اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه رادیولوژی
مدیر دکتر حسن هاشمی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،انتهای بلوار کشاورز، بيمارستان امام خمينی، مرکز تصويربرداری پزشکی، گروه راديولوژی