: اریترودرمی و فراوانی نسبی علل زمینه ای آن در بیماران بستری شده در بخش های پوست بیمارستان رازی 1388-1397

: اریترودرمی و فراوانی نسبی علل زمینه ای آن در بیماران بستری شده در بخش های پوست بیمارستان رازی 1388-1397

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
:    اریترودرمی عبارت است از قرمزی بیش از 90% از سطح بدن که با پوسته ریزی و خارش شدید و گسترده همراه می باشد. این بیماری جدا از علائم پوستی-مخاطی علائم سیستمیک نیز دارد که از جمله آن ها می توان به لنفادنوپاتی، هپاتومگالی و اسپلنومگالی اشاره کرد. بسیاری از بیماران معمولا دهیدراتاسیون و اختلالات الکترولیتی نیز پیدا می کنند که شبیه به بیماران دچار سوختگی شدید است. ادم، هیپوآلبومینمی و نارسایی قلبی از دیگر عوارض آن می باشد.
   این بیماری به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود که نوع ثانویه حدود 80% موارد را تشکیل می دهد و بیماری های زمینه ای متعددی در آن نقش دارند. با توجه به علت های مختلف می توان دریافت که تشخیص بیماری زمینه ای مسبب اریترودرمی، بیشتر با کمک ظن بالینی صورت می گیرد. پیش آگهی و درمان به طور کامل وابسته به بیماری زمینه ای فرد مبتلا می باشد. از آنجا که در مطالعات انجام شده در کشور های مختلف، آمار های متفاوتی از علل و فراوانی علل زمینه ای به دست آمده است، لزوم بررسی این موارد در کشور ما نیز مطرح می باشد. ما در این مطالعه بر آن شدیم که با بررسی بیماران بستری شده در بخش های پوست بیمارستان رازی که یک مرکز ارجاعی و پر بیمار می باشد، عوامل ایجاد کننده شایع این بیماری در کشورمان را تعیین کنیم تا بر مبنای آن نحوه درمان و پیش آگهی بیماران مشخص شود. ما در این مطالعه با بررسی گذشته نگر پرونده های تمامی بیماران مبتلا به اریترودرمی که در فاصله سال های 1388-1397 در بخش های پوست بیمارستان رازی بستری شده بودند، بیماری زمینه ای مسبب و دیگر اطلاعات لازم را استخراج کردیم. در مجموع واکنش های دارویی (32.00%)، پیتریازیس روبرا پیلاریس (16.80%)، پسوریازیس (16.00%)، درماتیت های غیر اختصاصی (8.00%)، درماتیت آتوپیک (6.40%)، لنفوماهای T-Cell پوستی (5.60%)، ایدیوپاتیک (4.80%)، گال (%2.40)، بیماری کلاژن واسکولار (1.60%)، درماتیت تماسی (1.60%)، درماتومیوزیت (1.60%)، ایکتیوزیس (%0.80)، لوپوس اریتماتو سیستمیک (0.80%)، سندرم ندرتون (0.80%) و اریتروکراتودرمی متغیر (%0.80) علل زمینه ای ایجاد اریترودرمی در 125 بیمار بستری شده در این مدت بودند.
   به علاوه در این مطالعه به بررسی اطلاعات دموگرافیک بیماران، سابقه بیماری های طبی، سابقه داروهای مصرفی، اولین مکان شروع درگیری، علائم و نشانه های بیماری، درگیری سطوح مخاطی، درگیری مو و ناخن ها، عوارض بیماری، رژیم درمانی بیماران، ارزیابی نسبی پاسخ به درمان، اختلالات آزمایشگاهی و گزارش پاتولوژی نیز پرداختیم.
 
كليد واژه ها :  اریترودرمی، درماتیت پوسته ریزی دهنده
مشخصات دانشجو:
نام: امیراحمد آهنی                 رشته تحصيلي: پزشکی                    مقطع: عمومی                                گروه آموزشي: پوست          پست الكترونيك دانشجو: amirahmad.ahani@yahoo.com
اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: دکتر حمیدرضا محمودی، داوران: استاد نسیمی، استاد عزیزپور
زمان دفاع : 1397.6.13
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: The prevalence of erythroderma and its underlying causes in 125 patients admitted in dermatology wards of Razi hospital 2008-2018
Abstract: Erythroderma, also reffered to as exfoliative dermatitis, is an inflammatory disease of the skin in which erythema and scaling occur in more than 90% of the body surface.
The process may occur euther as an idiopathic entity (without preceding dermatologic or systemic disease) or as a stage in the natural course of the various cutaneous and systemic disorders, and even as a response to number of drugs.
The diagnosis of erythroderma is easy, but the recognition of the underlying cause may be very difficult. Because of significant variability in etiologic factors of erythroderma published in different countries we decided to perform a study in our patients.
So in a retrospective cross sectional study, we evaluated the data of patients admitted in dermatology wards of Razi hospital from 2008 to 2018 with the diagnosis of erythroderma.
Drug reactions (32.0%), PRP (16.8%), psoriasis (16.0%), non specified dermatitis (8.0%), atopic dermatitis (6.4%), CTCL (5.6%) and idiopathic (4.8%) were the commonest causes among 125 patients of our study.
In addition, this study examined the demographic data of patients, the history of medical illnesses, the history of used drugs, the first place of onset, signs and symptoms of, involvement of mucosal surfaces, hair and nails, complications of the disease, patients' management, response to treatment, laboratory disorders and pathology reports.
In conclusion, the results of our study are quite similar to other reported studies in the literature.
 
Keywords:  Erythroderma, Exfoliative dermatitis, Red man syndrome
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
 .1 Megna M; “The role of histological presentation in erythroderma”; International Journal of Dermatology; 2017 Apr; 56(4):400-404.
.2 Cynthia O; “Erythroderma: Review of a potentially life-threatening dermatosis”; Indian Journal of Dermatology; 2009 Jan-Mar; 54(1): 1–6.
.3 Ping Z; “Clinical Analysis of 84 Cases of Erythrodermic Psoriasis and 121Cases of Other Types of Erythroderma from 2010–2015”; Journal of Huazhong University of Science and Technology; 2017; 37(4):563-567.
.4 Bruno TF; “Erythroderma: A dermatologic emergency”; Canadian Journal of Emergency Medicine; 2009 May; pp: 244-246.
.5 Milavec-Puretić V; “Exfoliative erythroderma”; Acta Dermatovenerol Croat. 2007; 15(2):103-7.
.6 Rothe MJ; “Erythroderma”; Clinics in Dermatology; 2000 Jul; 18(3):405-15.
.7 Yuan XY; “Erythroderma: A clinical-etiological study of 82 cases”; European Journal of Dermatology; 2010 May-Jun; 20(3):373-7.
.8 Rothe MJ; “Life-threatening erythroderma: diagnosing and treating the red man syndrome”; Clinics in Dermatology; 2005 Mar-Apr; ;23(2):206-17.
.9 Sehgal VN; “Exfoliative dermatitis: A prospective study of 80 patients”; Dermatologica Sinica Journal; 1986; 173(6):278-84.
.10 Sigurdsson V; “Erythroderma: A clinical and follow-up study of 102 patients, with special emphasis on survival”; Journal of American Academy of dermatology; 1996 Jul; 35(1):53-7.
.11 Sehgal VN; “Erythroderma/exfoliative dermatitis: a synopsis”; International Journal of Dermatology; 2004 Jan; 43(1):39-47.
.12 Karakayli G; “Exfoliative dermatitis”; American Family Physician Journal; 1999 Feb; ;59(3):625-30.
.13 Rym BM; “Erythroderma in adults: a report of 80 cases”; International Journal of Dermatology; 2005 Sep; 44(9):731-5.
.14 Khaled A; “Acquired erythroderma in adults: a clinical and prognostic study”; Journal of European Academy of dermatology; 2010 Jul;24(7):781-8.
.15 Sigurdsson V; “The incidence of erythroderma: a survey among all dermatologists in The Netherlands”; Journal of American Academy of dermatology; 2001 Nov; 45(5):675-8.
.16 Mapar MA; “Erythroderma in Khuzestan province, southwest of Iran”; Iranian Journal of Dermatology; Vol 14, No 2, Summer 2011
.17 Akhyani M; “Erythroderma: a clinical study of 97 cases”; Journal of Boston Medical Center of Dermatology; 2005; 5:5
.18 Thestrup-Pedersen K; “ARNDT cutaneous medicine and surgery”; 4th edition; Philadelphia: Saunders company; Vol 1; pp:336-340
.19 Bolognia JL; “Dermatology”; 4th edition; section 3; chapter 10; pp:213-227
.20 Tarnow G; “Rook textbook of dermatology”; 6th edition; London: Neovis Re Lat; pp:673-677
.21 Freedberg I; “Fitzpatrick’s dermatology in general medicine”; 5th edition; Vol 1; pp:534-537
.22 Botella-Estrada R; “Erythroderma: A clinicopathological study of 56 cases”; Arch Dermatol; 1994; 130:1503–7.
.23 Pal S; “Erythroderma: a clinico-etiologic study of 90 cases”; Int J Dermatol; 1998; 37:104–7.
.24 Wong KS; "Generalised exfoliative dermatitis – a clinical study of 108 patients”; Ann Acad Med Singapore; 1988; 17:520–3.
.25 Nicolis GD; “Exfoliative dermatitis: A clinicopathologic study of 135 cases”; Arch Dermatol; 1973; 108:788–97.
.26 Li J; “Erythroderma: a clinical and prognostic study”; Dermatology; 2012; 225:154–62.
.27Tan G; “Causes and features of erythroderma”; Ann Acad Med Singapore; 2014; 43:391–4.
..28 Relan M; “Common dermatologic manifestations of primary immune deficiencies”; Curr Allergy Asthma Rep; 2014; 14:480–8.
.29 Pruszkowski A; “Neonatal and infantile erythrodermas: a retrospective study of 51 patients”; Arch Dermatol; 2000; 136:875–80.
.30 Arnold H; “Andrew’s diseases of the skin”; W.B Saunders; 1995; 8th edition; pp: 223-226
.31 Litt JZ; “Litt’s Drug Eruption and Reaction Manual”; 23rd ed; Boca Raton: CRC Press; 2017.
.32 Reeder M; “Drug-induced pseudo-Sézary syndrome: a case report and literature review”; Am J Dermatopathol; 2015; 37:83–6.
.33 Walsh S; “Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms: Is cutaneous phenotype a prognostic marker for outcome? A review of clinicopathological features of 27 cases”; Br J Dermatol; 2013; 168:391–401.
.34 Sigurdsson V; “Idiopathic erythroderma: a follow-up study of 28 patients”; Dermatology; 1997; 194:98–101.
.35 Cherny S; “Heteroduplex analysis of T-cell receptor gamma gene rearrangement as an adjuvant diagnostic tool in skin biopsies for erythroderma”; J Cutan Pathol; 2001; 28:351–5.
.36 Torchia D; “Papuloerythroderma 2009: Two new cases and systematic review of the worldwide literature 25 years after its description by Ofuji et al.”; Dermatology; 2010; 220:311–20.
.37 Zip C; “The specificity of histopathology in erythroderma”; J Cutan Pathol; 1993; 20:393–8.
.38 Trotter M; “Cutaneous histopathology of Sézary syndrome: a study of 41 cases with a proven circulating T-cell clone”; J Cutan Pathol; 1997; 24:286–91.
.39 Tomasini C; “Psoriatic erythroderma: a histopathologic study of forty-five Patients”; Dermatology; 1997; 194:102–6.
.40 Kanthraj GR; “Quantitative estimation and recommendations for supplementation of protein lost through scaling in exfoliative dermatitis”; Int J Dermatol; 1999; 38:91–5.
.41 Tomi NS; “Staphylococcal toxins in patients with psoriasis, atopic dermatitis, and erythroderma, and in healthy control subjects”; J Am Acad Dermatol; 2005 Jul; 53(1):67-72.
.42 Yagi S; “Presence of staphylococcal exfoliative toxin A in sera of patients with atopic dermatitis”; Clin Exp Allergy; 2004 Jun; 34(6):984-93.
.43 Moy AP; “Immunologic Overlap of Helper T-Cell Subtypes 17 and 22 in Erythrodermic Psoriasis and Atopic Dermatitis”; JAMA Dermatol; 2015 Jul; 151(7):753-60.
.44 Nakano-Tahara M; "T helper 2 polarization in senile erythroderma with elevated levels of TARC and IgE"; Dermatology; 2015; 230(1):62-9.
.45 Assaf C; “Early TCR-β and TCR-γ PCR detection of T-cell clonality indicates minimal tumor disease in lymph nodes of cutaneous T-cell lymphoma: diagnostic and prognostic implications”; Blood; 2005; 105:503–10.
.46 Kou K; “Periostin levels correlate with disease severity and chronicity in
patients with atopic dermatitis”; Br J Dermatol; 2014; 171:283–91.
.47 Boyd AS; “Erythrodermic psoriasis. Precipitating factors, course and prognosis in 50 patients”; J Am Acad Dermatol; 1989; 21:985–91.
.48 Coopman SA, Johnson RA, Platt R, Stern RS. Cutaneous disease and drug reactions in HIV infection. N Engl J Med. 1993 Jun 10; 328(23):1670-4. PMID: 8487826.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0