaluation of intraocular pressure changes subsequent to insertion of laryngeal mask airway and endotracheal tube. J Postgrad Med. 2001;47(3):181.
18.       Alhashky M, JBO A. Laryngeal Mask Airway in Ophthalmic Surgery; A Comparison Study. Bahrain Medical Bulletin. 2000;22(4).
19.       Kilickan L, Baykara N, Gürkan Y, Toker K. The effect on intraocular pressure of endotracheal intubation or laryngeal mask use during TIVA withoutthe use of muscle relaxants. Acta Anaesthesiol Scand. 1999;43(3):343-6.
20.       Whitford A, Hone S, O'Hare B, Magner J, Eustace P. Intraocular pressure changes following laryngeal mask airway insertion: a comparative study. Anaesthesia. 1997;52(8):794-6.
21.       Akhtar T, McMurray P, Kerr W, Kenny G. A comparison of laryngeal mask airway with tracheal tube for intraocular ophthalmic surgery. Anaesthesia. 1992;47(8):668-71.
22.       Watcha MF, White PF, Tychsen L, Stevens JL. Comparative effects of laryngeal mask airway and endotracheal tube insertion on intraocular pressure in children. Anesth Analg. 1992;75(3):355-60.
23.       Holden R, Morsman C, Butler J, Clark G, Hughes D, Bacon P. Intraocular pressure changes using the laryngeal mask airway and tracheal tube. Anaesthesia. 1991;46(11):922-4.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0