: بررسی مقایسه ای تاثیر انواع بیهوشی بر بروز اختلال شناختی در بیماران مسن در بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1397

: بررسی مقایسه ای تاثیر انواع بیهوشی بر بروز اختلال شناختی در بیماران مسن در بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1397

9 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بررسی مقایسه ای تاثیر انواع بیهوشی بر بروز اختلال شناختی در بیماران مسن در بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1397
چكيده پايان نامه : بیان مسئله: اختلال شناختی در افراد مسن بعد از جراحی، بسیار شایع است. این اختلال با افت سریع سطح هوشیاری و اختلال شناختی که با دمانس از قبل و/یا سابقه پزشکی که مطرح کننده ی اختلال شناختی یا بیماری همراه از قبل باشد، قابل توجیه نباشد، تعریف می شود. این اختلال تنها به عنوان یک عارضه مورد توجه نیست، بلکه یک شرایط بالینی بسیار جدی است که نیاز به توجه دارد.
هدف ازاجرا: هدف از این مطالعه مقایسه دو روش بیهوشی عمومی و بیحسی موضعی در بروز اختلال شناختی بعد از جراحی در افراد مسن است تا در صورت یافتن ارتباط موثر بین روش بیهوشی و بروز اختلال شناختی بعد از جراحی بتوان با انتخاب روش بهتر از بروز اختلال و عوارض مرتبط با آن جلوگیری کرد.
روش انجام: در این مطالعه کوهورت که در سال 1397 تعداد 300 نفر از بیماران مسن بعد از عمل جراحی در بخش جراحی عمومی به شکل تصادفی انتخاب شده و بر اساس نوع روش بیهوشی استفاده شده با توجه به پرونده بیمار بر اساس انتخاب متخصص بیهوشی در دو گروه 150 نفری قرار گرفته و سپس در 24 ساعت اول پس از جراحی با انجام مصاحبه ی حضوری و پر کردن پرسشنامه ، سطح  اختلال شناختی مورد بررسی قرار گرفت. از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد و سطح معنی داری آزمون آماری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.  
نتایج: در این مطالعه در مجموع 300 نفر با میانگین سنی  64.49 سال و انحراف معیار 5.70 سال، شرکت کردند و نسبت شرکت کنندگان زن 48.7% و مرد 51.3% بوده است، 28% بیماران مبتلا به دیابت بوده اند و 44.7% بیماری فشارخون داشتند. در مجموع 10.3% بیماران دارای اختلال شناختی بعد از عمل جراحی (Postoperative cognitive dysfunction=POCD) بودند و  بین متغیر سن و POCD رابطه ی معنادار یافت شد( P < 0.05) ) و بین سایر متغیرها شامل جنس(P = 0.468) ،ابتلا به دیابت(P = 0.327) ،ابتلا به بیماری فشار خون (P = 0.229) و نوع                            روش بیهوشی(P =0.569) با POCD ارتباط معناداری وجود نداشت. در دو گروه با بیهوشی عمومی با  شیوع  11.33% POCD و  با بی حسی موضعی با شیوع 9.3% POCD ،نیز بین متغیر سن و POCD رابطه معنادار یافت شد(P < 0.05) و بین جنس(P = 0.797) ، ابتلا به دیابت(P = 0.611)  و ابتلا به بیماری فشار خون(P = 0.842)  در گروه بیهوشی عمومی و جنس(P = 0.440) ، ابتلا به دیابت(P = 0.453)  و ابتلا به بیماری فشار خون (P =0.051) در گروه بی حسی موضعی با POCD ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، با افزایش  سن احتمال بروز اختلال شناختی بعد از جراحی افزایش می یابد و جنسیت، نوع روش بیهوشی مورد استفاده به شکل بیهوشی عمومی یا بیحسی موضعی، ابتلا به دیابت و یا فشارخون بالا با بروز این اختلال رابطه ی معناداری ندارند.
 
كليد واژه ها : بیهوشی عمومی، بیحسی موضعی، اختلال شناختی
مشخصات دانشجو:
نام: زهرا سروش نژاد  رشته تحصيلي: پزشکی مقطع:دکتری عمومی                    گروه آموزشي: بیهوشی            پست الكترونيك دانشجو: z.soroushnejad@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: دکتر کسری کروندیان    اساتيد مشاور: دکتر نگار افتخار   اساتيد داور: دکتر سید محمد میر اسکندری، دکتر افشین جعفرزاده
زمان دفاع :
   روز سه شنبه تاريخ 4 دی ماه 1397 ساعت 7صبح
مكان دفاع به آدرس: بیمارستان امام خمینی(ره)، ساختمان آموزش بیمارستان، جنب اتاق گروه بیهوشی، اتاق شورا
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: A comparative study on the effect of anesthesia types on the incidence of cognitive dysfunction in elderly patients in Imam Khomeini Hospital in 1397
 
Abstract: Background: Cognitive dysfunction after surgery in the elderly is a common event. This dysfunction is defined by the rapid decline in the level of consciousness and cognitive impairment that cannot be justified with pre-existing dementia and / or past medical history suggesting cognitive dysfunction. This dysfunction is a severe complication and needs a careful attention.
Objective: We hypothesize that method of anesthesia, general vs. local, may have an effect to develop cognitive dysfunction after surgery in elderly.
Methods and materials: In this cohort study, in 2018, 300 elderly patients were selected randomly after surgery in general surgery ward and according to the type of anesthesia, general vs. local, which was used based on patient's case and anesthesiologist choice, were placed in two groups of 150 patients and then in the first 24 hours after the surgery, by face-to-face interview and filling the questionnaire, the level of cognition was evaluated. SPSS software version 18 was used for data analysis and the significance level of the statistical test was less than 0.05.
Results: In this study, a total of 300 patients participated in general anesthesia and local anesthesia with a mean age of 64.49 ± 5.70 years, the ratio of female participants was 48.7% and male 51.3%, 28% of patients had diabetes and 44.7% had hypertension. A total of 10.3% of patients had cognitive dysfunction, 11.33% patients in the general anesthesia group and 9.33% patients in the local anesthetic group. There was a significant relationship between increasing age and postoperative cognitive dysfunction in total and in every group (P < 0.05) but there wasn’t any association between sex (P = 0.468), diabetes (p = 0.327), hypertension (P = 0.229) and type of anesthesia (P = 0.569) with post-operative cognitive dysfunction. Also, there was no significant relationship in general and local anesthesia groups between sex (P = 0.797, P = 0.440), diabetes (P = 0.611, P = 0.453) and hypertension (P = 0.842, P = 0.051).
Conclusions: According to the results of this study, by increasing age, the probability of postoperative cognitive dysfunction increases, and there is no relationship between sex, type of anesthetic used in the form of general or local, diabetes and hypertension and this dysfunction.
 
Keywords: general anesthesia, local anesthesia, cognitive dysfunction
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 1. Akhtar SH., Diseases of aging (chapter 16), Hines, Roberta L., editor. Marschall, Katherine E., editor. Stoelting’s anesthesia and co-existing disease, 7th ed., Philadelphia, PA: Elsevier, 2018, p: 341
 2. Funder K., Steinmetz J., Post-operative cognitive dysfunction - Lessons from the ISPOCD studies, Elsevier, Trends in Anaesthesia and Critical Care 2 (2012) p:94-97
 3. Page V., Oglesby F., Armstrong R., Postoperative Cognitive Dysfunction, Curr Anesthesiol Rep (2017) 7, p:380–386
 4. O’Keeffe ST, Ni Chonchubhair A., Postoperative delirium in the elderly, British Journal of Anaesthesia (1994); 73(5). P:673–87.
 5. Newman MF, Kirchner JL, Phillips-Bute B, et al., Longitudinal assessment of neurocognitive function after coronary-artery bypass surgery, The New England Journal of Medicine, (2001); 344(6), p: 395–402.
 6. Moller JT, Cluitmans P, Rasmussen LS, et al. Long-term postoperative cognitive dysfunction in the elderly: ISPOCD1 study. ISPOCD investigators. International Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction, Lancet, (1998); 351(9106), p: 857–61.
 7. Johnson T, Monk T, Rasmussen LS, et al., Postoperative cognitive dysfunction in middle-aged patients., Anesthesiology (2002); 96(6), p: 1351–7.
 8. Francis J, Martin D, Kapoor WN. A prospective study of delirium in hospitalized elderly. JAMA (1990);263(8), p:1097-1101.
 9. Marcantonio ER, Goldman L, Mangione CM, et al.,A clinical prediction rule for delirium after elective noncardiac surgery, JAMA (1994); 271(2), p:134-139.
 10. Steinmetz J, Christensen KB, Lund T, et al, Long-term consequences of postoperative cognitive dysfunction, Anesthesiology (2009)110(3), p:548-55.
 11. Karhunen U, Jo¨nn G., A comparison of memory function following local and general anaesthesia for extraction of senile cataract, Acta Anaesthesiol Scand (1982); 26(4), p: 291—6.
 12. Riis J, Lomholt B, Haxholdt O, et al, Immediate and long-term mental recovery from general versus epidural anesthesia in elderly patients, Acta Anaesthesiol Scand (1983); 27(1), p: 44—9.
 13. Bigler D, Adelhøj B, Petring OU, et al, Mental function and morbidity after acute hip surgery during spinal and general anaesthesia, Anaesthesia (1985); 4097), p: 672—6.
 14. Chung F, Meier R, Lautenschlager E, et al, General or spinal anesthesia: which is better in the elderly?, Anesthesiology (1987); 67(3), p: 422—7.
 15. Ghoneim MM, Hinrichs JV, O’Hara MW, et al, Comparison of psychologic and cognitive functions after general or regional anesthesia, Anesthesiology (1988); 69(4), p: 507—15
 16. Asbjørn J, Jakobsen BW, Pilegaard HK, et al, Mental function in elderly men after surgery during epidural analgesia, Acta Anaesthesiol Scand (1989); 33(5), p:369—73.
 17. Chung FF, Chung A, Meier RH, et al, Comparison of perioperative mental function after general anaesthesia and spinal anaesthesia with intravenous sedation. Canadian Journal of Anaesthesia, (1989); 3694), p: 382—7.
 18. Nielson WR, Gelb AW, Casey JE, et al, Long-term cognitive and social sequelae of general versus regional anesthesia during arthroplasty in the elderly, Anesthesiology (1990); 73(6), p: 1103—9.
 19. Jones MJ, Piggott SE, Vaughan RS, et al, Cognitive and functional competence after anaesthesia in patients aged over 60: controlled trial of general and regional anaesthesia for elective hip or knee replacement, BMJ (1990); 300(6741), p: 1683—7.
 20. Campell DNC, Lim M, Muir MK, et al, A prospective randomized study of local versus general anaesthesia for cataract surgery, Anaesthesia (1993); 48(5), p: 422—8.
 21. Williams-Russo P, Sharrock NE, Mattis S, et al, Cognitive effects after epidural vs general anesthesia in older adults, JAMA (1995); 274(1), p: 44—50.
 22. Rasmussen LS., Johnson T, Kuipers HM, et al, Does anaesthesia cause postoperative cognitive dysfunction? A randomized study of regional versus general anaesthesia in 438 elderly patients, Acta Anaesthesiol Scand (2003); 47(3), p: 260—266
 23. Kavanagh T, Buggy DJ. Can anaesthetic technique effect postoperative outcome?, Curr Opin Anaesthesiol (2012);25(2), p:185–98.
 24. Rohan D., Buggy D., Crowley S., et al, Increased incidence of postoperative cognitive dysfunction 24 hr. after minor surgery in the elderly, Canadian Journal of Anesthesia (2005), 52(2), p: 137–142
 25. Papaioannou A, Fraidakis O, MIchaloudis D, et al, The impact of the type of anaesthsia on cognitive status and delirium during the first postoperative days in elderly patients, European Journal of Anaesthesiology (2005); 22(7), p:492-9
 26. Mason S.E., Noel-Storr A., Ritchie C.W.; The Impact of General and Regional Anesthesia on the Incidence of Post-Operative Cognitive Dysfunction and Post-Operative Delirium: A Systematic Review with Meta-Analysis, Journal of Alzheimer's Disease (2010), 22(3), p: 67-79,
 27. Rodgers A, Walker N, Schug S, et al, Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: Results from overview of randomized trials. BMJ (2000); 321(7275), p:1493-1496.
 28. Rosenfeld BA., Benefits of regional anesthesia on thromboembolic complications following surgery, Reg Anesth (1996); 21(6), p:9-12.
 29. Ballantyne JC, Carr DB, deFerranti S, et al, The comparative effects of postoperative analgesic therapies on pulmonary outcome: Cumulative meta-analyses of randomized, controlled trials, Anesth Analg (1998), 86(3), p:598-612.
 30. Rigg JR, Jamrozik K, Myles PS, et al, Epidural anaesthesia and analgesia and outcome of major surgery: A randomized trial, Lancet (2002); 359(9314), p:1276-1282.
 31. Beattie WS, Badner NH, Choi P, Epidural analgesia reduces postoperative myocardial infarction: A meta-analysi, Anesth Analg (2001); 93(4), p:853-858.
 32. Christopher L. Wu, M.D. and et al, Postoperative Cognitive Function as an Outcome of Regional Anesthesia and Analgesia, Regional Anesthesia and Pain Medicine Vol. 29 No. 3 May–June 2004
 33. N, Kuruvilla CS, Murthy V,  Post-operative cognitive dysfunction in the elderly: A prospective clinical study, Indian J Anaesth (2014); 58(3), p: 263–268
 34. Feinkohl I, Winterer G, Pischon T, Hypertension and risk of postoperative cognitive dysfunction (POCD): a systematic review and meta-analysis, Clin Pract Epidemiol Ment Health (2017);13, p:27–42.
 35. Ismail Z, Rajji TK, Shulman KI, Brief cognitive screening instruments: an update, Int J Geriatric Psychiatry (2010); 25(2), p: 111–120
 36. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR, Mini-Mental State A Practical Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician, Journal of Psychiatric Research (1975), 12, p: 189-198
 37. Ansari NN, Naghdi S, Hasson S, et al, Validation of a Mini-Mental State Examination (MMSE) for the Persian Population: A Pilot Study, Appl Neuropsychol.(2010), 17(3), p: 190–195

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0