بررسی نگرش بیماران مبتلا به وارت تناسلی نسبت به بیماری خود در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال 1395-96

بررسی نگرش بیماران مبتلا به وارت تناسلی نسبت به بیماری خود در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال 1395-96

21 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیماری های مقاربتی (STD) از جمله بیماری هایی است که در حال حاضر شاهد افزایش بروز و شیوع آن در اکثر جوامع هستیم . آنچه که به عنوان بیماری مقاربتی یاد می کنیم تنها مربوط به ارتباط جنسی یک مرد با یک زن و تنها مقاربت واژینال نیست و هنگامی که حرف از این مبحث می شود باید به ارتباط جنسی بین افراد هموسکچوال و روش های مختلف مقاربتی نیز توجه داشت ، آنچنان که احتمال انتقال انواع مختلف STD در بین مردان همجنسگرا و مقاربت آنال بیشتر از سایر افراد و روش ها می باشد .
بیماری های مقاربتی دسته ای از بیماری ها هستندکه از راه ارتباط جنسی انتقال میابد از آن جمله می توان به نقص ایمنی اکتسابی (HIV) ، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)، سیفلیس و ... یاد کرد که در مطالعه ی پیش رو بیشتر به HPV و یکی از شایع ترین نشانه های آن که زگیل های تناسلی می باشد می پردازیم.
آنچه که HPV را برای ما حائز اهمیت خاص می کند ارتباط معنی دار آن با سرطان گردن رحم که دومین سرطان شایع در خانم ها در سراسر جهان و سرطان آلت تناسلی در آقایان و سرطان مقعد در هر 2 جنس است .لازم به ذکر است که می توان با استفاده از واکسن HPV به عنوان پیشگیری و یا بررسی های دوره ای در افراد مبتلا به این ویروس به میزان بسیار زیادی از موربیدیتی و مورتالیتی آن کاست و این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که بیماران مبتلا و حتی افراد غیر مبتلا نسبت به این مسئله آگاهی کافی  و نگرش صحیح داشته باشند .
267 بیمار مبتلا به وارت تناسلی پس از کسب رضایت آگاهانه در قسمت ابتدایی با انجام مصاحبه شفاهی از نظر متغیرهایی مانند سن ،جنسیت ،شغل ،تحصیلات ، وضعیت تاهل ، سابقه ی مصرف سیگار ،سابقه ی قبلی وارت تناسلی ،مدت بروز ضایعات ،دفعات درمان ،رابطه ی جنسی پرخطر ،مشاوره یSTD ،کد کرایو ، رضایت جنسی و علت بیماری مورد سوال قرار گرفتند.
سپس در قسمت دوم برای بررسی نگرش بیماران از یک  پرسشنامه فارسی شامل 50 سوال که  نحوه محاسبه امتیاز دهی به نگرش هر فرد به صورت مجموع امتیاز 50 سوال پرسشنامه که سوالات پرسشنامه به دو دسته Inform و IPQ تقسیم می شد که قسمت Inform ، 12 سوال ابتدایی را شامل میگردید و به نحوه ی انتقال بیماری ، روش های پیشگیری، مراقبت های پس از درمان و واکسن می پرداخت و قسمت IPQ ، 38 سوال انتهایی را شامل میگردید و به بررسی نگرش بیمار نسبت به طول مدت بیماری ، عواقب بیماری ، توان کنترل و تاثیر بیمار بر بیماری خود، تاثیر درمان بر بیماری ،درک بیمار از بیماری خود ، احساس بیمار به بیماری خود و چرخه های زمانی و امکان بروز مجدد می پرداخت. طی مشاوره با اساتید گروه و بررسی اولیه بر روی 40 بیمار در 2 نوبت با محاسبات انجام شده بر اساس فرمول کرونباخ روایی 0.80 و پایایی 0.701 به دست آمد .
در مجموع 267 بیمار، میانگین سنی 33.5 سال بود و 85 درصد بیمارن مذکر و 15 درصد مونث بودند. 46.8 درصد از بیماران تحصیلات دانشگاهی داشتند و 56.2 درصد تحصیلات غیر دانشگاهی یا بدون تحصیلات بودند. 61 درصد از بیماران متاهل و 36.3 درصد مجرد و 2.6 درصد مطلقه بودند و 44.9 سابقه مثبت مصرف سیگار داشتند و 55.1 سابقه مصرف سیگار نداشتند. 58.1 درصد از بیماران سابقه ی قبلی زگیل تناسلی را نداشته اند و در اولین دوره ی درمان یا در زمان تشخیص بودند و 41.9 درصد سابقه ی قبلی و درمان را داشته اند که به طور میانگین 16.19 ماه از زمان تشخیص می گذشته و میانگین 4.41 دفعه کرایو برای هر فرد وجود داشت. 66.7 درصد از بیماران سابقه ی رابطه ی جنسی بدون پروتکشن با فردی به جز شریک جنسی را می دادند و 33.3 درصد آنها از این نظر منفی بودند. 64.8 درصد از بیماران پیش از آن مشاوره ی STD دریافت نموده بودند و 35.2 درصد از آنها از این نظر منفی بودنده اند و در بحث رضایت از رابطه ی جنسی این پارامتر به صورت منفی به نظر میرسید و به نوعی عدم رضایت از رابطه ی جنسی وجود داشت.
میانگین نگرش بیماران در قسمت راه های انتقال بیماری و پیشگیری 57.41 درصد، در قسمت واکسن 60.37 درصد، در قسمت درمان و پیگیری 75.12 درصد، در قسمت طول مدت بیماری 52.58 درصد، در قسمت عواقب بیماری 53.41 درصد، در قسمت توان کنترل بیمار بر بیماری خود 67.45 درصد، در قسمت تاثیر درمان بر بیماری 72.2 درصد، در قسمت درک بیمار نسبت به بیماری خود 73.1 درصد، در قسمت احساس بیمار نسبت به بیماری خود 57.0 درصد و  در قسمت چرخه های زمانی بیماری 52.06 درصد می باشد.
افراد مونث نگرش بالاتری در قسمت درمان و پیگیری (P-value=0.000) نسبت به افراد مذکر داشتند و تحصیلات دانشگاهی و بالاتر با نگرش بهتری نسبت به واکسن(p-value=0.033)، درمان و پیگیری(p-value=0.000)، تاثیر درمان بر بیماری (p-value=0.030)و چرخه های زمانی بیماری (p-value=0.007) همراه بود.کارمندان و بازنشستگان نگرش بهتری نسبت به درمان و پیگیری (p-value=0.011)  داشتند و بین مصرف سیگار با نگرش بیماران نسبت به بیماری خود (p-value=0.036) ارتباط معنی داری وجود داشت بدین صورت که افرادی که سیگار مصرف نمی کردند نسبت به افرادی که سیگار مصرف می کردن درک بالاتری نسبت به بیماری خود داشتند.
سابقه ی قبلی وارت تناسلی با نگرش نسبت به طول مدت بیماری (p-value=0.000) و عواقب بیماری (p-value=0.007) ارتباط داشت و افزایش دفعات درمان به صورت معنی داری با نگرش بیماران نسبت به واکسن (p-value=0.006)، درمان و پیگیری (p-value=0.034)، طول مدت بیماری (p-value=0.000)، عواقب بیماری (p-value=0.000)، درک بیماری (p-value=0.046) و چرخه های زمانی بیماری (p-value=0.000) ارتباط داشت.
طولانی شدن مدت بروز باعث بهبود نگرش بیماران نسبت به واکسن (p-value=0.006)، درمان و پیگیری (p-value=0.007)، طول مدت بیماری (p-value=0.000) و چرخه های زمانی بیماری (p-value=0.026) شده است .
بین مشاوره ی اس تی دی و نگرش بیماران نسبت به درمان و پیگیری (P-value=0.013) ارتباط معنی داری وجود داشت و با افزایش نارضایتی جنسی، نگرش نسبت به درمان و پیگیری (P-value=0.000)، عواقب بیماری (P-value=0.000) و احساس بیمار نسیت به بیماری خود (P-value=0.001) بهبود یافته است.
ارتباط معنی داری بین دانستن علت صحیح بیماری با بهبود نگرش نسبت به راه های انتقال بیماری و پیشگیری (P-value=0.002)، درمان و پیگیری (P-value=0.006)، طول مدت بیماری (P-value=0.011)و عواقب بیماری (P-value=0.023) وجود داشت.
كليد واژه ها :
زگیل تناسلی ،ویروس اچ پی وی، نگرش ، بیماری های مقاربتی ، STD
 
مشخصات دانشجو:
نام: ستار ساعی
رشته تحصيلي: پزشکی
مقطع:دکتری عمومی
گروه آموزشي: پوست  
پست الكترونيك دانشجو: saei.sattar@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما :دکتر عابدینی / دکتر نسیمی
اساتید داور : دکتر قندی / دکتر عزیز پور
زمان دفاع :
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 12
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Assessment of Knowledge in patients with genital warts about their disease who refers to Razi hospital dermatology clinic in the years 1395-96
 
Abstract: HPV is a virus that transmits through sexual intercourse and direct skin contact. It is the most common sexual transmitted infection. Most of HPV patients are unaware that they are afflicted. Lack of definite cure and inability in eradication of virus makes prevention the best option against HPV. It is only achievable through vaccination, and a change in perception of patients and intact individuals as well as society (as a whole) toward this infection.
In this study we demonstrate a strong correlation between lifespan of lesions and sexual satisfaction with patient’s attitude. Also previous history of sexual warts, frequency of treatment, and disease agent has minor interdependence with some of determining parameters in patient’s attitude. Other parameters including age, gender, occupation, educational background, marital status, smoking record, high-risk sexual encounters, STD consultation, extent of infection, and cause of disease has no association with patient’s attitude.
 
Keywords: HPV, STD, attitude, Genital Wart
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1- Wang, Zixin, et al. "Acceptability of HPV vaccines and perceptions related to genital warts and penile/anal cancers among men who have sex with men in Hong Kong." Vaccine 31.41 (2013): 4675-4681.
2- Piñeros, Marion, et al. "HPV knowledge and impact of genital warts on self esteem and sexual life in Colombian patients." BMC public health 13.1 (2013): 1.
3- Hussain, Showket, et al. "Perception of human papillomavirus infection, cervical cancer and HPV vaccination in North Indian population." PloS one9.11 (2014): e112861.
4- Lau, Joseph TF, et al. "Perceptions of HPV, genital warts, and penile/anal cancer and high-risk sexual behaviors among men who have sex with men in Hong Kong." Archives of sexual behavior 43.4 (2014): 789-800.
5- Khurana, Shalinee, Heather L. Sipsma, and Rachel N. Caskey. "HPV vaccine acceptance among adolescent males and their parents in two suburban pediatric practices." Vaccine 33.13 (2015): 1620-1624.
6- Nadarzynski, Tom, et al. "Human papillomavirus and vaccine-related perceptions among men who have sex with men: a systematic review." Sex Transm Infect 90.7 (2014): 515-523.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0