تعیین رابطه شاخص بازو و شاخص ساق پا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷

تعیین رابطه شاخص بازو و شاخص ساق پا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 زمینه تحقیق: آنتروپولوژی علمی است که به بررسی ابعاد بدن انسان می‌پردازد. این روش در پزشکی قانونی، آناتومی، مطالعات پزشکی و حرفه‌هایی مرتبط به سیستم اسکلتی بدن انسان کاربردهای مفید دارد. شاخص بازو و شاخص ساق پا در نژادهای مختلف و حتی قومیت‌های گوناگون متفاوت می‌باشد. در تعدادی از کشورها شاخص بازو و شاخص ساق پا از مطالعات مختلف تعیین و در زمینه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. بااین‌وجود در جامعه ایرانی مطالعات کافی در این موضوع وجود نداشته و این شاخص‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند.
هدف: با توجه به تفاوت این شاخص‌ها در نژادها و قومیت‌های گوناگون، این پژوهش بررسی اندازه‌های مختلف ترکیب بدن و تعیین ارتباط بین این شاخص‌ها در جامعه ایرانی می‌پردازد تا بتوان از نتایج حاصل از آن در موارد مختلف من‌جمله ساخت دقیق‌تر عضو مصنوعی متناسب با عضو اولیه بیماران و همچنین در تشخیص هویت افراد در پزشکی قانونی استفاده شود.
روش مطالعه: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بعد از اخذ مجوز کمیته اخلاق روی ۱۰۰ نفر از دانشجویان پزشکی ورودی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷ انجام شد. اطلاعات مربوط به ۶ اندازه آنتروپومتریک شامل طول اندام فوقانی، بازو، ساعد، اندام تحتانی، ران و ساق پا با استفاده از کولیس، کالیپر، نوار متر از هر نمونه اندازه‌گیری شد. درنهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده در نرم‌افزار SPSS وارد و با روش‌های آمار توصیفی (به شکل جداول فراوانی) و استنباطی جهت تعیین عوامل مرتبط تحلیل گردید.
نتایج: این بررسی نشان داد که هر یک از شاخص های بازو  و ساق پا در جنس مرد و زن در گروه خود با هم ارتباط معنا در دارند. در این مطالعه نیز ارتباط بین شاخص بازو و شاخص ساق پا نه تنها در هر گروه جنسیتی که در تمام دانشجویان این ارتباط معنا دار(r=-0.313 و p≤0.05) مشخص گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، بین شاخص بازو و شاخص ساق پا افراد مذکر و مونث رابطه معنا داری وجود دارد. که بر پایه این نتایج توانستیم چندین فرمول ریاضی برای تخمین اندازه های ران و ساق پا و بازو و ساعد داشته باشیم و با استفاده از این فرمول ها برآورد دقیقتری از شاخص های ذکر شده  در جمعیت ایرانی داشته باشیم.
 
کلید واژه ها: آنتروپولوژی، شاخص بازو، شاخص ساق پا، نسبت اندام، ایران
 
كليد واژه ها : آنتروپولوژی، شاخص بازو، شاخص ساق پا، نسبت اندام، ایران
مشخصات دانشجو:
نام:          محسن یکتائی          رشته تحصيلي           پزشکی         مقطع:                     کارورزی           گروه آموزشي       آناتومی   پست الكترونيك دانشجو:mhsnyekta@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:  جناب اقای دکتر غلامرضا حسن زاده ( استاد راهنما)
سرکار خانم کبری مهران نیا ( استاد مشاور)
سرکار خانم طیبه رستگار ( داور)
زمان دفاع :
یکشنبه 18 شهریور سال 1397 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Correlation between brachial and crural indices in the Iranian population
Abstract:
 Introduction: Anthropology is the science of body sizes evaluation in living people. Estimation of brachial and crural indices are two of the most important fields in forensic medicine. Also it is of particular interest to anthropologists, anatomist and occupational medicine. Thus the aim of this study was to investigate the relationship between brachial index and crural index to derive a regression formula for estimating the crural index of both sexes in the Tehran University of medical science, Iran.
Materials & Methods: This cross sectional analytical study was carried out among 140 adult medical students, including 70 men & 70 women between 18 and 25 years of age. The participants were selected without any physical deformities or any previous history of trauma. Measurements were performed in an anatomical position. Six anthropometric measurements: upper limb length, forearm length, arm length, Lower Limb Length, thigh length and sural Length were measured on each subject by using standard measuring instruments such caliper and soft measuring tape in an anatomical position. Finally, the mean value of these parameters were determined according to sex. The data were analyzed using SPSS 24. Then linear regression models were used to estimate indecies.
Results: The results indicated a positive correlation between brachial and crural indices in both sexes and also in all of the students (p≤0.05, r=-0.313).
Conclusion: There was a significant correlation between brachial and crural indices. As the regression analysis showed, the forearm Length provides better prediction of crural index rather than arm length measurements.
Keywords:  Anthropology, Brachial index, Crural index, limb proportions, Iran
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.       Elshennawy AK, Lee CH, Hines MI. Ergonomic issues in quality control. Computers & industrial engineering. 1989;17(1-4):514-8.
2.       Ayoub M. Work place design and posture. Human Factors. 1973;15(3):265-8.
3.       Bridger R. Introduction to ergonomics. 2003. London: Taylor & Francis.
4.       Lasker G. The place of anthropometry in human biology. Anthropometry: the individual and the population. 1994:1-6.
5.       Haslegrave CM, Pheasant S. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. London: Taylor & Francis Ltd; 2005.
6.       Helander M. Guide to Ergonomics of Manufacturing. 1995.
7.       Poorhassan M, Mokhtari T, Navid S, Rezaei M, Sheikhazadi A, Mojaverrostami S, et al. Stature estimation from forearm length: an anthropological study in Iranian medical students. Journal of Contemporary Medical Sciences. 2017;3(11):270-2.
8.       Cordeiro C, Muñoz-Barús JI, Wasterlain S, Cunha E, Vieira DN. Predicting adult stature from metatarsal length in a Portuguese population. Forensic Science International. 2009;193(1-3):131. e1-. e4.
9.       Scheuer L. Application of osteology to forensic medicine. Clinical Anatomy: The Official Journal of the American Association of Clinical Anatomists and the British Association of Clinical Anatomists. 2002;15(4):297-312.
10.     Cattaneo C. Forensic anthropology: developments of a classical discipline in the new millennium. Forensic science international. 2007;165(2-3):185-93.
11.     willy pV. Design and disease, Applied Ergonomics. 1970:262_9.
12.     Yokohori E. Anthropometry of JASDF personnel and its application for human engineering. Aeromedical Laboratory, Japanese Air Self Defence Force, Tachikawa Air Base, Tokyo, Japan (in Japanese). 1972.
13.     Shahsavaripour S, Barbarestani M, Hassanzadeh G, Rastegar T. Correlation between the femoral trochlear lineepicondylar line angle and intercondylar notch width index in an Iranian population. Anatomy.11(2):87-92.
14.     Borhani-Haghighi M, Navid S, Hassanzadeh G. Height prediction from ulnar length in Chabahar: a City in South-East of Iran. Romanian Journal of Legal Medicine. 2016;24(4):304-7.
15.     Ahmed AA. A study of correlations within the dimensions of lower limb parts for personal identification in a Sudanese population. The Scientific World Journal. 2014;2014.
16.     Moshkdanian G, Mahaki Zadeh S, Moghani Ghoroghi F, Mokhtari T, Hassanzadeh G. Estimation of stature from the anthropometric measurement of lower limb in Iranian adults. Anatomical Sciences Journal. 2014;11(3):149-54.
17.     Holliday TW, Ruff CB. Relative variation in human proximal and distal limb segment lengths. American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists. 2001;116(1):26-33.
18.     Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometric standardization reference manual: Human kinetics books Champaign; 1988.
Anthropology
Brachial index
Crural index

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0