اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه رادیوتراپی
مدیر دکتر علی کاظمیان
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،بخش رادیوتراپی،انکولوژی، انستیتو کانسر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)