#
 • آدرس پستی :

  تهران،انتهای بلوار کشاورز، بيمارستان امام خمينی، مرکز تصويربرداری پزشکی، گروه راديولوژی
 • شماره تماس :

  02166910200
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  Info@imaging-center.org