بررسی نگرش بیماران به عوامل مربوط به پوشش حرفه ای پزشکان موثر بر اعتماد آنها به پزشکان

20 شهریور 1397

رعایت اصول حرفه ای عنصری لاینفک از روند درمانی بیماران می باشد و به شدت بر آن تاثیر می گذارد. یکی از اجزای مهم حرفه ای گری در پزشکی رعایت اصول پوشش می باشد. در دانشگاه علوم پزشکی تهران کد پوششی برای رعایت اصول بهداشتی و کنترل عفونت و همچنین رعایت پروفشنالیسم تدوین شده است. به دلیل نبود درک مشترکی در بین سیاست گذار، پزشکان و فراگیران از "میزان اهمیت پوشش حرفه ای در میان سایر رفتار های حرفه ای" و همچنین "عوامل پوششی مخدوش کننده ی اعتماد از نظر بیماران" ، بنظر می رسد، انجام مطالعه ای در این حیطه برای تعیین این دو نکته ضروری می باشد

تعداد آیتم ها در هر صفحه