کارگاه نقد و داوری مقالات در محل سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

24 اردیبهشت 1397

کارگاه نقد و داوری مقالات روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه سال جاری در دانشکده پزشکی با حضور اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان در محل سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

تعداد آیتم ها در هر صفحه