بررسی تغییرات فشار خون و نبض بین گروه های دارویی درمانی دیابت در بیماران دیابت تیپ 2

بررسی تغییرات فشار خون و نبض بین گروه های دارویی درمانی دیابت در بیماران دیابت تیپ 2

22 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دیابت به تنهایی به عنوان یک فاکتور خطر بیماری قلبی-عروقی مد نظر می باشد. در بیمارانی که علاوه بر دیابت، مبتلا به فشار نبض بالا نیز می باشند شانس بیماری قلبی-عروقی و مرگ و میر متعاقب آن افزایش می یابد. اگرچه تا به حال مطالعاتی برای بررسی و مقایسه اثر رژیم ها مختلف مورد استفاده در دیابت بر روی فشار خون و فشار نبض انجام شده است، مطالعه ای جامع برای مقایسه این اثر میان رژیم های دارویی رایج کنترل قند خون وجود ندارد.
هدف از اجرا: در این مطالعه بر آن شدیم تا تاثیر گروه های درمانی مختلف رایج دیابت را بر روی فشار نبض و فشار خون بیماران دیابت تیپ 2 بررسی کنیم.
روش انجام: در یک مطالعه مقطعی، پرونده 718 بیمار دیابت تیپ 2 بدون سابقه فشار خون انتخاب شدند و بر اساس گروه های درمانی رایج تقسیم شدند. پرونده بیماران برای 4 ویزیت متوالی پیگیری شد. با استفاده از آنالیز رگرسیون generalized equation model با و بدون میزان سازی برای سن، جنس، طول مدت دیابت و مصرف سیگار و شاخص توده بدنی (BMI)  اثر رژیم های دارویی روی فشار نبض و فشار خون در طی زمان به صورت جداگانه بررسی  شد.
نتایج: گروه های مورد مطالعه تغییر معنی داری در فشار نبض و فشار خون دیاستولیک و سیستولیک نداشتند. تفاوت معنی داری بین فشار نبض و فشارخون دیاستولیک گروه های مورد مطالعه وجود نداشت (فشار نبض p=0.090 و فشار خون دیاستولیک p=0.63). در مقایسه های دوتایی گروه های مورد مطالعه نیز تفاوت معنی داری در فشار نبض و فشار دیاستولیک و سیستولیک وجود نداشت. الگوی تغییرات فشارخون و نبض در گروه ها، در طی زمان تفاوتی با یکدیگر نداشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بیمارانی که متفورمین تنها مصرف می کنند فشار نبض و فشار خون سیستولیک بیشتری در طی زمان پیدا می کنند. به صورت میانگین، فشار خون و نبض بین گروه ها تفاوتی ندارد. الگوی تغییرات فشار نبض و خون در طی زمان بین گروه ها تفاوتی ندارد.
كليد واژه ها :
انسولین، گلیبنکلامید، متفورمین، فشار نبض، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، دیابت شیرین تیپ 2

مشخصات دانشجو:
نام: حمید عالمی    رشته تحصيلي:  پزشکی     مقطع: دکتری عمومی    گروه آموزشي:داخلی          
پست الكترونيك دانشجو: alemister@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: آقای دکتر منوچهر نخجوانی / آقای دکتر محمدعلی منصورنیا
استاد مشاور: آقای دکتر علیرضا استقامتی
اساتيد داور:
آقای دکتر سید منصور گتمیری
خانم دکتر نوشین شیرزاد
خانم دکتر صغری ربیع زاده
زمان دفاع :
 روز دوشنبه   تاريخ 24/2/1397  ساعت 10:30
مكان دفاع به آدرس:
مجموعه بیمارستان امام خمینی، بیمارستان ولیعصر، طبقه پنجم، کلاس بخش غدد و متابولیسم
اطلاعات به زبان انگليسي
Title:
Blood pressure and pulse pressure difference among glucose lowering modality groups in type 2 diabetes
Abstract:
Objectives: Type 2 diabetes is associated with higher pulse pressure. In this study we assessed and compared effects of classic diabetes treatments on pulse pressure (PP), systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) in patients with type 2 diabetes.
Methods:  In a retrospective cohort study, 718 non-hypertensive patients with type 2 diabetes were selected and divided into four groups including metformin, insulin, glibenclamide+metformin and metformin+insulin. They were followed for four consecutive visits lasting about 45.5 months. Effects of drug regimens on pulse and blood pressure over time were assessed separately and compared by random-effect regression analysis and were adjusted for age, duration of diabetes, sex, smoking and BMI.
Results: Studied groups had no significant change in PP, SBP and DBP over time. No significant difference in PP and DBP among studied groups was observed (PP:P=0.109; DBP:P=0.056). Pairwise comparisons of PP, SBP and DBP showed no statistically significant contrast between any two studied groups. Interactions of time and treatment were not different among groups.  
Conclusion: Our results demonstrates classic hypoglycemic agents have no significant effect on type 2 diabetic patients SBP, DBP and PP over time. Averagely, pulse and blood pressure among groups were not different. Trends of variation in pulse and blood pressure were not different among studied diabetes treatments.
Keywords:
PP, pulse pressure; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; DM2, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; Met, metformin; Glb, glibenclamide.

مشخصات مقاله:(در صورتي كه مقاله اي از پايان نامه چاپ يا پذيرش شده است )
عنوان مقاله:

Pulse pressure and diabetes treatments: Blood pressure and pulse pressure difference among glucose lowering modality groups in type 2 diabetes.


فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.    Safar, M.E., et al., Pulse pressure, arterial stiffness, and end-organ damage. Curr Hypertens Rep, 2012. 14(4): p. 339-44.
2.    Safar, M.E., Systolic blood pressure, pulse pressure and arterial stiffness as cardiovascular risk factors. Curr Opin Nephrol Hypertens, 2001. 10(2): p. 257-61.
3.    Glasser, S.P., et al., Is pulse pressure an independent risk factor for incident acute coronary heart disease events? The REGARDS study. Am J Hypertens, 2014. 27(4): p. 555-63.
4.    Darne, B., et al., Pulsatile versus steady component of blood pressure: a cross-sectional analysis and a prospective analysis on cardiovascular mortality. Hypertension, 1989. 13(4): p. 392-400.
5.    Franklin, S.S., et al., Is pulse pressure useful in predicting risk for coronary heart Disease? The Framingham heart study. Circulation, 1999. 100(4): p. 354-60.
6.    Lee, M.L., B.A. Rosner, and S.T. Weiss, Relationship of blood pressure to cardiovascular death: the effects of pulse pressure in the elderly. Ann Epidemiol, 1999. 9(2): p. 101-7.
7.    Schram, M.T., et al., Diabetes, pulse pressure and cardiovascular mortality: the Hoorn Study. J Hypertens, 2002. 20(9): p. 1743-51.
8.    Safar, M.E., et al., Central pulse pressure and mortality in end-stage renal disease. Hypertension, 2002. 39(3): p. 735-8.
9.    Knudsen, S.T., et al., Ambulatory pulse pressure, decreased nocturnal blood pressure reduction and progression of nephropathy in type 2 diabetic patients. Diabetologia, 2009. 52(4): p. 698-704.
10.    Liu, F.D., et al., Pulse pressure as an independent predictor of stroke: a systematic review and a meta-analysis. Clin Res Cardiol, 2016. 105(8): p. 677-86.
11.    Cockcroft, J.R., et al., Pulse pressure predicts cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes mellitus. American journal of hypertension, 2005. 18(11): p. 1463-1467.
12.    Charles, M.A., et al., Treatment with metformin of non-diabetic men with hypertension, hypertriglyceridaemia and central fat distribution: the BIGPRO 1.2 trial. Diabetes Metab Res Rev, 2000. 16(1): p. 2-7.
13.    Preiss, D., et al., Metformin for non-diabetic patients with coronary heart disease (the CAMERA study): a randomised controlled trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2014. 2(2): p. 116-124.
14.    Bird, S.T., et al., Polycystic ovary syndrome and combined oral contraceptive use: a comparison of clinical practice in the United States to treatment guidelines. Gynecol Endocrinol, 2013. 29(4): p. 365-9.
15.    Koren, S., et al., The effect of sitagliptin versus glibenclamide on arterial stiffness, blood pressure, lipids, and inflammation in type 2 diabetes mellitus patients. Diabetes Technol Ther, 2012. 14(7): p. 561-7.
16.    Orchard, T.J., et al., Long-term effects of the Diabetes Prevention Program interventions on cardiovascular risk factors: a report from the DPP Outcomes Study. Diabet Med, 2013. 30(1): p. 46-55.
17.    Wilding, J., et al., Glycated Hemoglobin, Body Weight and Blood Pressure in Type 2 Diabetes Patients Initiating Dapagliflozin Treatment in Primary Care: A Retrospective Study. Diabetes Ther, 2016.
18.    Wulffele, M.G., et al., The effect of metformin on blood pressure, plasma cholesterol and triglycerides in type 2 diabetes mellitus: a systematic review. J Intern Med, 2004. 256(1): p. 1-14.
19.    Persson, S.U., Blood pressure reactions to insulin treatment in patients with type 2 diabetes. Int J Angiol, 2007. 16(4): p. 135-8.
20.    Flores, L., et al., Insulin therapy in type 2 diabetic patients: effects on arterial blood pressure and endothelin-1 plasma levels. Diabetes Res Clin Pract, 1998. 41(3): p. 151-5.
21.    Randeree, H.A., et al., Effect of insulin therapy on blood pressure in NIDDM patients with secondary failure. Diabetes Care, 1992. 15(10): p. 1258-63.
22.    Williams, S., et al., Effects of glibenclamide on blood pressure and cardiovascular responsiveness in non-insulin dependent diabetes mellitus. J Hypertens, 1998. 16(5): p. 705-11.
23.    Zhou, L., et al., Effects of metformin on blood pressure in nondiabetic patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hypertens, 2016.
24.    Skov, V., et al., Metformin, but not rosiglitazone, attenuates the increasing plasma levels of a new cardiovascular marker, fibulin-1, in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care, 2014. 37(3): p. 760-6.
25.    Cockcroft, D.W. and M.H. Gault, Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron, 1976. 16(1): p. 31-41.
26.    Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 2010. 33(Suppl 1): p. S62-9.
27.    Palmieri, V., et al., Association of pulse pressure with cardiovascular outcome is independent of left ventricular hypertrophy and systolic dysfunction: the Strong Heart Study. Am J Hypertens, 2006. 19(6): p. 601-7.
28.    Cefalu, W.T., et al., Beyond metformin: safety considerations in the decision-making process for selecting a second medication for type 2 diabetes management: reflections from a diabetes care editors' expert forum. Diabetes Care, 2014. 37(9): p. 2647-59.
29.    Wurm, R., et al., Cardiovascular safety of metformin and sulfonylureas in patients with different cardiac risk profiles. Heart, 2016. 102(19): p. 1544-51.
30.    Goldfine , A.B., Assessing the Cardiovascular Safety of Diabetes Therapies. New England Journal of Medicine, 2008. 359(11): p. 1092-1095.
31.    Alberti, K., et al., Harmonizing the metabolic syndrome a joint interim statement of the international diabetes federation task force on epidemiology and prevention; national heart, lung, and blood institute; American heart association; world heart federation; international atherosclerosis society; and international association for the study of obesity. Circulation, 2009. 120(16): p. 1640-1645.
32.    Evans, J.M., et al., Risk of mortality and adverse cardiovascular outcomes in type 2 diabetes: a comparison of patients treated with sulfonylureas and metformin. Diabetologia, 2006. 49(5): p. 930-6.
33.    Johnson, J.A., et al., Decreased mortality associated with the use of metformin compared with sulfonylurea monotherapy in type 2 diabetes. Diabetes Care, 2002. 25(12): p. 2244-8.
34.    Landin, K., L. Tengborn, and U. Smith, Treating insulin resistance in hypertension with metformin reduces both blood pressure and metabolic risk factors. J Intern Med, 1991. 229(2): p. 181-7.
35.    Giugliano, D., et al., Metformin Improves Glucose, Lipid Metabolism, and Reduces Blood Pressure in Hypertensive, Obese Women. Diabetes Care, 1993. 16(10): p. 1387-1390.
36.    Nagi, D.K. and J.S. Yudkin, Effects of Metformin on Insulin Resistance, Risk Factors for Cardiovascular Disease, and Plasminogen Activator Inhibitor in NIDDM Subjects: A study of two ethnic groups. Diabetes Care, 1993. 16(4): p. 621-629.
37.    Wulffelé, M.G., et al., Does metformin decrease blood pressure in patients with Type 2 diabetes intensively treated with insulin? Diabetic Medicine, 2005. 22(7): p. 907-913.
38.    Mourão-Júnior, C.A., et al., Effects of metformin on the glycemic control, lipid profile, and arterial blood pressure of type 2 diabetic patients with metabolic syndrome already on insulin. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2006. 39: p. 489-494.
39.    Hong, J., et al., Effects of metformin versus glipizide on cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease. Diabetes Care, 2013. 36(5): p. 1304-11.
40.    Jorgensen, C.H., et al., Effects of oral glucose-lowering drugs on long term outcomes in patients with diabetes mellitus following myocardial infarction not treated with emergent percutaneous coronary intervention--a retrospective nationwide cohort study. Cardiovasc Diabetol, 2010. 9: p. 54.
41.    King, P., I. Peacock, and R. Donnelly, The UK Prospective Diabetes Study (UKPDS): clinical and therapeutic implications for type 2 diabetes. Br J Clin Pharmacol, 1999. 48(5): p. 643-8.
42.    Gerstein, H.C., et al., Effects of intensive glycaemic control on ischaemic heart disease: analysis of data from the randomised, controlled ACCORD trial. Lancet, 2014. 384(9958): p. 1936-41.
43.    Monami, M., et al., Are sulphonylureas all the same? A cohort study on cardiovascular and cancer-related mortality. Diabetes Metab Res Rev, 2007. 23(6): p. 479-84.
44.    St John Sutton, M., et al., A comparison of the effects of rosiglitazone and glyburide on cardiovascular function and glycemic control in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care, 2002. 25(11): p. 2058-64.
45.    Mogensen, U.M., et al., Cardiovascular safety of combination therapies with incretin-based drugs and metformin compared with a combination of metformin and sulphonylurea in type 2 diabetes mellitus--a retrospective nationwide study. Diabetes Obes Metab, 2014. 16(10): p. 1001-8.
46.    Ekstrom, N., et al., Cardiovascular safety of glucose-lowering agents as add-on medication to metformin treatment in type 2 diabetes: report from the Swedish National Diabetes Register. Diabetes Obes Metab, 2016. 18(10): p. 990-8.
47.    Hermann, L.S., et al., Therapeutic comparison of metformin and sulfonylurea, alone and in various combinations. A double-blind controlled study. Diabetes Care, 1994. 17(10): p. 1100-9.
48.    Ferrannini, E. and R.A. DeFronzo, Impact of glucose-lowering drugs on cardiovascular disease in type 2 diabetes. Eur Heart J, 2015. 36(34): p. 2288-96.
49.    Gamble, J.M., et al., Insulin use and increased risk of mortality in type 2 diabetes: a cohort study. Diabetes Obes Metab, 2010. 12(1): p. 47-53.
50.    Group, T.A.t.C.C.R.i.D.S., Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, 2008. 358(24): p. 2545-2559.
51.    Gerstein, H.C., et al., Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med, 2008. 358(24): p. 2545-59.
52.    Gamble, J.M., et al., Association of insulin dosage with mortality or major adverse cardiovascular events: a retrospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017. 5(1): p. 43-52.
53.    Siraj, E.S., et al., Insulin Dose and Cardiovascular Mortality in the ACCORD Trial. Diabetes Care, 2015.
54.    Randeree, H.A., et al., Effect of Insulin Therapy on Blood Pressure in NIDDM Patients With Secondary Failure. Diabetes Care, 1992. 15(10): p. 1258-1263.
55.    Persson, S.U., Blood pressure reactions to insulin treatment in patients with type 2 diabetes. The International Journal of Angiology : Official Publication of the International College of Angiology, Inc, 2007. 16(4): p. 135-138.
56.    Rowe, J.W., et al., Effect of Insulin and Glucose Infusions on Sympathetic Nervous System Activity in Normal Man. Diabetes, 1981. 30(3): p. 219-225.
57.    Cockcroft, J.R., et al., Pulse pressure predicts cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes mellitus. Am J Hypertens, 2005. 18(11): p. 1463-7; discussion 1468-9.
58.    Hollander, P., Anti-Diabetes and Anti-Obesity Medications: Effects on Weight in People With Diabetes. Diabetes Spectrum, 2007. 20(3): p. 159-165.
59.    Kwagyan, J., et al., The impact of body mass index on pulse pressure in obesity. J Hypertens, 2005. 23(3): p. 619-24.
نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0