اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه رادیولوژی
مدیر دکتر حسن هاشمی
آدرس تهران،انتهای بلوار کشاورز، بيمارستان امام خمينی، مرکز تصويربرداری پزشکی، گروه راديولوژی