بررسی فراوانی دیابت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 96 – 1397

بررسی فراوانی دیابت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 96 – 1397

24 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
امروزه بانکهای اطلاعاتی و تحلیل های آماری در پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است . متاسفانه هنوز این مهم در کشور عزیزمان ایران نهادینه نشده است . و بسیاری از اطلاعات بیماران که به لحاظ آماری می تواند راه گشا باشد جمع اوری نمی گردد . اما راجع به دیابت: شیوع دیابت در کشورهای در حال توسعه و و  توسعه یافته هر دو در حال افزایش است. با توجه به شیوع بالا و رو به افزایش این بیماری در جامعه بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران و هم چنین افزایش طول عمر بیماران دیابتی، نیاز به اعمال جراحی در این گروه افزایش یافته است با القای بیهوشی و انجام اعمال جراحی تغییرات متابولیک ایجاد شده، کنترل قند افراد دیابتی را با مشکلاتی مواجه می سازد. از طرفی کنترل دقیق تر قند خون قبل از عمل و طی عمل جراحی سبب کاهش خطر عفونت، حوادث قلبی عروقی، ناتوانی و مرگ ومیر شده، باعث تسریع در بهبود زخم و کاهش طول مدت اقامت در بیمارستان می گردد. به منظور کنترل بهتر دیابت و رسیدن به چنین هدفی لازم است از نوع دیابت، وضعیت کنترل متابو لیک و وجود عوارض مزمن دیابت قبل از عمل اطلاع دقیق حاصل شود و از بهترین روش کنترل و پایش همو دینامیک و متابولیک طی عمل استفاده گردد. با توجه به این اطلاعات به لزوم هر چه بیشتر شناسایی بیماران دیابتی قبل از اعمال جراحی تاکید میشود.


مواد و روشها: در این مطالعه به منظور گردآوری داده ها از فرم جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد که در برگیرنده کلیه متغیرهای مورد مطالعه می باشد.به این ترتیب که داده های مورد نیاز ازپرونده پزشکی تک تک افراد مورد مطالعه استخراج و در فرم مربوطه ثبت می گردد.  این مطالعه به شکل یک مطالعه توصیفی و به روش مقطعی در بیمارستان فارابی انجام شده است .
گروه هدف کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در یک بازه زمانی یک ساله بوده که تحت اعمال جراحی مختلف چشمی قرار می گیرند . در این مطالعه کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیهوشی که تحت معاینه و شرح حال توسط متخصص بیهوشی قرار میگیرند وارد مطالعه شده و ضمن ثبت مشخصات دموگرافیک بیماریهای زمینه ای بیماران ثبت میگردد . این مطالعه یک بررسی آماری از نظر انسیدانس دیابت در این بیماران می باشد .

نتایج: در بررسی کلی مطالعه فراوانی دیابت در بین 250نفری که تحت بررسی قرار گرفتند 7.6% گزارش شده که معنادار است. در این بین بخش های گلوکوم و رتین و مجاری اشکی بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند.از نظر جنسیتی تفاوتی در فراوانی دیابت بین دوجنس مذکر و مونث گزارش نشد. در توزیع سنی 95درصد بیماران دارای دیابت در گروه سنی بالای 40سال و 63درصد در گروه سنی بالای 60سال بودند که این درصدها از رابطه مستقیم افزایش سن و فراوانی دیابت خبر می دهند.


كليد واژه ها : دیابت – فراوانی – اعمال جراحی – بیماری های چشم - بیهوشی
مشخصات دانشجو:
نام: شیوا اسکندری   
 رشته تحصيلي: پزشکی
  مقطع: دکترای عمومی
 گروه آموزشي:  بیهوشی بیمارستان فارابی         
 eskandari92sh@gmail.com الکترونیک دانشجو:
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین احمد بهبهانی
دکتر مهرداد شروقی  
 اساتيد مشاور : دکتر سید حسن صدرالسادات
دکتر امیر عباس یاقوتی
دکتر مهرداد گودرزی
اساتيد داور: دکتر صنعت کارفر
دکتر اسپهبد
زمان دفاع :
   روز :سه شنبه    تاريخ:25/2/97     ساعت:7.30 صبح
مكان دفاع به آدرس: میدان قزوین – بیمارستان فارابی – اتاق عمل2 کلاس پزشکان
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: prevalence and incidence of diabetes in patients visiting the pre operation anesthesiology clinic in farabi hospital (1396-97)
Abstract:
Keywords: diabetes – prevalence - surgery – anesthesiology – eyes disease

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1:Attanasio AF., et al. (2011). Prevalence and incidence of diabetes mellitus in adult patients on growth hormone replacement for growth hormone deficiency: a surveillance database analysis, J Clin Endocrinol Metab, 96(7):2255-61.

2: Hsu JH., et al. (2011). Incidence of diabetes in patients with schizophrenia: a population-based study, Can J Psychiatry, 56(1):19-26.

3: Child CJ., et al. (2011). Prevalence and incidence of diabetes mellitus in GH-treated children and adolescents: analysis from the GeNeSIS observational research program, J Clin Endocrinol Metab, 96(6):E1025-34.

4: Polakowska M., et al.(2011). Incidence of diabetes in the Polish population: results of the Multicenter Polish Population Health Status Study—WOBASZ, Pol Arch Med Wewn, 121(5):156-63.

5: de la Hera JM., et al. (2013). Real incidence of diabetes mellitus in a coronary disease population, Am J Cardiol, 111(3):333-8.

6: Spradling PR., et al. (2013). Incidence of diabetes mellitus in a population-based cohort of persons with chronic hepatitis B virus infection, J Viral Hepat, 20(7):510-3.

7: Tran F., et al. (2014). Population-based incidence of diabetes in Australian youth aged 10-18 yr: increase in type 1 diabetes but not type 2 diabetes, Pediatr Diabetes, 15(8):585-90.

8: Tripathi A., et al. (2014). Incidence of diabetes mellitus in a population-based cohort of HIV-infected and non-HIV-infected persons: the impact of clinical and therapeutic factors over time, Diabet Med, 31(10):1185-93.

9: Végh D., et al. (2015). Change in the incidence of diabetes mellitus in oral cancer patients based on a long-term comparative study, Fogorv Sz, 108(1):9-12.

10: Lage MJ., et al. (2007). Association between androgen-deprivation therapy and incidence of diabetes among males with prostate cancer, Urology, 70(6):1104-8.

11: Aggarwal G., et al. (2013). Prevalence of diabetes mellitus in pancreatic cancer compared to common cancers, Pancreas, 42(2):198-201.

12: Kerr D., et al. (2016). Use of a Publicly Available Database to Determine the Impact of Diabetes on Length of Hospital Stay for Elective Orthopedic Procedures in California, Popul Health Manag, [Epub ahead of print]


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0