بررسی ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به خالهای دیسپلاستیک نمونه برداری شده در بیمارستان رازی بین سالهای 1390 تا 1395

بررسی ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به خالهای دیسپلاستیک نمونه برداری شده در بیمارستان رازی بین سالهای 1390 تا 1395

22 5 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
خالهای دیسپلاستیک همواره عامل اختلاف نظر بین پزشکان در حیطه تشخیص و درمان بوده است با توجه به نقش قابل توجه این خال ها در افزایش ریسک ابتلا به ملانوم تشخیص به موقع و درست آنها و در نظر گرفتن راهکار صحیح در پیگیریهای پس از تشخیص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در نتیجه، بررسی ویژگی های مختلف دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک این خالها کمک شایانی به تشخیص و درمان به موقع و کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از آنها خواهد کرد. متاسفانه تاکنون تحقیقات کمی در زمینه ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک خالهای دیسپلاستیک در شرایط بومی کشور انجام شده است و نیاز به چنین مطالعه­ای برای تعیین راهکارها و گایدلاینهای بالینی بومی در برخورد با این خالها بسیار مهم و مورد نیاز است، به همین دلیل برآن شدیم تا ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به خالهای دیسپلاستیک نمونه برداری شده در بیمارستان رازی بین سالهای 1390 تا 1395 را بررسی کنیم. به امید آنکه با در دست داشتن اطلاعات دقیق تر و بومی در کشور، با توجه به خصوصیات بیماران به شیوه کاراتری آنها را مدیریت و درمان کرده و از موربیدیتی و مورتالیتی­های مرتبط با آن در جامعه بکاهیم.
این مطالعه به صورت cross sectional و گذشته‌نگر بر روی 135 پرونده از بیماران نمونه برداری شده در بیمارستان تخصصی پوست رازی تهران بین سال های 1390 و 1395 هجری شمسی با تشخیص نهایی خال دیسپلاستیک انجام شده است.
در این مطالعه 22 متغیر کمی و کیفی شامل سن و جنس بیمار، تعدد و محل خال ها، راجعه و مادرزادی بودن یا نبودن خال، سابقه ابتلا به ملانوم، ویژگی های ظاهری خال های دیسپلاستیک شامل غیرقرینگی، حاشیه نامنظم، تغییر رنگ اخیر یا رنگ غیریکنواخت و اندازه خال ها  و افزایش اندازه اخیر به همراه ویژگی های هیستوپاتولوژیک خال ها شامل compound بودن یا نبودن،lentiginous formation، nest formation، elongated or bridging rete ridges، fibroplasia، architectural dysplasia، فنومن shoulder، junctional بودن یا نبودن و درجه آتیپی هسته ها در 135 بیمار مورد بررسی قرار گرفت.
در 135 بیمار مورد بررسی شایع ترین ویژگی‌های هیستوپاتولوژیک یافت شده compound بودن (66.7%) و disordered nest formation (45.9%) بود و شایع ترین ویژگی ظاهری یافت شده اندازۀ بیشتر از 5 میلی‌متر (66.7%) و افزایش اندازه اخیر بود (33%) بود. در این مطالعه علاوه بر تعیین شیوع متغیرها به بررسی رابطه این متغیرها با یکدیگر نیز پرداختیم، در بیماران مورد بررسی تعداد بیماران مونث (63%)  به شکل معنی داری (P value:0.003 ) بیشتر از جنسیت مذکر بود و بازه سنی 25 تا 35 سال بیشترین شیوع را داشت. در این مطالعه بین جنسیت و سن بیماران و ویژگی های ظاهری خال های دیسپلاستیک (غیرقرینگی، حاشیه نامنظم، تغییر رنگ اخیر یا رنگ غیریکنواخت و اندازه خال ها  و افزایش اندازه اخیر) رابطه معنی داری وجود نداشت ولی بیماران با خال‌های مادرزادی به شکل معناداری تقارن بیشتر و سن کمتری داشتند و اندازه خال‌ها در بیماران با خال راجعه به شکل معناداری کوچک تر بود. هم چنین کوچکترین و شایع ترین خال‌ها، خال های قدام وخلف تنه بودند.
براساس نتایج به دست آمده به نظر میرسد در زمان معاینه باید به خال های کوچک تنه توجه ویژه‌ای داشت و هم چنین اطلاع رسانی راجع به ویژگی ‌های ظاهری خال های دیسپلاستیک خصوصا به زنان جوان جامعه باید در دستور کاری آینده قرار بگیرد.
 
كليد واژه ها : خال دیسپلاستیک; خال آتیپیک; دیسپلازی هیستوپاتولوژیک
مشخصات دانشجو:
نام:  مریم حاجی بابایی     رشته تحصيلي: پزشکی       مقطع: دکتری عمومی            گروه آموزشي: پوست          پست الكترونيك دانشجو: m.hajibabaei92@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما : دکتر مریم نسیمی دکتر کامبیز کامیاب   
اساتيد مشاور: دکتر وحیده لاجوردی دکتر ارغوان عزیزپور
 اساتيد داور : دکتر محمودی دکتر غیاثی
زمان دفاع :
   روز : سه شنبه    تاريخ : 23 مرداد 1397      ساعت : 12 ظهر
مكان دفاع به آدرس:
خیابان وحدت اسلامی بیمارستان تخصصی پوست رازی سالن آمفی تئاتر
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: لنگرAssessing the demographic and histopathologic features of the patients with dysplastic nevus at Razi hospital during 2011-2016
Abstract: In this cross-sectional study, data were collected from the archived documents of 135 patients with dysplastic nevus diagnosis at Razi`s hospital pathology department during 2011-2016.
Dysplastic nevus (also known as clark nevus) is the contraversal subject in dermatology community in both clinical and pathological aspects.researches shown that dysplastic nevus increase the risk of malignant melanoma, so the early detection and treatment of dysplastic nevus can decrease both morbidity and mortality of the malignant melanoma in the society.
In this research we want to evaluate demographics and histopathological features of the dysplastic nevus and finding the prevalence and relations between clinical features like asymmetry, irregular borders, colour change and diameters of the nevi with gender or age of the patients. For evaluating histopathological features we chose 10 pathological criteria (being compound or junctional, lentiginous proliferation, disordered nest formation, elongated or bridging rete ridges, architectural dysplasia, shoulder phenomenon and the grade of neclei atypia) and evaluate prevalence and the relations between these feature with gender and age of the patients.
In this study prevalence of female patients (63%) were significantly more than males and there was no connection between gender of the patients and clinical dysplastic features of the nevi. In our study majority (60%) of the patient were in age between 25-35, and there was not significant age difference between genders. In this study congenital dysplastic nevus were significantly more symmetrical than acquired nevus. Recurrent dysplastic nevus were significantly smaller than non-recurrent nevus. The most common clinical features were diameter over 5mm (66.7%) and recent size change (33%), and the most common histopathological features were being compound (66.7%) and disordered nest formation (45.9%).In our study dysplastic nevus of the lower limbs were significantly largers than nevus of the trunk and the nevus of the trunk were most common (35.6%) and had the smallest mean diameter of all.
Based on these findings, it seems that dermatologist should pay more attention to small truncal nevus in young females because of the prevalence of dysplasia in these patients.
 
Keywords: dysplastic nevus; atypical nevus; histopathology dysplasia
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.         Abello-Poblete, M.V., et al., Histologic outcomes of excised moderate and severe dysplastic nevi. Dermatol Surg, 2014. 40(1): p. 40-5.
2.         Goldstein, A.M. and M.A. Tucker, Dysplastic nevi and melanoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2013. 22(4): p. 528-32.
3.         Nobre, A.B., J. Pineiro-Maceira, and R.R. Luiz, Analysis of interobserver reproducibility in grading histological patterns of dysplastic nevi. An Bras Dermatol, 2013. 88(1): p. 23-31.
4.         Salerni, G., et al., Characterization of 1152 lesions excised over 10 years using total-body photography and digital dermatoscopy in the surveillance of patients at high risk for melanoma. J Am Acad Dermatol, 2012. 67(5): p. 836-45.
5.         Situm, M., et al., Ten-year study on the correlation of clinical and pathohistological diagnosis of dysplastic nevi. Coll Antropol, 2011. 35 Suppl 2: p. 107-

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0