بررسی عوارض عمده و جزئی رخ داده در بخش ریکاوری اتاق عمل بیمارستان شریعتی در شش ماهه دوم سال 1396

بررسی عوارض عمده و جزئی رخ داده در بخش ریکاوری اتاق عمل بیمارستان شریعتی در شش ماهه دوم سال 1396

22 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دوره ی ریکاوری به زمان بین پایان عمل جراحی تا به دست آوردن کامل کنترل رفلکس های راه هوایی اطلاق میشود، در این دوره ممکن است عوارض فوری بعد از عمل ایجاد شود.بخش PACU یا ریکاوری به عنوان مکانی شامل پرسنل،تجهیزات و امکانات برای مدیریت بیماران و عوارض بعد از عملشان تعریف میشود. وقوع عوارض عمده در PACU عموما نادر است اما حتی عوارض جزئی رخ داده به شکل معناداری در افزایش میزان ناخوشی و مرگ و میر و هزینه های مراقبتی نقش دارند. این مطالعه با هدف بررسی بروز عوارض رخ داده و تاثیر عوامل گوناگون در ایجاد این عوارض در بخش ریکاوری اتاق عمل بیمارستان شریعتی انجام شد.
ابزارها و روش ها: به روش سرشماری تعداد 190 نفر بیمار زن ومرد به صورت تصادفی که تحت انواع جراحی های الکتیو قرار میگرفتند و سپس وارد ریکاوری 1 و 2 میشدند تحت مطالعه و بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بود که اجزای این پرسشنامه شامل خصوصیات فردی(مثل سن و جنس و وزن) و نوع عمل جراحی و مدت آن،نوع بیهوشی وعلائم حیاتی اولیه بیماران شامل(فشارخون؛ضربان قلب و O2sat) و همچنین عوارض پس از بیهوشی شامل: خونریزی،درد،لرز،تهوع و استفراغ وعوارض تنفسی و عوارض قلبی-عروقی بود. فشارخون و تعداد ضربان قلب  و O2sat بیماران قبل و بعد از جراحی توسط مانیتور استانداردی که کنار هر تخت وجود داشت نشان داده شده و توسط تکنیسین بیهوشی ثبت میگردید. در رابطه با وجود یا عدم وجود تهوع و استفراغ و درد از خود بیماران در ریکاوری سوال میشد؛ شدت دردشان بر اساس مقیاس VAS طبقه بندی می شد. همچنین لرز و خونریزی از محل جراحی در صورت وجود ثبت می گردید. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار spss آنالیز شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مطالعه ی حاضر از جهت شیوع عوارض در PACU؛ بیشترین عارضه ی رخ داده آریتمی بود که از این میان تاکی کاردی سهم بیشتری نسبت به برادی کاردی داشت.عارضه ی بعدی رخ داده درد(متوسط-شدید) بود. Shivering (لرز) سومین عارضه ی شایع در ریکاوری بود. در ریکاوری هیچ کدام از بیماران عارضه ی خونریزی نداشتند. بین نوع بیهوشی و هیچکدام از عوارض ارتباط معنی داری وجود  نداشت. بیشترین میزان لرز در عمل های جراحی که بالای 3 ساعت طول کشیده بودند رخ داده بود. بین سن و جنسیت و نوع عمل و مدت زمان آن با برخی از عوارض رخ داده ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای عوارض در ریکاوری( آریتمی، درد و لرز به عنوان سه عارضه ی شایع در این مطالعه) و با در نظر گرفتن اثرات آن ها (حتی عوارض جزئی) بر روی بیماران و باری که به لحاظ وقت و هزینه بر روی سیستم مراقبت و سلامت ایجاد می شود  به نظر می رسد که استفاده از سیستم مانیتورینگ استاندارد، پرسنل آموزش دیده، رسیدگی به موقع و دقیق به بیماران و تجهیز امکانات PACU می تواند کمک شایانی به سیستم سلامت و میزان رضایت مندی بیماران و کاهش مورتالیتی و موربیدیتی نماید.  همچنین با توجه به شیوع بالای آریتمی پیشنهاد می شود که تحقیقات بعدی جهت بررسی بیشتر عوامل موثر بر ایجاد آریتمی و راهکارهایی جهت کاهش میزان آن انجام شود.
كليد واژه ها : ریکاوری، عوارض، آریتمی، فشارخون، مرگ و میر، هزینه های مراقبتی
 
مشخصات دانشجو:
نام:فرناز نیک فر     رشته تحصيلي: پزشکی     مقطع: دکترای عمومی       گروه آموزشي: بیهوشی 
پست الكترونيك دانشجو: farnaznikfr@gmail.com
اساتيد راهنما و داور: دکتر امیدعظیم عراقی، دکتر علی موافق، دکتر آرش هروآبادی، دکتر سید مجتبی مرعشی، دکتر علیرضا خواجه نصیری
زمان دفاع : 12/3/98
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Minor & Major Complications related to anesthesia in Post Anesthesia Care Unit in Shariati  hospital at the second six month 96
 
Abstract:
Background and Objectives: Recovery period is the period of time between finishing a surgery and obtaining the thorough reflex control of aerial surveillance in which post operative effects may occur. PACU or recovery section is a section containing personnel, equipments and facilities for managing the patients and their post operative effects. Major effects rarely occur in PACU but even the minor ones can significantly increase the rate of morbidity, mortality and care costs. The aim of this study is to examine the effects occurrence and the influence of different factors in occurring these effects in the Shariati hospital’s recovery.

Materials & Methods:
190male and female patients, undergone different elective surgeries and then entered into recovery 1 and 2 were accidently studied. The research material was questionnaire containing personal information (e.g. age, gender and weight), the surgery type and duration, the type of anesthesia and the patients’ primary vital signs (blood pressure, heart rate ad O2sat) and also the post anesthesia effects such as: bleeding, pain, shivering, nausea and vomiting, respiratory effects and cardiovascular effects. The patients’ Blood pressure, heart rate and O2sat were shown on a standard monitor beside every bed before and after surgery and were recorded by an anesthetist. Patients were asked in the recovery whether they have nausea and vomiting and pain or not. Severity of their pain were categorized on the basis of VAS. Shivering and bleeding in the operated spot were too recorded in case they exist. The obtained information was analyzed by SPSS. Significant level was considered 0.05.

Findings:
in this study the following findings obtained relating to PACU effects:
the main occurred effect was arrhythmia, with tachycardia more than bradycardia. The next effect was pain (average- severe). Shivering was the third effect in the recovery. No patient has bleeding in the recovery. There were no significant relationship between type of
anesthesia and the effects. The maximum shivering rate were occurred in the surgeries lasting more than 3 hours. There were a significant relationship between age, gender, type of the surgery and duration of it with some of the occurred effects.


Conclusion:
Regarding the highly occurred effects in recovery (arrhythmia, pain and shivering as three most occurred effects in the study) and considering their influences (even the minor effects) on the patients and the burden of time and costs imposed on the health care system, it seems that using standard monitoring system, instructed personnel, well-timed and accurate caring of the patients and equipping PACU can tremendously help the health care system and the patients’ satisfaction and decrease the mortality and morbidity. Also, regarding the high rate of arrhythmia it is recommended that further research might look for more examination of the effective factors in appearance of  arrhythmia And  finding solutions for decreasing its rate.

Keywords: Recovery, effects, arrhythmia, blood pressure, mortality, care costs

 
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.Shauna ElyTarracMSN, RN, CPAN. A Description of Intraoperative and Postanesthesia Complication Rates. Journal of  PeriAnesthesia Nursing. 2006; 21(2): 88-96

2. Allan W. Belcher, MD, Steve Leung, MD, Barak Cohen, MD, Dongsheng Yang, MS , Edward J. Mascha, PhD , AlparslanTuran, MD .et al. Incidence of complications in the post-anesthesia care unit and associated healthcare utilization in patients undergoing non-cardiac surgery requiring neuromuscular blockade: A single center study. Journal of Clinical Anesthesia. 2017; 43: 33-8
3. White, Michelle C. MBChB*,+; Barki, Brian J. MD*,++; Lerma, Stephen A. MHS*; Couch,Sarah Kate BA[S]; Alcorn, Dennis MS[S]; Gillerman, Richard G. MD||. A Prospective Observational Study of Anesthesia-Related Adverse Events and Postoperative Complications Occurring During a Surgical Mission in Madagascar. Anesthesia & Analgesia.2018; 127(2): 506-12

4.لنگرNickPrestonلنگر,MaggieGregory.Patient recovery and the post-anaesthesia care unit (PACU).Anaesthesia& Intensive Care Medicine.2015; 16(9): 443-5

 
5.Poorsheykhian M, EmamiSigaroodi A.H, Kazamnejad E, Raoof M. Incidence of Post Anesthesia Complications in Recovery Room. Journal of Guilan University of Medical sciences. 2019;21(82): 8-14
6. Daniel B. Kellner , Richard D. Urman, Penny Greenberg , Ethan Y. Brovman.Analysis of adverse outcomes in the post-anesthesia care unit based on anesthesia liability data.Journal of Clinical Anesthesia.2018; 50:48-56
7.Hashemi S.M, Mohseni G.R, Zaer A, Jazayeri S.M, Ataei M.H, Esmailijah A.A. Using Ondansetron in Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting Induced by Intravenous Patient Control Analgesia with Fentanyl in Patients Undergoing Knee SurgeriesShefaye Khatam.2015;3(3): 7-14
8.Dabir S, Parsa T, Radpay B. The Incidence of Postanesthesia Shivering and Clinical Relevant Factors in Women in Javaheri Hospital in Tehran. J MazandUniv Med Sci. 2010; 20(78): 42-48
9. Tennant I, Augier R, Crawford-Sykes A, Ferron-Boothe D, Meeks-Aitken N, Karen J et al . Minor postoperative complications related to anesthesia in elective gynecological and orthopedic surgical patients at a teaching hospital in Kingston, Jamaica. Rev. Bras. Anestesiol. 2012; 62(2): 193-198
10. M. Garfielda J, B. Garfieldb F, Kodalia B, Sarina P, Liua X, C. Vacanti J. A postoperative visit reveals a significant number of complications undetected in the PACU. Perioperative Care and Operating Room Management. 2016; 2: 38-46
11.  Sayed Hajnour M, S K Tan P,  Eldawlatly A,A Alzahrani T, E Ahmed A , Khokhar RS. Adverse events survey in the postanesthetic care unit in a teaching hospital. Saudi Journal of Laparascopy. 2016; 1(1): 13-16
12. Peng Y, Zhang W, Kass IS, Han R. Lidocaine Reduces Acute Postoperative Pain After Supratentorial Tumor Surgery in the PACU.  Journal of Neurosurgical Anesthesiology. 2016; 28(4): 309-15
13. Rim J CH, A Kim J, In Hong J, Park S Y, Lee J H, Chung CH J et al. Risk factors of emergence agitation after general anesthesia in adult patients. Anesth Pain Med 2016; 11(4): 410-16
14.  Dominique Bruins S,  Meng Choo Leong P, Yi Ng SH. Retrospective review of critical incidents in the post-anaesthesia care unit at a major tertiary hospital. Singapore Med J. 2017; 58(8):  497–501.
15. Abd El-Raheem M Dowidar, Ahmed S Basuni, Rehab S EL-kalla, Gehan M Eid. Influence of severity of obstructive sleep apnea on postoperative pulmonary complications in patients undergoing gastroplasty. Tanta Medical Journal. 2016; 44(2): 58-63
16. Al-Jabari A,Massad I, Al-Zaben KH. Post-Operative Nausea, Vomiting and Pain Score in Post Anesthesia Care Unit (PACU) at Jordan University Hospital. Journal of Anesthesia & Clinical Reaserch. 2016; 7(1): 595
17.  Liu SH-K, Chen G, Yan B, Huang J,  Xu  H. Adverse Respiratory Events Increase Post-anesthesia Care Unit Stay in China. Current Medical Science. 2019; 39(2): 325-29
18. Entezari-asl  M, Ghodrati  M, Ebadizare  H, Isazadehfar  K. Prevalence of post-Anesthetic complications in Fatemi and Alavi Hospitals Ardabil. Ardabil Univ Med Sci. 2002; 2(2): 12-18
19. Nourizadeh M  , Rostami M, Saeedi F  , Hasan Niknejad H, Tatari M. Evaluation of the Incidence of Post - anesthetic Complications in Recovery Unit of 9 - day Hospital in Torbat - e – Heydaryieh. Modern Care Journal. 2018; 15(2): e74011
20. Khobrani, M. A., Camamo, J. M., & Patanwala, A. E. Effect of Intravenous Acetaminophen on Post-Anesthesia Care Unit Length of Stay, Opioid Consumption, Pain, and Analgesic Drug Costs After Ambulatory Surgery. P & T : a peer-reviewed journal for formulary management. 2017; 42(2): 125–139.

21. لنگرNorton M, Xaráلنگر D, Parenteلنگر D, Barbosa Mلنگر, Abelha F.J. Residual neuromuscular block as a risk factor for critical respiratory events in the post anesthesia care unit. Revista Española de Anestesiología y Reanimación. 2013; 60(4): 190-96

 
22. Sinan Yılmaz, Dilek Yılmaz. The effect of intraoperative fluid volume on postoperative vomiting in pediatric patients undergoing otorhinolaryngological surgery. J Contemp Med.  2019; 9(1): 21-26

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0