بررسی رابطه ی سرمایه روانشناختی با سلامت روان در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصردر سال1397

بررسی رابطه ی سرمایه روانشناختی با سلامت روان در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصردر سال1397

1 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مقدمه وهدف : ناباروری یعنی بارور نشدن یک زوج پس از یک سال تماس جنسی منظم که بدون استفاده از روش‌های پیش‌گیری از بارداری ‌باشد. 5/48 میلیون زوج در جهان از ناباروری رنج میبرند. سنجش میزان سلامت روان زنان نابارور، نشان داده که این گروه نسبت به جمعیت نرمال از سطح سلامت روان کمتری برخوردارند. سرمایه روانشناختی که یکی از شاخص‌های روانشناسی مثبت‌گراست با ویژگی‌هایی از قبیل خودکارامدی، خوشبینی، امیدواری و تاب‌آوری تعریف می‌شود. سرمایه روانشناختی یک فاکتور محافظت‌کننده علیه مشکلات روانشناختی می‌باشد. هدف از مطالعه بررسی رابطه ی سطح سرمایه روانشناختی زنان نابارور با سطح سلامت روان است. در صورتی که سطح سرمایه روانشناختی ارتباط مستقیمی با سطح سلامت روان داشته باشد ، می‌توان از مدل‌های مداخله‌ای سرمایه روانشناختی در جهت ارتقا سلامت روان  و سیر درمان زنان نابارور استفاده کرد.
روش بررسی : این مطالعه از نوع cross sectional میباشد. جمعیت مورد مطالعه زنان ناباروی هستند که در سال 1397به کلینیک ناباروی بیمارستان ولی عصر تهران مراجعه کردند.افراد مورد مطالعه زنانی هستند که پس از یک سال تماس جنسی منظم بدون استفاده از روش های پیشگیری از بارداری , باردار نشده اند.زنان بامشکلات روانشناسی قبلی , افراد با علت نازایی مردانه  و نازایی ثانویه  شامل نمیشوند. تعداد290 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.دو پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی و سلامت روان در اختیارشان گذاشته شد. تعداد 280 پرسشنامه کامل جمع آوری و تحلیل های توصیفی واستنباطی با نرم‌افزار آماریspss  بر روی داده ها انجام شد.
نتایج: ۳ درصد ( ۹ نفر ) زنان نابارور شرکت کننده در مطالعه سن زیر ۲۰ سال ، ۴۱ درصد ( ۱۱۶ نفر ) ۲۱ تا ۳۰ سال ، ۴۳ درصد ( ۱۲۲ نفر ) ۳۱ تا ۴۰ سال و ۱۱ درصد ( ۳۳ نفر ) بالای ۴۰ سال بودند . 69درصد ( ۱۹۴ نفر ) افراد شرکت کننده در مطالعه تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند. سطح سرمایه روان شناختی با سطح امتیاز سلامت روان با ضریب همبستگی (۴۲۴/۰- )رابطه منفی معنا داری داشت. میانگین خود باوری افراد مورد مطالعه ۹/۴+۹۳/۲۷ , امیدواری ۷/۴+۲/۲۷ , انعطاف پذیری ۸/۴+۳/۲۴ , خوشبینی ۵+۸/۲۶ و سرمایه روان شناختی ۱/۱۶+۴/۱۰۶ اندازه گیری شد. میانگین نمره علائم جسمانی ۵/۳+۶/۵ ، علائم اضطرابی ۲/۴+۲/۶ ,عملکرد اجتماعی۱/۲+۴/۶ , علائم افسردگی ۴+۸/۳ و سلامت روان ۱+۱۱/۲۲  اندازه گیری شد . 7/55 درصد افراد مورد مطالعه اختلال علائم جسمانی ۴۰درصد اختلال اضطرابی 4/50درصد اختلال عملکرد اجتماعی ,2/23درصد اختلال افسردگی و ۴۰درصد افراد مورد مطالعه سطح سلامت روان پایین تر از نرمال داشتند.
بحث ونتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سلامت روان زنان نابارور با سطح سرمایه روانشناختی ارتباط دارد.۴۰ درصد زنان نابارور شرکت کننده در این مطالعه اختلال سلامت روان داشتند.حدود نیمی از زنان نابارور اختلال علایم جسمانی ، اختلال اضطرابی و اختلال عملکرد اجتماعی داشتند . می توان با افزایش سطح سرمایه روانشناختی سطح سلامت روان زنان نابارور را افزایش داد.
 
كليد واژه ها :
ناباروری ,سلامت روان , سرمایه روانشناختی ,زنان نابارور , اضطراب ,افسردگی
 
مشخصات دانشجو:
نام:           معصومه مرتضایی فریزهندی      رشته:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پزشکی عمومی     مقطع: دکترای حرفه ای     گروه آموزشي:   پزشکی       پست الكترونيك دانشجو:m.shaghayegh4161@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:  دکترمینا جعفرآبادی(دانشیارزنان و زایمان-نازایی) ـدکتر عباس نرگسیان (استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
زمان دفاع : دوشنبه ۱۶/۲/۱۳۹۸ ساعت ۱۲
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Investigating the Relationship between Psychological Capital and Mental Health in Infertile Women Referring to Valiـ-asr Hospital in 1397
Abstract:
 Background : Infertility is defined as not being able to get pregnant despite having frequent, unprotected sex for at least a year.48/5  million couple in the world suffer from infertility, infertile women have lower mental health than the normal population Positive psychological capital is defined as the positive and developmental state of an individual as characterized by high self-efficacy, optimism, hope and resiliency Psychological capital is a protective factor against psychological problems.The aim of this study was to investigate the relationship between the level of psychological capital and mental health among infertile women
Methods and material: It is a cross sectional study. The study population is women who were referred to the Infertile Clinic of Vali-e-Asr Hospital in 1397. Two standard questionnaires were provided for psychological capital and mental health.in total 290 questionnaires were distrusted and 280 were completed and returned.collected data was analysed using spss software.
Results: findings showed that there is a significant positive relationship between the psychological capital and mental health .40 percent of infertile women had mental health problem.
Conclusion: The level of psychological capital has a direct relation with mental health. Interventions of psychological capital can be used to improve the mental health and the course of treatment of infertile women.
 
Keywords: psychological capital, mental health, infertility, infertile women, depression ,anxiety
 
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.      Mosher, W.D. and W.F. Pratt, Fecundity and infertility in the United States: incidence and trends. Fertility and sterility, 1991. 56(2): p. 192-3.
2.      Mascarenhas, M.N., et al., National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS medicine, 2012. 9(12): p. e1001356.
3.      Agarwal, A., et al., A unique view on male infertility around the globe. Reproductive biology and endocrinology, 2015. 13(1): p. 37.
4.      Kazmi, S.F., A. Jadoon, and A. Rehman, Impact of infertility duration on mental health of infertile women. J. Soc. Obstet. Gynaecol. Pak, 2016. 6(2): p. 83.
5.      Greil, A.L., Infertility and psychological distress: a critical review of the literature. Social science & medicine, 1997. 45(11): p. 1679-1704.
6.      Belevska, J., The impact of psycho-education on in vitro fertilisation treatment efficiency. prilozi, 2015. 36(2): p. 211-216.
7.      Yusuf, L., Depression, anxiety and stress among female patients of infertility; A case control study. Pakistan journal of medical sciences, 2016. 32(6): p. 1340.
8.      Ramezanzadeh, F., et al., A survey of relationship between anxiety, depression and duration of infertility. BMC women's health, 2004. 4(1): p. 9.
9.      Lapane, K.L., et al., Is a history of depressive symptoms associated with an increased risk of infertility in women? Psychosomatic medicine, 1995. 57(6): p. 509-513.
10.    Cwikel, J., Y. Gidron, and E. Sheiner, Psychological interactions with infertility among women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2004. 117(2): p. 126-131.
11.    Luthans, F., C.M. Youssef, and B.J. Avolio, Psychological capital: Developing the human competitive edge. 2007.
12.    Shakarami, M., et al., The predictive role of psychological capital, psychological hardiness and spiritual intelligence in students’ psychological well-being. Journal of Research and Health, 2014. 4(4): p. 935-943.
13.    Organization, W.H., The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope. 2001: World Health Organization.
14.    Namdar, A., et al., Quality of life and general health of infertile women. Health and quality of life outcomes, 2017. 15(1): p. 139.
15.    Estiri, M., et al., The impact of psychological capital on mental health among Iranian nurses: considering the mediating role of job burnout. SpringerPlus, 2016. 5(1): p. 1377.
16.    Luthans, F., et al., The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human resource development quarterly, 2010. 21(1): p. 41-67.
17.    Luk, B.H.-K. and A.Y. Loke, The impact of infertility on the psychological well-being, marital relationships, sexual relationships, and quality of life of couples: A systematic review. Journal of sex & marital therapy, 2015. 41(6): p. 610-625.
18.    Hanson, B., et al., Female infertility, infertility-associated diagnoses, and comorbidities: a review. Journal of assisted reproduction and genetics, 2017. 34(2): p. 167-177.
19.    زهره, خ., عوامل پيش‏ بيني كننده سلامت روان در زوج هاي نابارور.
20.    Moghadam, M.H.B., et al., Evaluation of the general health of the infertile couples. Iranian journal of reproductive medicine, 2011. 9(4): p. 309.
21.    جميله, ش., et al., رابطه سلامت عمومي با شادکامي، احساس حقارت و تعارضات زناشويي در زنان نابارور شهرستان بروجرد.
22.    بهشتیان, et al., مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت, 2018. 7(27): p. 81-99.
23.    Nicoloro-SantaBarbara, J.M., et al., Psychological and emotional concomitants of infertility diagnosis in women with diminished ovarian reserve or anatomical cause of infertility. Fertility and sterility, 2017. 108(1): p. 161-167.
24.    Ferreira, M., et al., Quality of life of women with infertility. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015. 165: p. 21-29.
25.    Ying, L.Y., L.H. Wu, and A.Y. Loke, Gender differences in experiences with and adjustments to infertility: a literature review. International journal of nursing studies, 2015. 52(10): p. 1640-1652.
26.    Ogawa, M., K. Takamatsu, and F. Horiguchi, Evaluation of factors associated with the anxiety and depression of female infertility patients. BioPsychoSocial medicine, 2011. 5(1): p. 15.
27.    Boivin, J., E. Griffiths, and C.A. Venetis, Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: meta-analysis of prospective psychosocial studies. BmJ, 2011. 342: p. d223.
28.    Franco, J.G., et al., Psychological evaluation test for infertile couples. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2002. 19(6): p. 269-273.
29.    Lok, I.H., et al., Psychiatric morbidity amongst infertile Chinese women undergoing treatment with assisted reproductive technology and the impact of treatment failure. Gynecologic and obstetric investigation, 2002. 53(4): p. 195-199.
30.    Goldberg, D.P. and V.F. Hillier, A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological medicine, 1979. 9(1): p. 139-145.
31.    Goldberg, D.P., User's guide to the General Health Questionnaire. Windsor, 1988.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0