فعالیتعای پژوهشی گروه رادیوتراپی-انکولوژی

فعالیتعای پژوهشی گروه رادیوتراپی-انکولوژی

13 9 1383

فعالیتهای پژوهشی گروه رادیوتراپی- انکولوژی دانشکده پزشکیاز سال 1382 تا کنون (آبان ماه 1383)مقالات1) Haddad P, Wong R, Levin W, McLean M, Bezjak A. Computerized tomographic simulation in palliative radiotherapy: The Princess Margaret Hospital experience. Clinical Oncology (Royal College of Radiologists). 2004 16/6: 425-428. 2) Haddad P, Amouzgar-Hashemi F, Merati M, Sajjadi M. Concurrent chemoradiation for esophageal carcinoma: Preliminary results from Tehran Cancer Institute’s Radiation Oncology Department. Acta Medica Iranica 2004 42(3): 163-167.3) Haddad P, Kalaghchi B, Amouzegar-Hashemi F. Pentoxifylline and vitamin E combination improves superficial radiation-induced fibrosis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2004 60;1 (Suppl), S557 (meeting abstract).4) Haddad P, Amouzegar-Hashemi F, Kalaghchi B. Improvement of superficial radiation-induced fibrosis by pentoxifylline and vitamin E combination treatment. Radiotherapy and Oncology, Sept 2004 72; suppl 1, S11 (meeting abstract).5) Haddad P, Cheung F, Pond G, Easton D, Cops F, Bezjak A, McLean M, Levin W, Billingsley S, Williams D, Wong R. Computerized tomographic simulation compared to clinical mark-up in palliative radiotherapy: A prospective study. Radiotherapy and Oncology, Sept 2004 suppl, 1 S4-5 (meeting abstract).6) Haddad P, Wong R, Wilson P, McLean M, Levin W, Bezjak A. Factors influencing the use of single versus multiple fractions of palliative radiotherapy for bone metastases: a 5-year review and comparison to a survey. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Oct 2003 1;57(Suppl2):S278-9 (meeting abstract).7) Haddad P, Wong R, Levin W, McLean M, Bezjak A. A descriptive study on the use of computerized tomographic simulation in palliative radiotherapy: The Princess Margaret Hospital experience. Radiotherpy and Oncology, Oct 2003, vol. 69 Suppl 1, S22 (meeting abstract).8) Haddad P, Wong R, McLean M, Levin W, Soban F, Williams D, Bezjak A. Factors influencing the use of single versus multiple fractions of palliative radiotherapy for bone metastases: A 5-year review. Radiotherpy and Oncology, Oct 2003, vol. 69 Suppl 1, S9 (meeting abstract).9) Tsao MN, Sultanem K, Chiu D, Copps F, Dixon P, Easton D, Haddad P, Hayter C, Hoegler D, Wong R. National Cancer Institute of Canada Workshop on Symptom Control in Radiation Oncology. Supportive care management of brain metastases: what is known and what we need to know. Conference proceedings of the National Cancer Institute of Canada (NCIC) Workshop on Symptom Control in Radiation Oncology. Clinical Oncology (Royal College of Radiologists). 2003 Oct;15(7):429-34.10) Haddad P, Wilson P, Wong R, Williams D, Sharma N, Soban F, McLean M, Levin W, Bezjak A. The success of data collection in the palliative setting-telephone or clinic follow-up? Supportive Care in Cancer. Sept 2003;11(9):555-9. 11) Haddad P, Karimi M. A randomized double-blind placebo-controlled trial of concomitant pilocarpine with head and neck irradiation for prevention of radiation-induced xerostomia. Radiotherapy and Oncology, July 2002, vol. 64 issue 1 p. 29-32. 12) Dr Farnaz Amouzegar Hashemi. Section VI Radiotherapy In Breast Cancer. In: Breast Cancer Management (A Guide Line On Common Breast Disease). Editor Dr Shahpar Haghighat. Copyright 2002 by Nashr Gihad Institute, Tehran, Iran. 13) Modares Gilani M, Golnavaz M, Amouzegar Hashemi F: Study of concurrent cisplatin and external radiotherapy prior to radical hysterectomy and Lymphadenectomy in patients with stage 1B-11B Ceveral Cancer. Acta Medica Iranica Volume 42. Number 2 (page 102-108).14) Vakilha M, Farhan F, Samiei F and Shariat S; Intramuscular hemangioma of the forearm; Report of a case. The Iranian Journal Of Radiation Research 2003 number (175-179)15) Farhan F, Kazemian A, Alagheband H; Topical betamethasone for the prevention of acute radiation dermatitis in breast cancer patients. Iranian Journal Of Radiation Research 2003; number (page 105-111).16- دکتر مریم بهادر، دکتر منوچهر سرداری کرمانی، دکتر فرناز آموزگار هاشمی. تاثیر ویتامین ئی خوراکی در پیشگیری از ایجاد التهاب مخاطی دهان (موکوزیت) ناشی از پرتو درمانی تومور های سر و گردن بیمارستان امام 82-1381. مجله پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383. سال 62، شماره 2، صفحات131-138.17- دکتر مهرداد وکیل ها، دکتر فرهاد سمیعی، دکتر فاضل الهی. مقایسه عوارض حاد کمورادیو تراپی اجوانت همزمان و غیر همزمان کانسر پستان. مجله پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383. سال 62، شماره 5، صفحات 405 تا 410.18- دکتر فتح الله محققی، دکتر مرتضی سجادی، دکتر منوچهر سرداری، دکتر فرناز آموزگار هاشمی. مقایسه نتیجه سه نوع سیمولاسیون لگن در مبتلایان به کانسر های سرویکس، رکتوم، پروستات و اندومتر در کاهش حجم روده باریک در معرض پرتو درمانی. بیمارستان امام 1381. مجله پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383. سال62، شماره 6، صفحات 470 تا 474.19- دکتر مهدی عقیلی، بررسی عوامل عود کانسر کولور کتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) و شهدای تجریش( 1369-1375 ). پذیرفته شده در مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رشت.20- دکتر مهدی عقیلی، بررسی دو روش درمانی رادیو تراپیClassic, acceleratedدر بیماران مبتلا به کانسر سر و گردن پیشرفته. این طرح در انستیتو گوستاوروسی فرانسه انجام شده است.Accepted for publication in Journal of Oncology. 21- دکتر کاظمیان. یک مورد تراتوکارسینومای سینوس اتموئید. ا رائه شده به مجله Iranian Journal of Radiation Research.مقالات بخش فیزیک رادیوتراپی1- Mostaar A, Allahverdi M, Shahriari M; Application of MCNP4C Mont Carlo Code in Radiation Dosimetry. Iranian Journal Of Radiation Research,Vol.1, No 3, December 2003, (page 143-151).2- Allahverdi M, Esfehani M, Gharaati H, Sam F; Quality control in the conservative treatment of breast cancer. In vivo dosimetry by TLD. Physica Medica, Vol XIX, No 1, 2003, (page 85). 3- Nedaie H, Gharaati H, Allahverdi M. An assessment of different teletherapy. Physica Medica, Vol XIX, No 1, 2003, (page 59).4- Thwaites DI, Powlgy SK, Nisbet A, Allahverdi M. The United Kingdom’s Radiotherapy Dosimetry Audit Network, Proceeding of Standards and codes of Practice in Medical Radiation dosimetry. International Atomic Energy Agency Journal, Vol 2, 2004 (page 183-190).5- بررسی صحیح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درمانی سرطان پستان با ترمولومینسانس دوزیمتری. دکتر محمود الله وردی، دکتر مهبد اصفهانی، دکتر حسین قرائتی، دکتر فرهاد سمیعی، دکتر علی اکبر شرفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال دهم، شماره 36، فوق العاده یک 1382، صفحه 527-535. 6- بررسی و مقایسه بین اندازگیری دز زیر قالب و محاسبه با سیستم طراحی درمان پلاتو و پیشنهاد آلگوریتم برای تصحیح آن. دکتر محمود الله وردی، آقای حسین خسروی، دکتر حسین قرائتی، آقای حمید رضا خسروی. مجله فیزیک پزشکی ایران، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 15-22.7- بررسی تاثیر نگهدارنده سر در کاهش خطاهای هندسی میدانهای سر و گردن در بخش پرتو درمانی بیمارستان امام خمینی. دکتر محمود الله وردی، دکتر اصغر مصباحی، آقای مازیار عطاری، دکتر حسین قرائتی، دکتر علی کاظمیان. مجله فیزیک پزشکی، شماره 1، بهار 1382، صفحه 1-9.8- بررسی توزیع سه بعدی دوز جذبی بوسیله ژل فریک و تصویر برداری. خانم نسیم ملکی، دکتر نادر ریاحی عالم، دکتر محمود الله وردی، دکتر محمد علی عقابیان، آقای شهرام اخلاق پور، دکتر محمد حسن زحمتکش. مجله فیزیک پزشکی، شماره 1، بهار 1382، صفحه 37-43. طرحهای تحقیقاتی 1- درمان فیبروز ناشی از رادیوتراپی با پنتوکسیفیلین و ویتامین ئی. دکتر پیمان حداد، دکتر بیتا کلاغچی، دکتر فرناز آموزگار هاشمی. خاتمه یافته و ارائه شده بصورت سخنرانی درکنگره انجمن رادیوتراپی انکولوژی کانادا: CARO 2004 meeting, Halifax, Canadaو بصورت پوستر در کنگره انجمن رادیوتراپی انکولوژی آمریکا:ASTRO 2004 USA.2- مقایسه راندومیزه، با کنترل پلاسبو و دوسوکور پیلوکارپین همزمان با رادیوتراپی جهت پیشگیری از خشکی دهان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن. دکتر پیمان حداد. خاتمه یافته و ارائه شده در کنگره انجمن رادیوتراپی و انکولوژی اروپا، مقاله منتشره در ژورنال رادیوتراپی و انکولوژی اروپا (2002).3- طرح تحقیقاتی بین المللی درمان ادجوانت کارسینوم پستان. دکتر پیمان حداد، دکتر فرناز آموزگار هاشمی. International ABC (Adjuvant Breast Cancer) Trial, UK Coordinating Committee on Cancer Research, Clinical Coordinator Dr. John Yarnold, The Royal Marsden Hospital, UK. بیمارگیری طرح خاتمه یافته و گزارش مقدماتی آن در کنگره انجمن کلینیکال انکولوژی آمریکا 2004 ارائه گردیده است. پیگیری بیماران ادامه دارد. 4- طرح تحقیقاتی بین المللی اطلس. هماهنگ کننده طرح در ایران: دکتر پیمان حداد. همکار طرح در انستیتو کانسر: دکتر فرناز آموزگار هاشمی، دکتر جهانگیر رافت.International ATLAS (Adjuvant Tamoxifen; Longer Against Shorter) Trial, Clinical Coordinator Dr. Christina Davies, Radcliffe Infirmary, Oxford, UK. تا کنون بیش از 14 هزار بیمار از سراسر جهان منجمله آمریکای شمالی و اروپا در این طرح راندومیزه شده اند که آنرا به بزرگترین طرح تحقیقاتی درمان ادجوانت کانسر پستان در دنیا تبدیل کرده است.5- طرح بین المللی راندومیزه مقایسه رادیو تراپی تنها با کمورادیوتراپی همزمان جهت درمان پالیاتیو کارسینوم مری. این طرح با هماهنگی مراکز درمانی سرطان استرالیا و انستیتو کانسر کانادا درمرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. 6- مقایسه راندومیزه کمو رادیوتراپی همزمان قبل از عمل جراحی در کارسینوم مری. دکتر پیمان حداد، دکتر فرناز آموزگار هاشمی، دکتر محمد رضا میر. طرح مصوب دانشگاه؛ در حال اجرا. 7- کمو رادیوتراپی همزمان قبل از عمل جراحی در کارسینوم رکتوم. دکتر رامش عمرانی پور، دکتر پیمان حداد، دکتر فرناز آموزگار هاشمی، دکتر فرهاد سمیعی، دکتر ابوالقاسم اباسهل. طرح مصوب دانشگاه؛ در حال اجرا.8- طراحی، ساخت و ارزیابی یک بلیبورد ساده جهت رادیو تراپی بیماران مبتلا به کانسر رکتوم بعد از عمل جراحی. دکتر پیمان حداد. طرح مصوب مر کز تحقیقات سرطان؛ در حال اجرا.9- بررسی تاثیر تجویز ویتامین ئی خوراکی در پیشگیری از ایجاد التهاب مخاطی دهان (موکوزیت) ناشی از پرتودرمانی تومورهای سروگردن در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی در سالهای 82-1381. دکتر منوچهر سرداری کرمانی، دکتر فرناز آموزگار هاشمی؛ خاتمه یافته است. مقاله منتشره در مجله دانشکده پزشکی.10- بررسی مقایسه ای نتیجه سیمولاسیون سه تکنیک رادیوتراپی لگن در کاهش سطح روده کوچک در معرض پرتوگیری در مبتلایان به کانسر رکتوم ، پروستات ، حسم رحم و سرویکس در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیو تراپی انکولوژی بیمارستان امام در سالهای 82-1381. دکتر منوچهر سرداری کرمانی، دکتر فرناز آموزگار هاشمی؛ خاتمه یافته است. مقاله منتشره در مجله دانشکده پزشکی. 11- بررسی کلینیکو پاتولوژیک بیماران مبتلا به بیماری لنفوم غیرهوجکین مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی بر اساس طبقه یندی جدید لنفوم. دکتر منوچهر سرداری کرمانی، دکتر تیرگری؛ طرح مصوب مر کز تحقیقات سرطان؛ در حال اجرا.12- بررسی اثر تزریق داروی تاکسول همزمان با پرتودرمانی در تومورهای پیشرفته و عودکننده سر و گردن مراجعه کننده با بخش رادیوتراپی– انکولوژی انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی 82-1381. دکتر منوچهر سرداری کرمانی؛ طرح پیشنهادی. 13- بررسی اثرات پنتوکسی فیلین و ویتامین ئی در درمان ناشی از درمان لنف ادم سرطان پستان. دکتر کاظمیان؛ طرح مصوب مر کز تحقیقات سرطان؛ در حال اجرا.14- بررسی اثرات و عوارض ناشی از براکی تراپی اضافه شده به درمان استاندارد کمورادیوتراپی یا رادیو تراپی مری در بیماران مبتلا به سرطان مری عمل نشده. دکتر کاظمیان؛ طرح مصوب مر کز تحقیقات سرطان؛ در حال اجرا. 15- بررسی نگرش پزشکان در باره نحوه برخورد با بیماران ترمینال در حیط اخلاق پزشکی. دکتر کاظمیان؛ طرح مصوب مر کز تحقیقات اخلاق پزشکی؛ در حال اجرا.16- بررسی میزان قطع درمان در بیمارانی که در بخش رادیو تراپی انکولوژی بیمارستان امام، به روش کراینواسپینال درمان شده اند. دکتر علی کاظمیان، دکتر مهدی عقیلی؛ در حال اجرا.17- بررسی پاسخ درمانی،عوارض و طول عمر بیماران مبتلا به کانسر لارنکس عمل نشده که به روش کمو رادیوتراپی در بخش رادیو تاپی انکولوژی بیمارستان امام درمان شده اند. دکتر کاظمیان؛ در حال اجرا. 18- مصرف دهانشویه بنزیدامین جهت پیشگیری از موکوزیت ناشی از رادیوتراپی. دکتر علی کاظمیان، دکتر فرناز آموزگار هاشمی، دکتر پیمان حداد. مصوب مرکز تحقیقات سرطان؛ در حال اجرا. 19- بررسی درمان شیمی درمانی و سپس شیمی درمانی همزمان با رادیوتراپی در بیماران مبتلا به کانسر حنجره. دکتر مهدی عقیلی؛ در حال اجرا. 20- بررسی اندازه تلومرها و فعالیت تلومراز در بیماران مبتلا به سرطان های پیشرفته سر و گردن و رابطه آن با میزان بقاء عود بیماری در دو روش رادیو تراپی Classic, accelerated دکتر مهدی عقیلی؛ این طرح در انستیتو گوستاو روسی فرانسه در حال انجام است. 21- گزارش بیماری و بررسی اثرات درمانی و سورویوال در بیماران استزیونوروبلاستوم انستیتو کانسر در سال 1383-1378. تحت نظارت اساتید رادیو تراپی-انکولوژی. دکتر کریم خانی، دکتر دهقان؛ در حال اجرا.22- A prospective study to evaluate CT simulation versus clinical mark-up in palliative radiotherapy for chest wall bone metastases; investigators Dr. P. Haddad and Dr. R. Wong; Princess Margaret Hospital, Canada ( presented in CARO 2004 meeting, Halifax, Canada).23- Retrospective study of CT simulation in palliative radiotherapy; Dr. P. Haddad; Princess Margaret Hospital, Canada (published paper). 24- A pilot study of tailored patient education based on Oncology Interactive Education Series™; Dr. P. Haddad; Princess Margaret Hospital, Canada (proposal under preparation).25- Follow-up in palliative radiotherapy -telephone or clinic? Dr. P. Haddad; Princess Margaret Hospital, Canada (published). 26- Factors influencing the use of single versus multiple fractions of palliative radiotherapy for bone metastases; Dr. P. Haddad; Princess Margaret Hospital, Canada (presented in CARO 2003 meeting, Montreal, Canada, submitted paper). 27- Survey on PROP interim consultation report; Dr. P. Haddad; Princess Margaret Hospital, Canada (presented as a poster in Supportive Care in Cancer 2003 meeting, Berlin, paper under preparation).پایان نامه ها1- مقایسه سه نوع سیمولاسیون لگن در مبتلایان به کانسر سرویکس، رکتوم و پروستات در کاهش حجم روده باریک در معرض پرتو درمانی. دستیار: دکتر فتح الله محقق. استاد راهنما: دکتر مرتضی سجادی، دکتر سرداری؛ استاد مشاور: دکتر فرناز آموزگار هاشمی، دکتر پیمان حداد. 2- بررسی تاثیر پماد موضعی بتا متازون در پیشگیری از بروز درماتیت حاد رادیاسیون در مبتلایان به سرطان پستان. دستیار: دکتر فرشید فرهان. استاد راهنما: دکتر علی کاظمیان. 3- بررسی و مقایسه عوارض حاد در کموراد یاسیون همزمان در مبتلایان به کانسر پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی. دستیار: د کتر مهرداد وکیل ها. استاد راهنما: دکتر فرهاد سمیعی، دکتر فاضل الهی. 4- بررسی اثرات تجویز توام پنتوکسی فیلین و ویتامین ئی در کاهش اندازه و بهبود علا ئم فیبروز ناشی از رادیو تراپی. دستیار: دکتر بیتا کلاغچی. استاد راهنما: دکتر فرناز آموزگار هاشمی، دکتر پیمان حداد.5- بررسی تاثیر تجویز ویتامین ئی خوراکی در پیشکیری از ایجاد التهاب مخاطی دهان ناشی از رادیو تراپی تومور های سر و گردن. دستیار: دکتر مریم بهادر. استاد راهنما: دکتر منوچهر سرداری، دکتر آموزگار هاشمی.6- بررسی تیتر آنتی بادی ویروس ابشتین بار در بیماران مبتلا به کار سینوم نازوفارنکس قبل و بعد از رادیوتراپی. استاد راهنما: دکترمرتضی سجادی، مشاور: دکترفرنازآموزگار هاشمی. 7- بررسی دو رژیم شیمی درمانی تک داروئی و چند داروئی با در بیماران آستروستیم مغزی گرید بالا. دکتر الهام هاشمی. استاد راهنما: دکترفرناز آموزگار هاشمی، مشاور: دکترپیمان حداد.8- بررسی تاثیر پماد کالندولا در جلوگیری از عوارض پوستی ناشی از رادیو تراپی پستان .دستیار:دکتر محمد فتوحی.استاد راهنما:دکتر فرهاد سمیعی و دکتر فرناز آموزگار هاشمی.مشاور: دکترپیمان حداد.9- اندازگیری دوز رکتوم در بیماران براکی تراپی سرویکس با .In vivo dasimetry د ستیار: دکتر حمید رضا دهقان. استاد راهنما: دکترفرهاد سمیعی. اساتید مشاور: دکتر شرفی، آقای جابری. 10- بررسی اثر داروی بنتریدامین در پیشگیری از موکوزیت ناشی از رادیو تراپی سر و گردن. دستیار: دکتر کامیان. استاد راهنما: دکتر علی کاظمیان، دکتر پیمان حداد.11- بررسی نظر دانشجویان پزشکی در باره مسئله راز داری و حقیقت گوئی در محیط اخلاق پزشکی. پایان نامه دانشجوئی دکتر شکوری. استاد راهنما: دکتر علی کاظمیان.12- طراحی، ساخت و ارزیابی یک بلیبورد ساده جهت رادیو تراپی بیماران مبتلا به کانسر رکتوم بعد از عمل جراحی. دستیار: دکتر مریم واشقانی. استاد راهنما: دکتر پیمان حداد، دکتر علی کاظمیان.13- ارزیابی اثر لوسیون آلوئه ورا در کاهش درماتیت حاد ناشی از رادیو تراپی. دستیار: دکتر شاهین صمصامی. استاد راهنما: دکتر پیمان حداد، دکتر فرناز آموزگار هاشمی.عضویت در مراکز و کمیته های تحقیقاتی1- دکترعلی کاظمیان. مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.2- دکتر پیمان حداد، دکتر علی کاظمیان. مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران.3- دکتر پیمان حداد. کمیته فناوری های نوین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. عضویت در هیئت های اجرائی کنگره و سمینارها 1- دکتر منوچهر سرداری کرمانی. همایش های علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران. 2- دکتر فرشید فرهان، دکتر پیمان حداد. کنگره سالیانه انستیتو کانسر: تومورهای دستگاه گوارش. بهمن 1383. 3- دکتر پیمان حداد. سمینار کاربرد های نانو تکنولوژی در سرطان. بهار1384.4- دکتر پیمان حداد. کنگره سرطان آسیا-پاسیفیک با همکاری انستیتو کانسر و دانشگاه علوم پزشکی گیلان. اردیبهشت 1384.5- کلیه اعضای هیئت علمی گروه. همایشهای سالیانه انجمن رادیوتراپوتیک انکولوژی ایران. عضویت در هیئت تحریریه مجلاتدکتر فرهاد سمیعی:Iranian Journal of Radiation Researchدکتر پیمان حداد: Acta Medica Iranicaفرصت مطالعاتی و دوره آموزشیدکتر پیمان حداد: بیمارستان پرنسس مارگارت، دانشگاه تورونتو، کانادا؛ تیر 1381 الی دی 1382.دکتر مهدی عقیلی: انستیتو گوستاو روسی، پاریس، فرانسه؛ آبان 1382 الی آبان 1383.***


منبع:گروه رادیوتراپی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0