بررسی آگاهی و نگرش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص نحوه تشخیص و درمان رفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان و عوامل موثر بر آن در سال 97

بررسی آگاهی و نگرش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص نحوه تشخیص و درمان رفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان و عوامل موثر بر آن در سال 97

22 5 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
هدف از آموزش ایده آل در پزشکی در مقطع عمومی کسب دانش، نگرش و مهارت های ضروری و بهینه در زمینه مواجهه با بیماران شایع در تمامی سنین از جمله اطفال است. پزشکان عمومی باید طریقه برخورد با بیماری های شایع اطفال و درمان آنها را به عنوان حداقل های یادگیری در دوره آموزشی خود فراگیرند و همچنین در طبابت خود بکار برند. هدف از این پژوهش ارزیابی آگاهی و نگرش کارورزان از رفلاکس گاستروازوفاژیال اطفال به عنوان یک بیماری شایع و پرمراجعه به مطب های پزشکان عمومی است.
روش تحقیق: در این مطالعه پرسشنامه ای شامل 12 سوال چندگزینه ای چندجوابی از آگاهی در مجموع 20 نمره و 10 سوال صحیح/غلط در زمینه نگرش و در مجموع 10 نمره به گروهی از کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران داده شد. همچنین جنسیت، نمره پره انترنی، تعداد ماه های گذرانده شده از اینترنی، گذراندن یا نگذراندن بخش اطفال و مواجهه داشتن یا نداشتن با طفل مبتلا به این بیماری به عنوان متغیرهای مستقل پرسیده شد.
نتایج: در نهایت 94 نفر از کارورزان در این مطالعه شرکت کردند که سطح آگاهی و نگرش آنها به 5 گروه بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، قابل قبول و عالی تقسیم بندی شد. سطح آگاهی 6 نفر ضعیف، 36 نفر متوسط، 48 نفر قابل قبول و 4 نفر عالی ارزیابی شد. سطح نگرش 2 نفر ضعیف، 26 نفر متوسط، 40 نفر قابل قبول و 26 نفر عالی ارزیابی شدند. و در مجموع نمرات آگاهی و نگرش 2 نفر نمره ضعیف، 30 نفر متوسط، 54 نفر قابل قبول و 8 نفر عالی کسب کردند.
تحلیل و تفسیر: همچنین میزان این آگاهی و نگرش با جنسیت رابطه داشت و در پسران بالاتر ارزیابی شد. (P=0.021) در مقایسه نمره پره انترنی و میزان آگاهی و نگرش ضریب پیرسون رابطه معنی داری نشان داد و افراد با سطع علمی بالاتر نمره های بالاتری نیز کسب کرده بودند. (P<0.001) نتایج ارتباط میزان آگاهی و نگرش با تمامی پارامترهای ماه های گذرانده از اینترنی و گذراندن بخش اطفال و مواجهه با بیمار قبلی مبتلا به این بیماری معنی دار بود که از این میان قوی ترین ارتباط مربوط به مواجهه قبلی با این بیماری بوده است. (P=0.007)
بحث و پبشنهادات: از یافته های فوق برمی آید که مهمترین عامل در زمینه آموزش پزشکی مواجهه داشتن با بیماران واقعی و در جریان تشخیص و درمان قرار گرفتن این بیماران میباشد. بنابراین پیشنهاد میشود آموزش پزشکی در مقطع عمومی بیشتر در اورژانس ها و درمانگاه ها که مراجعه کیس های شایع بیشتر است انجام گردد و همچنین گایدلاینی در زمینه حداقل های آموزشی مورد نیاز پزشکان عمومی تدوین گردد تا تمرکز آموزش پزشکی بر روی بیماری های شایع منعطف گردد.
كليد واژه ها آموزش پزشکی، رفلاکس گاستروازوفاژیال، اطفال، آگاهی و نگرش، کارورزان:
مشخصات دانشجو:
نام:               پویا علیزاده     رشته تحصيلي              پزشکی      مقطع:                          عمومی      گروه آموزشي   اطفال       پست الكترونيك دانشجو:Pouya.al.92@gmail.com
اساتيد راهنما و داور : اساتید راهنما: دکتر حسین علی مددی، دکتر محمدعلی منصورنیا
اساتید داور: دکتر بهار اله وردی، دکتر فاطمه فرهمند
زمان دفاع :
24 مرداد 1397، چهارشنبه، ساعت 11 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Knowledge and attitudes of medical interns of Tehran University of Medical Sciences in year 1397 regarding Gastroesophageal reflux in children
Abstract: Introduction: The purpose of medical education for general practitioners is to acquire knowledge, attitudes and skills necessary for patient treatment such as adults, children, women and elderly people. Medical interns at least should learn the basic information about prevalent diseases that are facing to them in the future. The purpose of this article is to measure the knowledge and attitudes of medical interns regarding Gastro-esophageal reflux in children as a very prevalent disease.
Methods: In this research, a questionnaire is designed with two part of questions. The first part contains 12 multiple-answers, multiple-choice questions with 20 scores according to measuring the knowledge and the second part contains 10 true/false questions with 10 scores that measure the attitudes of medical interns. Independent variables are gender, pre-interns exam scores, months passed of internships, passes of paediatrics ward or not and facing reflux cases in children or not.
Results: Finally 94 interns participated in this research. Their knowledge and attitudes divided into 5 groups including so weak, weak, medium, acceptable and excellent. The knowledge levels of interns consist of 6 weak, 36 medium, 48 acceptable and 4 excellent. Attitude levels of interns consist of 2 weak, 26 medium, 40 acceptable and 26 excellent.
The level of knowledge and attitudes depend on gender. Males catch higher levels compared to women (p=0.021). According to Pearson ratio this level also depends on pre-internship scores (p<0.001). And finally this level depends on the months of internship passed, paediatrics ward and facing reflux cases in children but the dominant relation is between facing to reflux cases and this level. (p=0.007)
 
Discussion:
As the results show the importance of facing the prevalent diseases for the medical students in learning, it is important to force them to work in the Emergency and Clinic more than Paediatrics Wards. On the other hand, it is necessary to design a guideline for internship to define ‘must-know’ and ‘must-learn’ topics for this period of medical education.
 
Keywords:  : internship, knowledge and attitudes, gastro-esophageal reflux, children
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 1. Nelson essentials of pediatrics/ Karen J Marcdante; Robert Kliegman/ Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, [2015]
 2. Gastroesophageal reflux disease in children, PII: S1055 8586(16)30025-7 DOI: http://dx.doi.org /10.1053/j.sempedsurg.2016.05.009/ Douglas C. Barnhart
 3. Gastro-Esophageal Reflux in Children/ Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1671; doi:10.3390/ijms18081671/ Anna Rybak 1 ID , Marcella Pesce 1,2, Nikhil Thapar 1,3 and Osvaldo Borrelli
 4. Antisecretory treatment for pediatric gastroesophageal reflux disease – a systematic review /Ângelo Zambam de MATTOS1,2,3, Gabriela Meirelles MARCHESE2, Bárbara Brum FONSECA2, Carlos KUPSKI2 and Marta Brenner MACHADO2/ dx.doi.org/10.1590/S0004-2803.201700000-42
 5. Surgical Management of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Children: A Systematic Review/ PII: S0022-3468(16)30460-2 DOI: doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.09.072
 6. Epidemiology of gastroesophageal reflux disease in Tehran, Iran/ Mohammad J Ehsani /doi:10.1111/j.1440-1746.2006.04616.x
 7. Medical Interns’ Achieving Rate of Learning Minimums in Common Pediatric Illnesses in Isfahan University of Medical Sciences/ Foroozan Mohebi1, Majid KHademian2, Fariba Haghani3, Nikoo yamani4 / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / 139/461 / (50) 17
 8. Medical Interns’ Achieving Rate of Learning Minimums in Common Pediatric Illnesses in Isfahan University of Medical Sciences/ Foroozan Mohebi1, Majid KHademian2, Fariba Haghani3, Nikoo yamani4 / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / 139/461 / (50) 17
 9. A Survey of medical graduates' opinions about medical education at Islamic Azad University of Mashhad 2015 1- Zahra Mostafavian community medicine specialist- assistant professor- 2- Mohammad Moein Safa(corresponding author) –MD- email:moeinsafa
 10. The effect comparison between group discussion (problem based learning) and lecturing method on clinical reasoning in educating electrolyte and acid-base disorders' subject to pediatric ward's interns/ Mohammadreza Khazaie, Mahmud Aryamanesh
 11. General Physician's Viewpoints, about Educational Titles and Clinical Competencies in Diagnosis And Management of Neurological Diseases Rudbari, Salari, Hedayati Emami, Bakhshayesh Eghbali,Kazemnejad Leili,Moaddabi/ پژوهش در دانش علوم پزشکی/ پاییز1394:7(3)
 12. Knowledge, Attitudes and Practice Styles of North American Pediatricians Regarding Gastroesophageal Reflux Disease/Diego M. Diaz/ Received February 27, 2007; accepted February 27, 2007. Address correspondence and reprint requests to Benjamin D. Gold, MD, Department of Pediatrics, Emory University School of Medicine, Division of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2015
 13. Sohrabi Z. [Quality management methods in a number of medical schools in the world]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; (Suppl14): 35. [Persian].
 14. Zahedi M,Amirmaleki H. [Medical Education Effectivence from the Viewpoints of Medical Students of TehranUniversity of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 7(2): 298-299 [Persian].
 15. Shumway JM, Harden RM, Association for Medical Education in Europe. AMEE Guide No. 25: The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician. Med Teach 2003; 25(6):569-584.
 16. Azizi F. [Challenges and perspectives of medical education in Iran]. Research in Medicine. 2015; 39(1); [Persian].
 17. Sabouri M, Shayan Sh, Salehi A. [Medical Internship evaluation and reorganization in Isfahan University of Medical Sciences in 2001(preliminary phase: Gynecology educational needs determination)]. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 2 :49-49. [Persian]
 18. 6. Taban Ha, Kianersi F, Garakyaraghi M, Ebrahimi A, Avizhgan M. [Achieving minimum learning requirements in ophthalmology ward: the viewpoints of interns in School of Medicine]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(2): 55-62. [Persian]
 19. Nazem M, Garakyaraghi M, Hosseinpour M, Khoddami AR. [Interns’ Viewpoints Concerning their Readiness for Entering Internship in Isfahan MedicalUniversity]. Iranian Journal of Medical Education 2006; 5(2): 157-164. [Persian]
 20. Gararkyaraghi M, Sabouri M, Avizhgan M, Ebrahimi A, Zolfaghari M. [Interns' Viewpoints toward the Stauts of Training by Residents in Isfahan Univeristy of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 7(2): 361-369. [Persian]
 21. World Health Organization. Regional Office forSouth-East Asia. Intercountry workshop toaccelerate integration of IMCI in pre-servicetraining of health professionals inthesoutheastAsiaregion. Mumbai,Indian:WHO; 2005. [citd 2017Agu 27]. available from: URL:http://www. searo. wh o. int/LinkFiles/Events_MCH234. pdf.
 22. Shams B, Jamshidian S, Changiz T. [Educational Challenges in Ambulatory Pediatrics Teaching Programs Based on the Experiences of Interns and Attends: a Qualitative Study]. Strides in Development of Medical Education. 2011; 7(2) :81-91. [Persian]
 23. Ghadirey K, editor. [Alayeme vakhime bemarihaye ofoni dar clinikhaye sarepaei]. Proceedings of the28th bemarihaye koodakan Conference;2015; oct 8-11;Iran,Tehran. [citd 2016 iug 10]. available from: www.iranped. ir/FileManager/FINAL-Farsi-94. PDF. [Persian]
 24. Shams B, Teymouri M. [Evaluation of medical intern’s educational programs in Internal, Surgical, Pediatric and Delivery groups in relation with ambulatory common diseases and emergency in Isfahan University of Medical Science] [dissertation]. Isfahan: Islamic Azad University of Khorasgan; 1996.[Persian].
 25. Fathololoumi M, Fatahi Bafghi A, Safavi Naieni A, Mirzataheri M, Safavi Naieni M. [Knowledge of general practitioners about acute otitis media] Research in Medicine. 2006; 30(3) :235-239. [Persian].
 26. Moattari M, Fallahzadeh M. [Senior Medical Students' Self Evaluation of their Capability in General Competencies in Shiraz University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2): 371-377. [Persian].
 27. Joolaee H, Alizadeh M, Fallahzadeh M, Baseri A, Sayadi M. [Evaluation of Clinical Skills of Family Physicians in Fars Province by Means of Observed Structured Clinical evaluation]. Strides in Development of Medical Education. 2011; 7(2): 92-8. [Persian]
 28. Mahram M, Mahram B, Alijani H. [A survey on professional skills among general practitioners of Health Service Centers in Qazvin Province]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2010; 14(2):54-61. [Persian]
 29. Esmaeili MR, Abazari H, Mohammadi Kenari H. [Comparison of medical students' and pediatric residents' practices in medical records at Amirkola Children Hospital]. Journal Of Babol University Of Medical Sciences. 2010; 12(supp1): 106-111. [Persian]
 30. ف. آموزش علوم پزشکی، چال شها و چشم اندازها، معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، چاپخانه. صندوق رفاه دانشجویان، 1382
 31. ف. بخش آموزش علوم پزشکی پس از انقلاب اسلامی، کتاب سلامت در جمهوری اسلامی ایران. نوشته مرندی علیرضا، عزیزی فریدون، لاریجانی باقر، جمشیدی حمیدرضا؛ یونیسف، چاپ اول، پاییز 1377
 32. ف. آموزش پزشکی، پیشرفت ها و تنگناها. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1367 ؛ سال 12 ، شماره 1 و 2: صفحات1-3
 33. ا، علیخانی ف. اطلاعات کلی در مورد آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران. مرکز مطالعات برنامه ریزی آموزشی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرداد 1369 ؛ صص 2
 34. انتظاری ع، امامی رضوی ح، باقری لنکرانی ک و همکاران. ادغام آموزش پزشکی و نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی در جمهوری اسلامی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی. تهران، 13

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0